Michelin

Regulamin promocji „Akcja Specjalna 2022”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Akcja Specjalna 2022”, zwanej dalej „Promocją” jest Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000873572, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym w wysokości 979.920.576,00 zł, która jest również fundatorem nagród w Promocji, zwana dalej „Michelin” lub „Organizatorem”.
 2. Program jest koordynowany przez Publicis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 101.483,20 zł (zwana dalej „Koordynatorem”). Koordynator działa na zlecenie, tj. w imieniu i na rzecz Organizatora wyłącznie w związku z techniczną obsługą Promocji obejmującą: obsługę techniczną strony internetowej, za pomocą której realizowana jest Promocja, koordynację procesu wydawania nagród, do których uprawnieni są uczestnicy – końcowi odbiorcy produktów Michelin, w tym wypłatę w imieniu i na rzecz Michelin środków pieniężnych takim uczestnikom, odbiór korespondencji od dealerów lub uczestników Programu, w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Polski.
 4. Promocja jest organizowana:
  • w przypadku określonym w pkt 2 a. Regulaminu w dwóch okresach:
  1. od 15 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 15 marca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. – dla okresu letniego Promocji, zwany dalej „AKCJĄ SPECJALNĄ LATO 2022”;
  2. od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 1 października 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. – dla okresu zimowego Promocji, zwany dalej „AKCJĄ SPECJALNĄ ZIMA 2022”;
  • zaś w przypadku określonym w pkt 2 b. Regulaminu od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 15 marca 2022 r. do 15 stycznia 2023 r., dla Promocji, w której biorą udział Salony Samochodowe, zwana dalej „AKCJĄ SPECJALNĄ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH”;

   lub w przypadku wyczerpania puli nagród w Promocji w okresach wskazanych powyżej, termin rejestracji w Promocji może zostać skrócony.
 1. Celem Promocji jest promocja opon marki Michelin:
  1. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 – letnich lub całorocznych w rozmiarze 16 cali i większych do samochodów osobowych i SUV lub w rozmiarze 15 cali i większych do samochodów dostawczych (rodzina opon marki Michelin Agilis);
  2. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 – zimowych lub całorocznych w rozmiarze 16 cali i większych do samochodów osobowych i SUV lub w rozmiarze 15 cali i większych do samochodów dostawczych (rodzina opon marki Michelin Agilis);
  3. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH – letnich, zimowych lub całorocznych określonych w ppkt a. i b. powyżej;

   łącznie zwane dalej: „Oponami Michelin”.
 2. Dla potrzeb Promocji określenie „1 komplet Opon Michelin” należy rozumieć jako:
  1. 4 sztuki Opon Michelin tego samego rodzaju i z tej samej serii lub
  2. 2 sztuki Opon Michelin w rozmiarze A i 2 sztuki Opon Michelin w rozmiarze B z tego samego rodzaju i z tej samej serii (np. 2 sztuki Opon Michelin Pilot Alpin 4 18” i 2 sztuki Opon Michelin Pilot Alpin 4 19”).

2. UCZESTNICY

 1. Promocja skierowana jest do:
  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które nabywają Opony Michelin i wykonują usługę montażu Opon Michelin wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w których dostępne są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski (zwane dalej „Punktami Sprzedaży”) we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
  2. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które nabywają samochód osobowy lub dostawczy lub SUV wraz z kompletem Opon Michelin i wykonują usługę montażu lub przechowania Opon Michelin wyłącznie w wybranych salonach samochodowych, w których oferowane są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu lub przechowania Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski i których lista została określona w załączniku nr 1 do Regulaminu (zwane dalej „Salonami Samochodowymi”) we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
  3. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będąc pracownikami lub przedstawicielami osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które nabywają Opony Michelin zgodnie z warunkami opisanymi w ppkt a. lub b. powyżej, w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej, na terytorium Polski.
 2. Organizator zastrzega, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Punktem Sprzedaży lub Salonem Samochodowym i osobą prawną, za osobę reprezentującą osobę prawną uważa się osobę podpisującą w imieniu kupującego fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, a jeżeli podpis kupującego nie został złożony na fakturze VAT, to osobę potwierdzającą odbiór zakupionych Opon Michelin.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Organizatora lub Koordynatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  2. przedsiębiorcy, którzy posiadają flotę samochodową i dokonują zakupu Opon Michelin na potrzeby tej floty – powyżej 20 sztuk Opon Michelin, tj. 5 kompletów.
 4. Aby wziąć udział w Promocji osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 1 musi w czasie trwania Promocji:
  1. jednorazowo zakupić w okresie trwania AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH w Punkcie Sprzedaży albo w Salonie Samochodowym co najmniej 4 sztuki Opon Michelin, tj. 1 komplet Opon Michelin, zgodnie z definicją określoną w § 1 pkt 6 Regulaminu;
  2. jednocześnie wraz z zakupem, o którym mowa w ppkt a. powyżej wykona usługę montażu zakupionych Opon Michelin w Punkcie Sprzedaży albo usługę montażu lub przechowania w Salonie Samochodowym, w którym został dokonany ten zakup;
  3. zarejestrować się w okresie trwania AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH lub do wyczerpania puli nagród w Promocji, jeżeli nastąpi przed tymi terminami, na stronie www.promo.michelin.pl (zwana dalej „Stroną www”);
  4. dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie faktury VAT lub paragonu (oraz zachować ich oryginał lub kopię do czasu zakończenia Promocji), potwierdzających zakup, o którym mowa w ppkt a) powyżej i usługę, o której mowa w ppkt b) powyżej, z których treści wynika, że przedmiotem zakupu był co najmniej 1 komplet Opon Michelin oraz usługa montażu lub przechowania zakupionego 1 kompletu Opon Michelin i że zakup oraz montaż lub przechowanie zostały dokonane w czasie trwania AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH
  5. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie specyfikacji pojazdu, w ramach którego zakupu wykonano zakup Opon Michelin, o którym mowa w ppkt a) powyżej i usługę, o której mowa w ppkt b) powyżej, potwierdzającej powyższe okoliczności. W przypadku braku możliwości dodania specyfikacji pojazdu, Organizator zezwala na przedstawienie oświadczenia Salonu Samochodowego na papierze firmowym wraz z pieczątką, na którym Salon Samochodowy potwierdzi ilość i rodzaj zakupionych Opon Michelin, o którym mowa w ppkt a) powyżej oraz przedstawi informacje na temat usługi, o której mowa w ppkt b) powyżej.
 5. Do udziału w Promocji uprawnia tylko jednorazowy zakup 1 kompletu Opon Michelin i montaż lub przechowanie tych Opon Michelin, przy czym w rozumieniu Regulaminu jednorazowym zakupem i montażem lub przechowaniem jest zakup i montaż lub przechowanie potwierdzone jednym paragonem lub jedną fakturą VAT.
 6. Podczas rejestracji na Stronie www osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem”) zobowiązana jest:
  1. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji;
  3. podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko Uczestnika,
   2. adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika,
   3. nazwa prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy lub zatrudnionych lub reprezentujących przedsiębiorcę (pkt 2.1.c. Regulaminu);
   4. dane rachunku bankowego – a w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy lub zatrudnionych lub reprezentujących przedsiębiorcę (pkt 2.1.c. Regulaminu), dane rachunku bankowego firmowego (nazwa banku, numer rachunku w formacie IBAN, kod SWIFT);
  4. podać nazwę i dokładny adres Punktu Sprzedaży lub Salonu Samochodowego, w którym dokonany został zakup i usługa montażu lub przechowania Opon Michelin;
  5. przesłać za pomocą aplikacji na Stronie www skan faktury lub paragonu dokumentującego zakup i montaż lub przechowanie, o których mowa w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 6 Regulaminu. Organizator zaznacza, że aplikacja na Stronie www ma techniczną możliwość przyjęcia załącznika w formatach: JPG, PDF o objętości nie większej niż 5 MB. Załączniki o objętości większej niż 5 MB nie zostaną przyjęte przez aplikację;
  6. oświadczyć, poprzez zaznaczenie właściwego pola, że Uczestnik jest uprawniony do wprowadzenia numeru rachunku bankowego w związku z rejestracją w Promocji do celów wydania przez Organizatora Nagrody – Uczestnik jest właścicielem wprowadzonego rachunku bankowego lub jest uprawniony do jego reprezentacji lub działa na podstawie właściwego upoważnienia, a podany przez Uczestnika numer rachunku bankowego jest prawdziwy i prawidłowy, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości mogące w związku z niniejszym powstać, zaś w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy, oświadczyć, że podany numer rachunku bankowego jest rachunkiem firmowym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 8. W związku z dokonaniem zakupu i wykonaniem usługi montażu lub przechowania, o których jest mowa w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 5, można wziąć udział w Promocji tyko jeden raz. W przypadku dokonania kolejnego zakupu Opon Michelin spełniającego warunki określone w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 5 Uczestnik nie może ponownie wziąć udziału w Promocji. Ponadto Organizator informuje, że Uczestnik może zarejestrować swoje zakupy w Promocji maksymalnie 5 (pięć) razy i tym samym otrzymać maksymalnie 5 (pięć) nagród, pomimo zgłoszenia więcej niż pięciu kompletów Opon Michelin.
 9. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 10. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Promocji w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do nagrody.
 11. W przypadku, jeżeli Organizator lub Koordynator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przesłanego paragonu lub faktury VAT, Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Promocji i traci prawo do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Organizator przewidział w ramach Programu łącznie 6600 (słownie: sześć tysięcy sześćset) nagród w postaci premii pieniężnej o wartości:
  1. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin do samochodów dostawczych w rozmiarze 15” – 100 zł (słownie: sto złotych);
  2. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów w rozmiarach 16” - 17” – 100 zł (słownie: sto złotych);
  3. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów w rozmiarze 18” lub większym – 200 zł (słownie: dwieście złotych);

   – zwane dalej „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”.
 2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy prawidłowo, zgodnie z § 2 pkt 4 c. i d. Regulaminu, zarejestrowali się na Stronie www albo do chwili wyczerpania liczby Nagród określonej w pkt 1 powyżej, jeżeli takie zdarzenie nastąpi przed upływem terminu rejestracji w Promocji.
 3. Osoby, które będą uprawnione do otrzymania Nagrody przez Organizatora, zostaną poinformowane o Nagrodzie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji, w terminie do 31 lipca 2022 r. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 i w terminie do 31 stycznia 2023 r. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 lub w terminie do 31 stycznia 2023 r. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o Nagrodzie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 4. Jednocześnie, w terminie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Nagrody zostaną wydane Uczestnikom, tj. Premia zostanie wypłacona na rachunek bankowy Uczestnika wskazany podczas rejestracji w Promocji.
 5. Jeżeli osoby, które otrzymały Nagrody nie spełnią warunków określonych w Regulaminie, tracą prawo do Nagrody.
 6. Nagrody przewidziane w Promocji nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
 7. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Organizator informuje, że osoby fizyczne biorące udział w Promocji w charakterze konsumenta, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od Nagrody otrzymanej w Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji i Nagród mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Koordynatora w terminie do 14 dni od powstania przyczyny reklamacji, z dopiskiem „Akcja specjalna 2022 reklamacja” lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres michelin@publicis.pl z tytułem wiadomości „Akcja specjalna 2022 reklamacja”.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, rozpatrywane będą przez Koordynatora działającego w imieniu i na rzecz Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Promocji, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby poinformowania o otrzymaniu Nagród, do których Uczestnicy będą uprawnieni na zasadach określonych w Regulaminie, skontaktowania się, w tym telefonicznie, z Uczestnikiem w celu zweryfikowania zakupu i montażu Opon Michelin, skontaktowania się, w tym telefonicznie, w celu potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji w Promocji, koniecznych do wydania Nagród oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji i dokonania rozliczeń podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będą zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej / firma – w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy lub zatrudnionych lub reprezentujących przedsiębiorcę (pkt 2.1.c. Regulaminu)
  • pozostałe dane, które zostaną wskazane na paragonie lub fakturze VAT lub specyfikacji pojazdu (, które dokumentują zakup uprawniający do udziału w Promocji;
  • dane dotyczące rachunku bankowego.
 4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Promocji adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin.
 5. Administratorem danych osobowych jest Michelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 873572.
 6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są następujące: adres
  e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Promocji, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji Uczestników lub do chwili, kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili, kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 8. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Promocji, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do otrzymania Nagród, do których Uczestnik będzie uprawniony za zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym spółkom Grupy Michelin przy zachowaniu obowiązujących w Grupie Wiążących Reguł Korporacyjnych, których zapisy są przestrzegane przez wszystkie spółki Grupy Michelin. Dodatkowo Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania agencji marketingowej Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Domaniewska 42, 02-672 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku, jeżeli Uczestnik uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Promocji, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnika uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 2. Prawem właściwym dla Promocji oraz dla oceny praw i obowiązków jest prawo polskie.
 3. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, rozumianej jako okoliczności, których nie dało się przewidzieć i którym nie można było zapobiec, w szczególności wystąpienia zdarzeń losowych, Michelin zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany okresu trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że będą̨ respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż̇ na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie www.
 4. Zasady Promocji określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – Lista Salonów Samochodowych biorących udział w Promocji „Akcja Specjalna 2022”.
 6. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Promocji w siedzibie Koordynatora – Publicis Sp. z o.o. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, oraz u Organizatora – w Dyrekcji Handlowej Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie www.

 

Załącznik nr 1

SALON SAMOCHODOWY ULICA MIASTO WOJEWÓDZTWO
ELCAR SP. Z O.O. GRUNWALDZKA 49-51 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
MOTORPOL SP. Z O.O. UL. PIEKNA 21 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
"KIM" SP. Z O.O. UL. LAGIEWNICKA 13 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
P.P.U.H. POL MOTORS UL. BARDZKA 1 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
GALL-ICM SP.J. UL. ARMII KRAJOWEJ 46 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
HORNET AL. JANA III SOBIESKIEGO 1 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM WROCLAW VW AL. ALEKSANDRA BRUCKNERA 54 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM WROCLAW SEAT AL. ALEKSANDRA BRUCKNERA 40-46 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM WROCLAW SKODA UL. BRUCKNERA 40-46 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM WROCLAW AL. ALEKSANDRA BRUCKNERA 38 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
DUDA-CARS S.A. UL. OLSZTYNSKA 1 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM WROCLAW II KARKONOWSKA 59A WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
MM CARS WROCLAW UL. KARKONOSKA 50 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
D & D SP. Z O.O. UL. KARKONOSKA 45 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
MOTORPOL WROCLAW AL. KARKONOSKA 81 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
AUDI CENTRUM WROCLAW UL. KARKONOSKA 47 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
MOTORPOL WROCLAW AL. KARKONOSKA 81 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
PORSCHE CENTRUM WROCLAW KARKONOSKA 54 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
TOYOTA ALAN AUTO LEGNICKA 60B WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
TOYOTA & LEXUS CENTRUM WROCLAW SP. Z LEGNICKA 164-168 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
LEXUS WROCLAW UL. LEGNICKA 164 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM TMT SP. J. UL. HORBACZEWSKIEGO 75 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
105000 MIROSłAW WRÓBEL SP. Z O.O. UL. KLECIŃSKA 155 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
CAR CENTER UL. MUCHOBORSKA 7 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
D.S. GERMAZ UL. STRZEGOMSKA 139 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
WROBUD SP. Z O.O. SZCZECINSKA 7 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. GRANICZNA 4A WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
TOYOTA BIELANY NOWAKOWSKI SP. Z O.O. UL. CZEKOLADOWA 10 (KOBIERZYCE) BIELANY WROCŁAWSKIE DOLNOŚLĄSKIE
105003 MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. FABRYCZNA 32 PIETRZYKOWICE DOLNOŚLĄSKIE
105003 MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. FABRYCZNA 34 PIETRZYKOWICE DOLNOŚLĄSKIE
BIELA & BIELA UL. WROCLAWSKA 34A DŁUGOŁĘKA DOLNOŚLĄSKIE
DOBRYGOWSKI SP. Z O.O. UL. WROCLAWSKA 54 (DLUGOLEKA) MIRKÓW DOLNOŚLĄSKIE
MATUNIN WROCLAWSKA 23 JELCZ-LASKOWICE DOLNOŚLĄSKIE
DFS MOTORS UL. SZARYCH SZEREGÓW 5 ŚWIDNICA DOLNOŚLĄSKIE
JODKO-SCHIEWE UL. ODNOWICIELA 1 ŚWIDNICA DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM TMT UL. WROCLAWSKA 105 ŚWIDNICA DOLNOŚLĄSKIE
TOYOTA JAN NOWAKOWSKI STRZEGOMSKA 18A ŚWIEBODZICE DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM TMT SP.J. SWIDNICKA 151 DZIERZONIÓW DOLNOŚLĄSKIE
AUTO SUDETY SP. Z. O.O. UL. WROCLAWSKA 159 WAŁBRZYCH DOLNOŚLĄSKIE
VEGA-CAR UL.WROCLAWSKA 89 WAŁBRZYCH DOLNOŚLĄSKIE
TOYOTA WALBRZYCH NOWAKOWSKI SP Z.O.O UL. UCZNIOWSKA 21 WAŁBRZYCH DOLNOŚLĄSKIE
POL MOTORS O/WAłBRZYCH UL. GEN.DE GAULLE'A 2 WAŁBRZYCH DOLNOŚLĄSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. SLOWACKIEGO 3 JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
LIGEZA UL. WINCENTEGO POLA 28 JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABAROW SPZOO BATALIONOW CHLOPSKICH 1A JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
TOYOTA WALBRZYCH NOWAKOWSKI SP Z.O.O BATALIONOW CHLOPSKICH 1A JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
ULTIMA JELENIA GORA CIEPLICKA 106 JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
AUTO SERVICE ZALEWSCY UL. RADZYMINSKA 78 LEGNICA DOLNOŚLĄSKIE
DEJON & DABROWSKI LEGNICA UL. POZNAŃSKA 53 LEGNICA DOLNOŚLĄSKIE
DOBRYGOWSKI UL. PRZEMYSŁOWA 1E LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. LEGNICKA 67 LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
RE-WO VOLUMIS MOTORS HUTNICZA 2 A LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
DOBRYGOWSKI SP. Z O.O. PRZEMYSLOWA 1E LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
REWO FORD HUTNICZA 2 LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
MM CARS LUBIN UL. LEGNICKA 65 LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
LEXUS LUBIN 214 UL. PRZEMYSLOWA 1E LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
AUTO SALON SWITON-PACZKOWSKI UL. M. SKLODOWSKIEJ CURIE 97D LUBIN DOLNOŚLĄSKIE
ULTIMA ZGORZELEC LUBANSKA 13A ZGORZELEC DOLNOŚLĄSKIE
P.W.GAMA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6 GŁOGÓW DOLNOŚLĄSKIE
MIKOLAJCZAK BYDGOSZCZ FORDONSKA 59 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
MIKOLAJCZAK BYDGOSZCZ AK UL. ARMII KRAJOWEJ 250 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
W.BIERANOWSKI JANA PAWLA II 127 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
JAWORSKI AUTO AL. JANA PAWŁA II 150 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
JAWORSKI AUTO SP. Z O.O. AL.JANA PAWLA II 150 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
POLMOZBYT HOLDING UL. FORDONSKA 38 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
REISKI AUTO SP. Z O.O. UL. FORDONSKA 353 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
NOVUM MOTORS BYDGOSZCZ FORDONSKA 325 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
AJ MOTORS SP. Z O.O UL. FORDONSKA 264 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. UL. FORDONSKA 264 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTO FRELIK ANNA FRELIK SPOLKA UL. NOWOTORUNSKA 27 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
MOTO-MARKET UL. NOWOTORUŃSKA 12 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
PLICHTA AUTO SP. Z O.O.. UL. NOWOTORUŃSKA 8 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP. K. UL. NOWOTORUNSKA 15 BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE SP. BYDGOSKA 36A BRZOZA KUJAWSKO-POMORSKIE
ASO PIOTR MIECZKOWSKI ( MERCEDES) SZCZECINSKA 15-19 LISI OGON KUJAWSKO-POMORSKIE
ZAJKOWSKI UL. RZEMIEŚLNICZA 12 GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMORSKIE
POLMOZBYT TORUN GRUDZIADZ UL. PADEREWSKIEGO 29 GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMORSKIE
DEKARCZYK UL. DWORCOWA 11 GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMORSKIE
FIRMA HANDLOWA "RIA" SPOLKA UL. PADEREWSKIEGO 183A GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMORSKIE
SOLGRUD SP. Z O.O. MAGAZYNOWA 1 GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMORSKIE
ANRO-TRADE SP.J. EXPORT-IMPORT PORUCZNIKA KRZYCHA 2 GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMORSKIE
POLMOZBYT TORUN UL. SZOSA BYDGOSKA 82 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTO FRELIK ANNA FRELIK SPOLKA UL. SZOSA CHELMINSKA 214 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTOSAR - WIELUNSKI SP. Z O.O. UL. WSCHODNIA 38 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
ARPOL MOTOR COMPANY SP. Z O.O. UL. SZOSA BYDGOSKA 52 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTO STYL O TORUN (PG 218) GDANSKA 4 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
AUDI CENTRUM TORUN SIERADZKA 4 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
BEDNARSCY SP.J. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
AJ MOTORS SP. Z O.O. WSCHODNIA 38 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
FORTIS AUTO UL. SIERADZKA 4-8 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP.K. UL. WSCHODNIA 38 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Z&Z AUTO ZLOMANCZUK SP. Z O.O. UL. TORUNSKA 85 LUBICZ DOLNY KUJAWSKO-POMORSKIE
POLBIS AUTO SP. Z O.O. UL. TORUNSKA 85 LUBICZ DOLNY KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTO TORUN UL. TORUNSKA 58 B LUBICZ K/TORUNIA KUJAWSKO-POMORSKIE
KAMINSKI I SPOLKA UL. OLSZTYNSKA 5 BRODNICA KUJAWSKO-POMORSKIE
JAWORSKI AUTO UL. OKRĘŻNA 2G WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTO STYL SP. Z O.O. UL. TORUŃSKA 85 WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
POLMOZBYT TORUN WLOCLAWEK UL. TORUNSKA 121 WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
DOMCAR WLOCLAWEK TORUNSKA 153 WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
WATARSKI UL. TORUNSKA 169 WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
JAWORSKI AUTO SP. Z O.O. UL. LODZKA 69A WŁOCŁAWEK KUJAWSKO-POMORSKIE
AUTO STYL UL. DWORCOWA 37 INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMORSKIE
ROZALSKI UL. POZNANSKA 200 INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMORSKIE
MIKOLAJCZAK INOWROCLAW STASZICA 69 INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMORSKIE
NOBILE MOTORS AL. SPOLDZIELCZOSCI PRACY 84 LUBLIN LUBELSKIE
AUTO BROKER UL. MELGIEWSKA 10 LUBLIN LUBELSKIE
CARRARA (PG 204) UL. TURYSTYCZNA 45 LUBLIN LUBELSKIE
CRH ZAGIEL AUTO SP. Z O. O. ROZTOCZE 4 LUBLIN LUBELSKIE
NOBILE MOTORS SP. Z O.O. LEONOW 21 NIEMCE K. LUBLINA LUBELSKIE
FIX FORUM LUBLIN KONOPNICA 164E MOTYCZ LUBELSKIE
AUTO PARK CZARNIK KALINÓWKA 18, LUBLIN ŚWIDNIK LUBELSKIE
AUTO PARK SPOLKA Z OGRANICZONA KOMANDYTOWA / KALINOWKA 18 LUBLIN/KALINÓWKA LUBELSKIE
PRASEK LUBLIN AL. TYSIACLECIA 6 ŚWIDNIK LUBELSKIE
ENERGOZAM LUBLIN KALINOWKA 17A ŚWIDNIK LUBELSKIE
AUTOHAUS OTTO UL. PIASECKA 16 ŚWIDNIK LUBELSKIE
DANELCZYK SP. Z O.O. PIASECKA 20A ŚWIDNIK LUBELSKIE
G&G AUTO LUBLIN SP. Z O.O UL. PIASECKA 16 ŚWIDNIK LUBELSKIE
AUTOHAUS OTTO UL. SARNI STOK 1 ŚWIDNIK LUBELSKIE
CARSED JANOWSKA 71 BIAŁA PODLASKA LUBELSKIE
AUTO PODLASIE SP. Z O.O. PILSUDSKIEGO 35 BIAŁA PODLASKA LUBELSKIE
AUTO CENTRUM UL.LUBELSKA 81 ZAMOŚĆ LUBELSKIE
KDL TARTACZNA 2 ZAMOŚĆ LUBELSKIE
ENERGOZAM ZAMOSC UL. STAROWIEJSKA 4 ZAMOŚĆ LUBELSKIE
AUTO-FILIP UL. LUBELSKA 45 PUŁAWY LUBELSKIE
FIALKOWSCY UL. TRASA POLNOCNA 12A ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
J.P.J. AUTO SP. Z O.O. UL. JANA Z KOLNA 3 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
WOJCIECHOWSKI UL. TRASA POLNOCNA 12 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
KROTOSKI AL. KATOWICKA 83 NADARZYN LUBUSKIE
ECEAUTO SP. Z O.O. ZJEDNOCZENIA 103 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
KIM SP. Z O.O. UL. KOSTRZYNSKA  6 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
SWITON - PACZKOWSKI ZDROJOWA 2B ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
J.P.J. AUTO SP. Z O.O. WROCLAWSKA 65 C ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
D.S. GERMAZ UL. BATOREGO 118A ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
AUTO-STYL SP. Z O. O. UL. ZACISZE 15 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
SWITON - PACZKOWSKI VW UL. ZDROJOWA 2B ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. PRZYLEP-SOLIDARNOSCI 86B ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
KIM UL. ZACHODNIA 82 ŚWIEBODZIN LUBUSKIE
KIM GORZOW SPOLKA Z O.O. OLIMPIJSKA 46 GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
KIM UL. MYSLIBORSKA 33 GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
BENEPOL SP. Z O.O. UL. PODMIEJSKA 15A GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
DDB AUTO SP. Z O.O. SP.K. UL. KASPRZAKA 30 GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
GEZET(PG212) KASPRZAKA 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
MOJSIUK SP. Z O.O. SP.K. UL. ZLOTEGO SMOKA 16 GORZÓW WIELKOPOLSKI LUBUSKIE
CAR SYSTEM TOYOTA AUTORYZOWANY PARKOWA 40 WOJCIESZYCE LUBUSKIE
RIMEX-AUTO SKWIERZYNSKA 1 DESZCZNO LUBUSKIE
A T Z UL. TUWIMA 88/90 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
SYGULA UL. LIMANOWSKIEGO 156 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE UL. ALEKSANDROWSKA 11 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
BEDNAREK SZCZECINSKA 38 A ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
LEXUS LODZ POMORSKA 106A ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
AT GARAGE UL. STRYKOWSKA 131 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
AUTO BRZEZI|SKA SP. Z O.O. UL. BRZEZIŃSKA 26 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
AUTO PODLASIE SP. Z O.O. BRZEZINSKA 24A ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
AUTO-STUDIO SP. Z O.O. UL. ROKICINSKA 78 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
KROTOSKI UL. NICIARNIANA 51/53 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
NORDYNSKI UL. SNOWALNIANA 3 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
AUTO JAGEL UL. PUSZKINA 80 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
KROTOSKI AL. W. BARTOSZEWSKIEGO 13 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
KROTOSKI SP. Z O.O. SP. K. AL. WLADYSLAWA BARTOSZEWSKIEGO 15 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
KUBIAK UL. RZGOWSKA 140 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
ZIMNY AUTO SP. Z O.O. UL. RZGOWSKA 142 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
VOLKSWAGEN LODZ RZGOWSKA 142/146 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
BURSIAK UL. PABIANICKA 119/131 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
BSP UL. PABIANICKA 94/96 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
MIESZEK P.H.U. UL. OBYWATELSKA 191 ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
EWT AUTOMOTIVE POLSKA SP. SMOLICE 1L STRYKÓW ŁÓDZKIE
LEXUS LODZ UL. LODZKA 69 A RZGOW ŁÓDZKIE
281 LEXUS LODZ (SERWIS) UL. ZAKOPIANSKA 68 RZGOW ŁÓDZKIE
AMX S.J. AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA UL. LODZKA 69A RZGOW ŁÓDZKIE
BEDNAREK UL. WROCLAWSKA 18 DOBRON ŁÓDZKIE
MOSTVA KRAKOWSKA 10 CIEMNO-GNOJNA ŁÓDZKIE
AUTOCOMPLEX UL.UJEZDZKA 17 TOMASZÓW MAZOWIECKI ŁÓDZKIE
TRAX PIOTRKOW TRYBUNALSKI SIKORSKIEGO 50 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE
ZIMNY AUTO SP. Z O.O. UL. WOJSKA POLSKIEGO 102 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE
AUTO-BIM UL. ŁÓDZKA 100A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE
TRAX SP Z O.O DOBRZELOW 20A BEŁCHATÓW ŁÓDZKIE
TRAKO SP. Z O.O. LASKA 205 ZDUŃSKA WOLA ŁÓDZKIE
AUTOWEBER UL. LODZKA 27 ZDUŃSKA WOLA ŁÓDZKIE
AVES SP. Z O.O. CZECHY 262 ZDUŃSKA WOLA ŁÓDZKIE
KM-SERVICE SP. Z O.O. UL. GÓRNICZA 4 ŁĘCZYCA ŁÓDZKIE
A. MACHUDERA OZORKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73 ŁĘCZYCA ŁÓDZKIE
AUTO NOMIA UL. JOZEFOW 26 KUTNO ŁÓDZKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE UL. ARMII KRAJOWEJ 17 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
GOLEMO UL. GROTA ROWECKIEGO 6 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE 33120 UL. TYNIECKA 118 A KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
HARDEK&HARDEK  S.C KAZIMIERZA WALTERA 8 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
HARDEK&HARDEK UL. KAZIMIERZA WALTERA 8 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
PGD O/EUROCAR BLACHARNIA UL. RZEMIEŚLNICZA 26 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
LEXUS KRAKOW UL. ZAKOPIANSKA 68 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
ASO MR SP. Z O.O. SP.K UL. ZAKOPIANSKA 68 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
WIKAR O/KRAKÓW UL. ZAKOPIAŃSKA 58 B KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
INTER CAR NOWAK SP.  Z O. O. UL. ZAKOPIANSKA 167 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
INTER AUTO SP.Z O.O. SK ZAKOPIANSKA 94 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE UL. ZAWILA 3 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
BELTOWSKI SP. Z O.O. SP.K. GORA LIBERTOWSKA 10 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
MARIMEX KRAKOW UL. GORA LIBERTOWSKA 12 KRAKOW-LIBERTÓW MAŁOPOLSKIE
PIA KRAKOW UL. GORA LIBERTOWSKA 10 LIBERTÓW MAŁOPOLSKIE
PORSCHE INTER AUTO 24901490 UL. GORA LIBERTOWSKA 10 LIBERTÓW MAŁOPOLSKIE
WIELICKA UL. WIELICKA 119 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
AUTO-CENTER UL. WODNA 2 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
PGD O/EUROCAR UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
AUTOREMO SP.J. WIELICKA 193 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
PG109 POLSKA GRUPA DEALERÓW/O UL. PRZEWÓZ 34 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
AC GOLEMO KRAKOW UL. OPOLSKA 9 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
PORSCHE KRAKOW BRONOWICE JOSEPHA CONRADA 10 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
PORSCHE CENTRUM KRAKOW JASNOGORSKA 109 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
NH MOTORS SP. Z O.O. UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO 43 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
GRUPA PGD JASNOGORSKA 60 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
TOYOTA INTER CAR 2 JASNOGORSKA 4 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
INTER AUTO JASNOGORSKA 62 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
INTER AUTO UL. JASNOGORSKA 60A KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
PGD O/PARTNER UL. JASNOGÓRSKA 60 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
ANWA SP. Z O.O POKOJU 57 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
JAN KOSMOWSKI UL. OFIAR DABIA 2 KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
INTER AUTO SP.Z O.O. SK KOCMYRZOWSKA 1A KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
AUTO GROUP LUZAR SP.J. UL. JEDYNAKA 4 WIELICZKA MAŁOPOLSKIE
AUTO GROUP LUZAR SP.J. UL. KRAKOWSKA 33 WIELICZKA MAŁOPOLSKIE
ANTONIAK UL. CZARNOCHOWSKA 19 WIELICZKA MAŁOPOLSKIE
AUTO SPECIAL UL. PROF. A. ROZANSKIEGO 28-30 MODLNICA MAŁOPOLSKIE
TOYOTA DOBRYGOWSKI SP. Z O.O. SP. K. CZESTOCHOWSKA 30 MODLNICA MAŁOPOLSKIE
DYNAMICA SP. Z O.O. JAWORNIK 525 MYŚLENICE MAŁOPOLSKIE
MARIMEX MYSLENICE SOBIESKIEGO 44 MYŚLENICE MAŁOPOLSKIE
POLIMERC SP. Z O.O. UL. OBWODOWA 6 DOBCZYCE K. KRAKOWA MAŁOPOLSKIE
WAWROSZ OSWIECIM KRAKOWSKA 21 OSWIĘCIM MAŁOPOLSKIE
AUTO BACZEK MARIA BACZEK GUMNISKA 36A TARNÓW MAŁOPOLSKIE
AUTO-RING UL. LWOWSKA 187 TARNÓW MAŁOPOLSKIE
AUTO MOTIVE UL. KRAKOWSKA 13, ZBYLITOWSKA GÓRA ZGŁOBICE MAŁOPOLSKIE
PORSCHE INTER AUTO POLSKA SP. Z O.O. UL. KRAKOWSKA 15 ZGŁOBICE MAŁOPOLSKIE
KOBOS SP. JAWNA KRAKOWSKA 44 ZGŁOBICE MAŁOPOLSKIE
LIDER TARNOW MIKOJAJOWICE 198 BOGUMILOWICE MAŁOPOLSKIE
WIKAR UL. WĘGIERSKA 168 NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
AUTO SPECIAL UL. TARNOWSKA 159 NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE UL. TARNOWSKA 159A NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
AUTOREMO SP.J. WISNIOWIECKIEGO 123 NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
KOBOS SP. JAWNA TARNOWSKA 130 NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
JOZEF SOWA "LIDER" SP. Z O.O. UL. MYSLIWSKA 3 NOWY SĄCZ MAŁOPOLSKIE
AUTO-COMPLEX WIELOGLOWY WIELOGLOWY 188 WIELOGŁOWY MAŁOPOLSKIE
FIX FORUM LIDER KRACZKOWA 1440 KRACZKOWA MAŁOPOLSKIE
FOLWARK UL.ŻYWIECKA 95, WIEPRZ ŻYWIEC MAŁOPOLSKIE
GOLEMO NOWY TARG UL. PODTATRZANSKA 3 NOWY TARG MAŁOPOLSKIE
MARIMEX NOWY TARG KRAKOWSKA 7 NOWY TARG MAŁOPOLSKIE
WIKAR NOWY TARG S.C. UL. PODTATRZAŃSKA 3 NOWY TARG MAŁOPOLSKIE
AUTOREMO SP.J. UL. SZAFLARSKA 170 NOWY TARG MAŁOPOLSKIE
AUTOREMO SP.J. KOSCIUSZKI 183 BUKOWINA TATRZANSKA MAŁOPOLSKIE
CENTRUM DOBRA UL. ZAJĘCZA 4 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO POINT UL. HELIOTROPOW 23 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CHODZEN SP. Z O.O. SP. K CZERNIAKOWSKA 102 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CAROLINA CAR COMPANY SPÓłKA JAWNA AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 54 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PORSCHE POLCZYNSKA UL. POLCZYNSKA 109 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PORSCHE INTER AUTO POLSKA POLCZYNSKA 125 WARSZAWA MAZOWIECKIE
SKODA POL-MOT AUTO S.A. POLCZYNSKA 125 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PORSCHE CENTRUM WARSZAWA UL. POLCZYNSKA 107 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PORSCHE POLCZYNSKA UL. POLCZYNSKA 118 A WARSZAWA MAZOWIECKIE
LEXUS WARSZAWA UL. POŁCZYŃSKA 3 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AVANTI SP. Z O.O. UL. POLCZYNSKA 33 WARSZAWA MAZOWIECKIE
LEXUS WOLA UL. POLCZYNSKA 32 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CYGAN SP. Z O.O. SP. K. GORCZEWSKA 228 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO SERVICE MARAN UL. WROCLAWSKA 2 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO BEMOWO UL.HIMALAJSKA 1 WARSZAWA MAZOWIECKIE
TOYOTA BIELANY AUTORYZOWANY DEALER KLAUDYNY 1 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO-ZOLIBORZ WARSZAWA UL. RUDNICKIEGO 3 WARSZAWA MAZOWIECKIE
POL-MOT AUTO S.A. SOKRATESA 17 WARSZAWA MAZOWIECKIE
A.J. MINIEWSKI SP. J. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKOW 30A WARSZAWA MAZOWIECKIE
PORSCHE WARSZAWA OKECIE VOLKSWAGEN SEKUNDOWA 1 WARSZAWA MAZOWIECKIE
BIG AUTOHANDEL SP. Z O.O. O/WARSZAWA AL. KRAKOWSKA 169 WARSZAWA MAZOWIECKIE
BEMO MOTORS O/ WARSZAWA UL. KRAKOWSKA 169 WARSZAWA MAZOWIECKIE
STELLANTIS POLSKA SP. Z O.O. AL. KRAKOWSKA 206 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PRESTIGE AUTO SP. Z O.O. AL. KRAKOWSKA 204 WARSZAWA MAZOWIECKIE
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES LOPUSZANSKA 36 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CARSED UL. LOPUSZANSKA 72 WARSZAWA MAZOWIECKIE
MERCEDES-BENZ POLSKA SP. Z O.O. UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 1 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTOREDUTA SP. Z O.O. SP.K. UL. OJCOWSKA 2 WARSZAWA MAZOWIECKIE
MAGAZYN DRIVING ACADEMY M-B UL. TRANSPORTOWCOW 16 WARSZAWA MAZOWIECKIE
TOYOTA WłOCHY UL. STAWY 16 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO PLAZA (SUMMIT MOTORS) UL. POPULARNA 70 WARSZAWA MAZOWIECKIE
TOYOTA MOTOR POLAND UL. KONSTRUKTORSKA 5 WARSZAWA MAZOWIECKIE
FORD POLSKA SP. Z O.O. UL. TAŚMOWA 7 WARSZAWA MAZOWIECKIE
URSYN CAR UL. ROMERA 14 WARSZAWA MAZOWIECKIE
ZBIGNIEW NOWAKOWSKI UL. ROMERA 12 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO WIMAR SP. Z O.O. SP. K. UL. GRUCHACZA 39 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PSA RETAIL UL.PULAWSKA 338 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO-BLAK SP. Z O.O. FARBIARSKA 25A WARSZAWA MAZOWIECKIE
LEXUS PULAWSKA UL. PULAWSKA 562 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUDI WARSZAWA-WILANóW UL. LUKASZA DREWNY 4 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PGD O/OMC BLACHARNIA UL. UCZNIOWSKA 34 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO WIMAR SP. Z O.O. SP. K. MODLINSKA 224 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CHYLINSCY UL. SASIEDZKA RÓG MODLIŃSKIEJ 4 WARSZAWA MAZOWIECKIE
NEXTEAM UL. MODLINSKA 57 A WARSZAWA MAZOWIECKIE
CAR DROOM UL.WYSOCKIEGO 67 WARSZAWA MAZOWIECKIE
GRUPA PGD SEAT EUROMOTOR UL. KRASNOBRODZKA 5 WARSZAWA MAZOWIECKIE
DF GRUPA PGD OMC HURTOWNIA FORD KRASNOBRODZKA 5 WARSZAWA MAZOWIECKIE
MERCEDES-BENZ WARSZAWA INOWLODZKA 5 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PGD O/OMC MOTORS UL. OSIEDLOWA 11 WARSZAWA MAZOWIECKIE
TOYOTA ©ERA| UL. JAGIELLOŃSKA 84 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CYGAN SP. Z O.O. SP. K. JAGIELLONSKA 84 WARSZAWA MAZOWIECKIE
LEXUS ZERAN UL. JAGIELONSKA 84 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PGD O/OMC MOTORS UL.CHODECKA 1B WARSZAWA MAZOWIECKIE
ASO WYSOCKIEGO UL. WYSOCKIEGO 27 WARSZAWA MAZOWIECKIE
PEUGEOT POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAL UL. RADZYMINSKA 112/114 WARSZAWA MAZOWIECKIE
KROTOSKI UL. RADZYMINSKA 267 WARSZAWA MAZOWIECKIE
KROTOSKI UL. RADZYMINSKA 78 WARSZAWA MAZOWIECKIE
MM CARS WARSZAWA UL. BRONOWSKA 23 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CICHY-ZASADA UL. GROCHOWSKA 163 WARSZAWA MAZOWIECKIE
SINCLAN BIS SP.J. GROCHOWSKA 45F WARSZAWA MAZOWIECKIE
EMTI UL.CHEŁMŻYŃSKA 12 WARSZAWA MAZOWIECKIE
MOTOCARS SP. Z O.O. UL. CHELMZYNSKA 255 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO NOBILE SP. Z O.O. UL. PŁOWIECKA 62 WARSZAWA MAZOWIECKIE
DYNAMICA UL. PLOWIECKA 17 WARSZAWA MAZOWIECKIE
DYNAMICA PLOWIECKA 17 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTOGALA SP. Z O.O. PLOWIECKA 17 WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTOTRADE SP. Z O.O. UL. MROWCZA 218 WARSZAWA MAZOWIECKIE
TOYOTA RADOSC SP.J AUTORYZOWANY SP. K. 29/ UL. PATRIOTOW 271 WARSZAWA MAZOWIECKIE
LEXUS RADOSC UL. PATRIOTOW 271 A WARSZAWA MAZOWIECKIE
AUTO NIEDZIOLKA S.C. UL. DEPTAK 1A WARSZAWA MAZOWIECKIE
CICHY- ZASADA SKODA UL. HELIOTROPOW 23 WARSZAWA MAZOWIECKIE
CAROLINA CAR COMPANY SPOLKA JAWNA TRAKT BRZESKI 170 SULEJÓWEK MAZOWIECKIE
CZESCI I AKCESORIA  MOTORYZACYJNE DROBIARSKA 51 SULEJÓWEK MAZOWIECKIE
AUTO NOBILE BLACHARNIA UL. TRAKT BRZESKI 97 ZAKRĘT WESOŁA MAZOWIECKIE
SINCLAN BIS SP.J. LUBELSKA 58 ZAKRĘT MAZOWIECKIE
W&J WISNIEWSKI SP. Z O.O. 3GO MAJA 40 IZABELIN/MOŚCISKA MAZOWIECKIE
BOHEMIA MOTORS SP. Z O.O. AL. WOJSKA POLSKIEGO 5 FALENTY MAZOWIECKIE
MB MOTORS SP. Z O.O. AL. KRAKOWSKA 5B FALENTY MAZOWIECKIE
MB MOTORS 93030 AL. KRAKOWSKA 5C FALENTY MAZOWIECKIE
AUTO SERVICE ZALEWSCY AL. KRAKOWSKA 52 RASZYN MAZOWIECKIE
DIXI-CAR RASZYN AL. KRAKOWSKA 24 A RASZYN MAZOWIECKIE
ASO PEUGEOT MRUKIEWICZ AL. KRAKOWSKA 16 SĘKOCIN NOWY MAZOWIECKIE
AUTO-AOLIBORZ ZABKI RADZYMIºSKA 334 ZĄBKI K/WARSZAWY MAZOWIECKIE
AUTO IDEA SP. Z O.O. UL. BRUKOWA 46 ŁOMIANKI MAZOWIECKIE
ASO WLODARSKI WARSZAWSKA 34 ŁOMIANKI MAZOWIECKIE
GROPRO JAKUB GROSZYK PARTYZANTOW 30 ŁOMIANKI MAZOWIECKIE
TOYOTA MARKI WłADYSłAW CYGAN AL. PIŁSUDSKIEGO 2-B MARKI MAZOWIECKIE
AUTOTRADE 44010 AL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO MARKI MAZOWIECKIE
CARSED UL. WARSZAWSKA 84 MIŃSK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
AUTO ZELAZO WARSZAWSKA 71A MIŃSK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
JANCZAK CHOSZCZOWKA STOJECKA 33A MIŃSK MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
AUTO-ZOLIBORZ PIASECZNO GENERALA LEOPOLDA OKULICKIEGO 6 PIASECZNO MAZOWIECKIE
URSYN CAR O/PIASECZNO UL. ŻEROMSKIEGO 36 PIASECZNO MAZOWIECKIE
MB MOTORS SP. Z O.O. UL. PULAWSKA 34 PIASECZNO MAZOWIECKIE
CICHY-ZASADA UL. ARMII KRAJOWEJ 22 PIASECZNO MAZOWIECKIE
CHODZEN SP. Z O.O. SP. K. PULAWSKA 52 PIASECZNO MAZOWIECKIE
ALMOT SP. Z O.O. OKULICKIEGO 7/9 PIASECZNO MAZOWIECKIE
AUTO WIMAR AL. JEROZOLIMSKIE 249B MICHAŁOWICE MAZOWIECKIE
AUTO WIMAR CENTRUM AL. JEROZOLIMSKIE 249B MICHAŁOWICE MAZOWIECKIE
KROTOSKI AL. KATOWICKA 83 NADARZYN MAZOWIECKIE
CAT LC POLSKA SP. Z O.O. UL. OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE MAZOWIECKIE
EWT AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. UL. POZNANSKA 343 OŻARÓW MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
MERCEDES-BENZ POLSKA SP. Z O.O. ELC OLTARZEW, UL. POZNANSKA 345 OŻARÓW MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
EWT AUTOMOTIVE POLSKA 54030 OLTARZEW UL. POZNANSKA 472 KOPRKI OŻARÓW MAZOWIECKI MAZOWIECKIE
BENEPOL UL. ZABOROWSKA 1 PŁOCHOCIN MAZOWIECKIE
PROLOGIS PARK BLONIE KOPYTOW 44B BŁONIE MAZOWIECKIE
AUTO-DROBOT NASIELSKA 9 PUŁTUSK MAZOWIECKIE
JARZYNSKI - AUTO SERWIS KASPRZAKA 5 CIECHANÓW MAZOWIECKIE
BUDMAT AUTO 2 UL. SONSKA 2 CIECHANÓW MAZOWIECKIE
CAROLINA CAR COMPANY SPOLKA JAWNA WARSZAWSKA 36 OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE
OLDAR UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 7B OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE
OSCAR  SP. Z O.O. UL. TRAUGUTTA 59 OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE
AUTO-PARK GRABOWO, UL. WARSZAWSKA 45 OLSZEWO-BORKI MAZOWIECKIE
PIELECH BRZESKA 161 SIEDLCE MAZOWIECKIE
PLANET CAR UL. BRZESKA 196 SIEDLCE MAZOWIECKIE
CARSED UL.BRZESKA 181 A SIEDLCE MAZOWIECKIE
AUTO PODLASIE SP. Z O.O. TERESPOLSKA 14 SIEDLCE MAZOWIECKIE
CARSED BRZESKA 181A SIEDLCE MAZOWIECKIE
MERCEDES-BENZ WARSZAWA (SIEDLCE) UJRZANOW 32A SIEDLCE MAZOWIECKIE
JASTRZEBSKI UL. TARGOWA 20 SIEDLCE MAZOWIECKIE
SEREJA KOSCIUSZKI 80 GARWOLIN MAZOWIECKIE
MICHALSKI MOTORS UL. MAZOWIECKA 6A PŁONSK MAZOWIECKIE
MICHALSKI MOTORS UL. WYSZOGRODZKA 134 PŁOCK MAZOWIECKIE
BUDMAT AUTO UL. BIELSKA 67 PŁOCK MAZOWIECKIE
ASO TOYOTA ANDRZEJ KOMPI|SKI UL. KUTNOWSKA 20 PŁOCK MAZOWIECKIE
AUTO FORUM 2 SP. Z O.O. SKRZETUSKIEGO 11 PŁOCK MAZOWIECKIE
AUTO FORUM UL. WYSZOGRODZKA 154 PŁOCK MAZOWIECKIE
AUTO FORUM 2 UL. SKRZETUSKIEGO 11 PŁOCK, NOWE GULCZEWO MAZOWIECKIE
ASO TOYOTAMAREK ROMANOWSKI UL. KIELECKA 68/70 RADOM MAZOWIECKIE
PRASEK RADOM UL. KOZIENICKA 1 RADOM MAZOWIECKIE
OPTIMAL UL. CZARNIECKIEGO 25/27 RADOM MAZOWIECKIE
DIXI-CAR RADOM UL. CZARNIECKIEGO 108 RADOM MAZOWIECKIE
RAD SERWIS UL. ORKANA 1 RADOM MAZOWIECKIE
107300 ZESZUTA SP. Z O.O. UL. GARBARSKA 79 RADOM MAZOWIECKIE
AMD AUTO CENTRUM WERNERA 59 RADOM MAZOWIECKIE
STER UL. WARSZAWSKIEJ 222 RADOM MAZOWIECKIE
RAD MOTORS SP ZOO ORKANA 1 RADOM MAZOWIECKIE
ASO MR SP. Z O.O. SP.K KIELECKA 68/70 RADOM MAZOWIECKIE
STER WARSZAWSKA 222 RADOM MAZOWIECKIE
ZESZUTA SP. Z O.O. UL. GARBARSKA 79 RADOM MAZOWIECKIE
AMD AUTO CENTRUM SP Z O.O. WERNERA 59 RADOM MAZOWIECKIE
WIW DUBOIS 6 OPOLE OPOLSKIE
J&R AUTO-SALON UL. WROCLAWSKA 137 OPOLE OPOLSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. WROCLAWSKA 145 OPOLE OPOLSKIE
P.H.U. IMPORT-EXPORT SZIC ANDRZEJ WROCLAWSKA 119 OPOLE OPOLSKIE
BCH BOGDAN CHWALI|SKI A.OSIECKIEJ 1 OPOLE OPOLSKIE
AC OPOLE LELLEK GROUP SP.Z O.O. S.K. UL. OPOLSKA 2C OPOLE OPOLSKIE
CHWALI|SKI-KOCHA|SKI UL.ŁUKASIEWICZA 23 KĘDZIERZYN KOŹLE OPOLSKIE
AUTO CENTRUM KOZLE UL. BOLESLAWA CHROBREGO 25 KĘDZIERZYN KOŹLE OPOLSKIE
SILESIA RING SP. Z O. O. VGP UL. LOTNICZA 5-7 KAMIEŃ ŚLĄSKI OPOLSKIE
BUSTAN UL. UJEJSKIEGO 17/19 NYSA OPOLSKIE
AUTORUD S. GORSKI, S. SOBILO SP. J. UL. PODKARPACKIEJ 12 RZESZÓW PODKARPACKIE
DANUTA I RYSZARD CZACH SP. Z O.O. UL. KRAKOWSKA 32 RZESZÓW PODKARPACKIE
103500 CZACH MAGAZYN CENTRALNY POLAM UL. WARSZAWSKA 139 RZESZÓW PODKARPACKIE
G&G AUTO RZESZOW SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 50E/50C RZESZÓW PODKARPACKIE
G&G AUTO RZESZOW SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 50E/50C RZESZÓW PODKARPACKIE
G&G AUTO RZESZOW SP. Z O.O. UL. LUBELSKA 50E/50C RZESZÓW PODKARPACKIE
KROL & KNAPIK SP. Z O.O. AL. ARMII KRAJOWEJ 60 RZESZÓW PODKARPACKIE
AUTO WATKEM SP. Z O.O. AL. ARMII KRAJOWEJ 4 RZESZÓW PODKARPACKIE
BEMO MOTORS O/RZESZOW AL. ARMII KRAJOWEJ 50 RZESZÓW PODKARPACKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE AL. MJR. WACLAWA KOPISTO 3 RZESZÓW PODKARPACKIE
INTER AUTO SP. Z O.O. SP.K. KRASNE 7 KRASNE PODKARPACKIE
AUTO-STYL KRASNE 7A KRASNE K/RZESZOWA PODKARPACKIE
DAKAR UL. KRASNE 9A RZESZÓW PODKARPACKIE
REX AUTO SP. Z O.O. SWILCZA 147 Z SWILCZA PODKARPACKIE
DAKAR  TOYOTA RZESZOW SP. Z O.O. SWILCZA 146T SWILCZA PODKARPACKIE
SAMKO UL. NIEZLOMNYCH 29 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
AUTORUD UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 49 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
PG221 MH MOTORS L. KOCZWARA SP.J. NIEZLOMNYCH 29 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
SACAR J.CERNA, Z. CERNY SP. JAWNA AL. JANA PAWLA II 51 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
FORD MH MOTORS L. KOCZWARA NIEZLOMNYCH 29 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
AUTORUD UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 49 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
PHU EDWARD BULAWA AGATOWKA UL. DEBOWA 2 STALOWA WOLA PODKARPACKIE
AUTO WATKEM SP. Z O.O. SANOWA 11 JAROSŁAW PODKARPACKIE
AUTO PODLASIE SP. Z O.O. PRODUKCYJNA 5 JASŁO PODKARPACKIE
KROSS S.C. UL. MIESOWICZA 10 KROSNO PODKARPACKIE
GABLO UL. LWOWSKA 39 KROSNO PODKARPACKIE
GLOB CARS SERVICE SP. Z O.O. PODKARPACKA 32 KROSNO PODKARPACKIE
GABLO UL. LWOWSKA 39 KROSNO PODKARPACKIE
REG BENZ UL. LEGIONOW 80 MIELEC PODKARPACKIE
MKT SERWIS SP.J. WOLA MIELECKA 592 MIELEC PODKARPACKIE
TARES MOTORS SP. Z O.O. WARSZAWSKA 227 A TARNOBRZEG PODKARPACKIE
FIRMA HANDLOWA "RIA" SPOLKA JAMNICA 160 GRĘBOW PODKARPACKIE
EURO-CAR SłUPSK UL. KNIAZIEWICZA 9 SŁUPSK POMORSKIE
WARTEX UL.CECORSKA 9 SŁUPSK POMORSKIE
CONTINENTAL GOEBEL UL. SZCZECINSKA 40 SŁUPSK POMORSKIE
JB AUTO TRADE BALTICAR (PG215) UL. SZCZECINSKA 58 SŁUPSK POMORSKIE
AMS ANETTA I MARIUSZ STANIUK SPOLKA SZCZECINSKA 42 SŁUPSK POMORSKIE
AUTO SLUPSK UL. SZCZECINSKA 58 SŁUPSK POMORSKIE
CICHY-ZASADA UL. SEZAMKOWA 7 BOLESŁAWICE POMORSKIE
BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O. UL. SLUPSKA 6 BOLESŁAWICE POMORSKIE
ODEJEWSKI SIEROCZYN 4A CZŁUCHÓW POMORSKIE
KONOCAR GDANSK-BRZEZNO UL. KOBIELI 3 GDAŃSK POMORSKIE
BENEPOL UL. LUBOWIDZKA 33 GDAŃSK POMORSKIE
PLICHTA UL. LUBOWIDZKA 42 GDAŃSK POMORSKIE
AUTO LELLEK GROUP LUBOWIDZKA 46 GDAŃSK POMORSKIE
AUDI CENTRUM GDANSK LUBOWIDZKA 44 GDAŃSK POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP.K. UL. LUBOWIDZKA 42 GDAŃSK POMORSKIE
WP MOTORS SP. Z O.O. - S.K.A. UL. JABLONIOWA 2 GDAŃSK POMORSKIE
ANRO TRADE SP.J. UL. OLIWSKA 58 CHWASZCZYNO POMORSKIE
ANRO-TRADE SP.J. EXPORT-IMPORT OLIWSKA 58 CHWASZCZYNO POMORSKIE
LEXUS TROJMIASTO OLIWSKA 58 CHWASZCZYNO POMORSKIE
HALLER GDANSK UL. ODYSEUSZA 20 GDAŃSK - OSOWA POMORSKIE
WITMAN SP. Z O.O. UL. GRUNWALDZKA 493 GDANSK POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP.K. UL. GRUNWALDZKA 339 GDAŃSK POMORSKIE
K.M.J. KASZUBOWSCY SP.J. UL. GRUNWALDZKA 295 GDAŃSK POMORSKIE
CARTER SP. Z O.O. GRUNWALDZKA 260 GDAŃSK POMORSKIE
LEXUS TROJMIASTO AL. GRUNWALDZKA 270 GDAŃSK POMORSKIE
ZDUNEK SP. Z O.O. S.K. GRUNWALDZKA 295 GDAŃSK POMORSKIE
KONOCAR GDANSK UL. GRUNWALDZKA 303 GDAŃSK POMORSKIE
AUTO-SERVICE UL.JESIENNA 25 GDAŃSK POMORSKIE
CITYMOTORS UL. UCZNIOWSKA 36 GDAŃSK POMORSKIE
AUDI GDANSK STADION UL. MARYNARKI POLSKIEJ 90 GDAŃSK POMORSKIE
PLICHTA VW UL. MARYNARKI POLSKIEJ 92 GDAŃSK POMORSKIE
BIG AUTOHANDEL UL. ELBLĄSKA 79-81 GDAŃSK POMORSKIE
105701 BMG BOGDAN GOWOROWSKI UL. ELBLĄSKA 81 GDAŃSK POMORSKIE
INTERVAPO UL. ELBLĄSKA 98 B GDAŃSK POMORSKIE
BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O. UL. ELBLASKA 81 GDAŃSK POMORSKIE
AUTO MIRAS SP. Z O. O. UL. ZAWODNIKOW 2 GDAŃSK POMORSKIE
PLICHTA MORSKA 318 GDYNIA POMORSKIE
HALLER GDYNIA MORSKA 290A HALLER POMORSKIE
EURO CAR GDYNIA UL. OWSIANA 13 GDYNIA POMORSKIE
EURO CAR GDYNIA O/BLACHARNIA UL. PUCKA 127 GDYNIA POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP.K. UL. MORSKA 80 GDYNIA POMORSKIE
BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O. UL. LUZYCKA 9 GDYNIA POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP.K. LUZYCKA 3A GDYNIA POMORSKIE
JD KULEJ UL. CHWASZCZYŃSKA 178 GDYNIA POMORSKIE
AUTO LELLEK GROUP SP. Z O.O. S.K. NIEPODLEGLOSCI 954 SOPOT POMORSKIE
PORSCHE CENTRUM SOPOT AL. NIEPODLEGLOSCI 956 SOPOT POMORSKIE
INTERVAPO SOPOT AL. NIEPODLEGLOSCI 635 SOPOT POMORSKIE
GOłęBIEWSKI O/ELBLąG UL. ŻUŁAWSKA 19 ELBLĄG POMORSKIE
HALLER ELBLAG RAWSKA 2-4 ELBLĄG POMORSKIE
POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY O.Z.D.G UL. NOWODWORSKA 46A ELBLĄG POMORSKIE
KNEDLER SP. Z O.O.  SP. K. KAZIMIERZOWO 4B ELBLĄG POMORSKIE
HADM GRAMATOWSKI WARSZAWSKA 87 ELBLĄG POMORSKIE
AGRO-MAX WLADYSLAWOWO 41 ELBLĄG POMORSKIE
AUTO-POSTEK SP Z O.O. SP. K. WŁADYSŁAWOWO 40 ELBLĄG POMORSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. STAROGARDZKA 24 STRASZYN K. GDAŃSKA POMORSKIE
BEDIAG AUTO SERWIS 30 STYCZNIA 40 TCZEW POMORSKIE
GOłęBIEWSKI UL. LUBICHOWSKA 141 STAROGARD GDAŃSKI POMORSKIE
HADM GRAMATOWSKI ROKOCIN 4 G STAROGARD GDAŃSKI POMORSKIE
PLICHTA SP. Z O.O. SP.K. GDANSKA 13C WEJHEROWO POMORSKIE
PLICHTA SEAT 24950680 UL. GDANSKA 13C WEJHEROWO POMORSKIE
PLICHTA CUPRA 24950690 UL. GDANSKA 13C WEJHEROWO POMORSKIE
ANRO TRADE SP.J. TOYOTA UL. SOBIESKIEGO 28 RUMIA POMORSKIE
JD KULEJ RUMIA UL. GRUNWALDZKA 18 RUMIA POMORSKIE
ANRO-TRADE SP.J. EXPORT-IMPORT SOBIESKIEGO 28 RUMIA POMORSKIE
AUTO-GAZDA UL. ROZDZIENSKIEGO 170 KATOWICE ŚLĄSKIE
GANINEX ADAM GAZDA ROZDZIENSKIEGO 182 KATOWICE ŚLĄSKIE
NOMA 2 AL. ROZDZIENSKIEGO 188 E KATOWICE ŚLĄSKIE
GAZDA GROUP ROZDZIENSKIEGO 182 KATOWICE ŚLĄSKIE
MM CARS KATOWICE UL. LOTNISKO 81 KATOWICE ŚLĄSKIE
PGD SP. Z O.O. (PG 206) UL. SIEMIANOWICKA 52 C KATOWICE ŚLĄSKIE
LEXUS KATOWICE ROZDZIELNINSKIEGO 208A KATOWICE ŚLĄSKIE
GAZDA GROUP MURCKOWSKA 5A KATOWICE ŚLĄSKIE
CITY CAR KATOWICE UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1 KATOWICE ŚLĄSKIE
AUTOR S.A. UL.73 PUŁKU PIECHOTY 1 KATOWICE ŚLĄSKIE
LION MOTORS KATOWICE UL. ROZDZIENSKIEGO 204 KATOWICE ŚLĄSKIE
JKK MOTO SP.Z O.O. UL.KOSCIUSZKI 215 KATOWICE ŚLĄSKIE
TOYOTA KATOWICE SP. Z O.O. KOLEJOWA 54 KATOWICE ŚLĄSKIE
AUTO DEALER UL. BOCHENSKIEGO 100 KATOWICE ŚLĄSKIE
LELLEK TADEUSZA KOSCIUSZKI 328 KATOWICE ŚLĄSKIE
PORSCHE CENTRUM KATOWICE UL. KOCHLOWICKA 103 KATOWICE ŚLĄSKIE
AUTO SLIWKA UL. KOSCIUSZKI 94 KATOWICE ŚLĄSKIE
AUTO SLIWKA UL. 3 MAJA 60 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA P.P.H.U. DLUGOSZA 55 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
MERCEDES-BENZ SOSNOWIEC SP. UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 1 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
PORSCHE SOSNOWIEC UL. JABLONIOWA 2A SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
TRANSIT CENTRUM SILESIA STAWOWA 2 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
MUCHA AUTO AL. ZAGLEBIA DABROWSKIEGO 19 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
TANDEM+ UL. ZUZANNY 36 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
SZUMILAS AT AL. ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO 25 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
PIA KRAKOW AL. POKOJU 78 SOSNOWIEC ŚLĄSKIE
L'EMIR SP.J. JANA SOBIESKIEGO 10A DĄBROWA GÓRNICZA MIASTO ŚLĄSKIE
WRÓBEL UL. BOŃCZYKA 11 MYSŁOWICE ŚLĄSKIE
DELTA PLUS AL. WOJSKA POLSKIEGO 18 CHORZÓW ŚLĄSKIE
CZAJKA-AUTO SP. Z O.O. UL. DROGOWA TRASA SREDNICOWA 55 CHORZÓW ŚLĄSKIE
AUTO-BOSS O/CHORZÓW UL. DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA 51 CHORZÓW ŚLĄSKIE
PORSCHE KATOWICE UL. DROGOWA TRASA SREDNICOWA 2 SWIĘTOCHŁOWICE ŚLĄSKIE
INTER CAR II SP. Z O.O. UL. SZYB BARBARY 3 RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKIE
KANCLERZ RUDA SI. UL. OBRONCOW WESTERPLATTE 26 RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKIE
P.H.U. INTER-CAR UL. KORCZOKA 86 ZABRZE ŚLĄSKIE
AUTO SLIWKA PLUTONOWEGO SZKUBACZA 4 ZABRZE ŚLĄSKIE
TOYOTA JA-NOW-AN SP. Z O.O. KNUROWSKA 8 ZABRZE ŚLĄSKIE
CZAJKA-AUTO SP. Z O.O. STRZELCOW BYTOMSKICH 66 D BYTOM ŚLĄSKIE
MOSTVA WEGLOWA 2D BYTOM ŚLĄSKIE
FRANK CARS UL. JAGIELLOŃSKA 147/151 CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
TOYOTA KATOWICE SP. Z O.O. AL. WOJSKA POLSKIEGO 68/76 CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
KROTOSKI SP. Z O.O. SP. K. UL. MAKUSZYNSKIEGO 78 CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE
MIROSLAW WROBEL SP. Z O.O. UL. SPADOWA 4 POCZESNA ŚLĄSKIE
CAR CLUB SP. Z O.O. UL. KATOWICKA 75 WRZOSOWA ŚLĄSKIE
ASKO UL. GLIWICKA 65 TARNOWSKIE GÓRY ŚLĄSKIE
LELLEK  TARNOWSKIE GORY (00610) UL. LESNA 2 TARNOWSKIE GÓRY ŚLĄSKIE
LELLEK TARNOWSKIE GORY (20540) UL. LESNA 3 TARNOWSKIE GÓRY ŚLĄSKIE
MARIO CAR KATOWICKA 20 TYCHY ŚLĄSKIE
MUCHA TYCHY UL. BESKIDZKA 51 TYCHY ŚLĄSKIE
GRAND MOTORS UL. STAROKOŚCIELNA 63 TYCHY ŚLĄSKIE
AUTO - CENTRUM SP.J. UL. BEGONII 12 TYCHY ŚLĄSKIE
PORSCHE TYCHY UL. BESKIDZKA 105 TYCHY ŚLĄSKIE
TOYOTA JANCAR TYCHY BESKIDZKA 10 TYCHY ŚLĄSKIE
FORD MIRAI AUTO ZACISZE 65 TYCHY ŚLĄSKIE
TOYOTA KATOWICE SP. Z O.O. BESKIDZKA 10 TYCHY ŚLĄSKIE
BARTOSZ HULBOJ, MACIEJ SERDECZNA 6 BIERUŃ ŚLĄSKIE
MUCHA MIKOLOW UL. KATOWICKA 59 MIKOŁÓW ŚLĄSKIE
AUTO-GAZDA UL. BIELSKA 31D PSZCZYNA ŚLĄSKIE
PGD O/EUROMOBIL UL.WYZWOLENIA 95 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
KORCZYK SP. Z O.O. S.K. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA 586 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
INTER-WELM SP. Z O.O. UL. SARNI STOK 1 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
WAWROSZ BIELSKO-BIALA UL. WARSZAWSKA 158 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
SOBIESLAW ZASADA AUTOMOTIVE UL. KARPACKA 90 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
AUTO-GAZDA UL. WARSZAWSKA 328 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
PHU AUTO-GAZDA ADAM GAZDA WARSZAWSKA 330 BIELSKO-BIAŁA ŚLĄSKIE
AUTO SERWIS PIOTR SUCHY VGP UL. CIESZYNSKA 364B JAWORZE ŚLĄSKIE
MAGURKA MIEDZYRZECZE GORNE 380 MIĘDZYRZECZE GORNE ŚLĄSKIE
BTC CZAPKA SP.J. UL. GORECKA 45 SKOCZÓW ŚLĄSKIE
KOMOT SP.J. MIKOLAJCZYK, ZEMBOWICZ UL. SWIERKOWICKA 26 CZECHOWICE-DZIEDZICE ŚLĄSKIE
CAROLINA CAR COMPANY SPOLKA JAWNA SWIERKOWICKA 26 CZECHOWICE-DZIEDZICE ŚLĄSKIE
AUTO-GAZDA TOSZECKA 137A GLIWICE ŚLĄSKIE
EURO-KAS UL. PSZCZYNSKA 186 GLIWICE ŚLĄSKIE
CITY CAR UL. DĄBROWSKIEGO 26 GLIWICE ŚLĄSKIE
AUTO CENTRUM GLIWICE UL. PORTOWA 2 GLIWICE ŚLĄSKIE
WAWROSZ GLIWICE TARNOGORSKA 118A GLIWICE ŚLĄSKIE
VIVA INWESTYCJE SP. Z O.O(MERCEDES) GLIWICKA 20 PYSKOWICE ŚLĄSKIE
KANCLERZ PRZYSZOWICE UL. GLIWICKA 9 PRZYSZOWICE ŚLĄSKIE
PORSCHE RYBNIK UL. BRZEZINSKA 47 RYBNIK ŚLĄSKIE
FIJALKOWSKI RYBNIK UL. ZORSKA 75 RYBNIK ŚLĄSKIE
AUTO-GAZDA ZORSKA 11A RYBNIK ŚLĄSKIE
KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA P.P.H.U. PROSTA 100 RYBNIK ŚLĄSKIE
REN CAR RYBNIK UL. GLIWICKA 190 RYBNIK ŚLĄSKIE
AUTO SALON "MARGO" WODZISLAWSKA 201 RYBNIK ŚLĄSKIE
107201 INTER CAR II SP. Z O.O. UL. ŻORSKA 39 ŚWIERKLANY ŚLĄSKIE
INTER-CAR II SP. Z O.O. UL. ZORSKA 39 ŚWIERKLANY ŚLĄSKIE
ULIARCZYK UL. ZWIROWA 2 RYBNIK ŚLĄSKIE
FIJALKOWSKI JASTRZEBIE ZDROJ UL. ARMII KRAJOWEJ 70 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ŚLĄSKIE
109900 RITA MOTORS SP. Z O.O. AL. SOLIDARNOŚCI 14 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
RITA MOTORS SP. Z O.O. AL. SOLIDARNOSCI 14 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
MOTO-SAR UL. WARSZAWSKA 422 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
ASO TOYOTA MAREK ROMANOWSKI UL. RADOMSKA 168 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
AUTO SKAR UL. RADOMSKA 164 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
ASO MR SP. Z O.O. SP.K RADOMSKA 168 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
FIX FORUM KIELCE UL. 1 MAJA 191 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
FOLWARK SAMOCHODOWY SP. Z O.O. UL. TRANSPORTOWCOW 9 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
AUTORUD UL. ZAKLADOWA 18 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
AUTOCENTRUM VW UL. ZAKLADOWA 18 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
AUTORUD UL. TRANSPORTOWCOW 22 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
NOBILE MOTORS 70020 UL. TRANSPORTOWCOW 9A KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
AUTO KIELCE UL. KRAKOWSKA 285 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
AUTORUD KIELCE UL. KRAKOWSKA 283 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
SOLO SP. Z O.O. DABROWA 346B MASŁÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE
BIG AUTOHANDEL OLSZTYN UL. JAGIELLOŃCZYKA 38 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
MIBO UL. JAGIELLONCZYKA 41 C OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA AL. OBRONCOW TOBRUKU 11 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
RESMA OLSZTYN AL. OBRONCOW TOBRUKU 5 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO WIMAR WARMIA UL. RATAJA 15 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO IDEA SP. Z O.O. UL. TOWAROWA 11 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
JD KULEJ OLSZTYN PG238 BUDOWLANA 7 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
JD KULEJ - FORD BUDOWLANA 7 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
POLBIS AUTO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 26 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
STREFAOPON.EU 24950670 UL. TADEUSZA PLOSKIEGO 3 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NORD AUTO WARSZAWSKA 117 D OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PZMOT OLSZTYN UL. SIELSKA 5 OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PINDUR AL. 1-GO MAJA 17 GIŻYCKO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
FIMOT PISZ WARSZAWSKA 47A PISZ WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUDI SIENKO I SYN WLADYSLAWA WYSOCKIEGO 65 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
TOP AUTO KRUPNIKI KRUPNIKI 25 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ASW WOJCIULA UL. GEN. WL. ANDERSA 71 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
SIENKO I SYN UL. WYSOCKIEGO 65 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO HOBBY SP. Z O.O. UL. SKLADOWA 5A BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
MOTOZBYT UL. POLESKA 61 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
BIACOMEX S.A. UL. ELEWATORSKA 39 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO PARK SPOLKA Z OGRANICZONA KOMANDYTOWA / ELEWATORSKA 60 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO IDEA SP. Z O.O. UL. NARODOWYCH SIL ZBROJNYCH 9 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
CRH ZAGIEL AUTO SP. Z O.O. UL. GEN. STANISLAWA MACZKA 68 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
TOP AUTO BIALYSTOK GEN. ST. MACZKA 66 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJCIULA UL. GEN ST. MACZKA 51 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
P.P.H.SPECTRUM AL. JANA PAWŁA II 88 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
TOP AUTO KRUPNIKI 25 BIAŁYSTOK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
SIENKO I SYN POROSLY  KOLONIA 2C CHOROSZCZ WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO HANCZA UL. WOJSKA POLSKIEGO 110 D SUWAŁKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ALTA FILIPKOWSCY SPOLKA JAWNA WOJSKA POLSKIEGO 42 SUWAŁKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
G.P. AUTO MORUSIEWICZ FILIPOWSKI UL. ŁUKASIEWICZA 1 D EŁK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTOSALON EUCAR UL. KILIŃSKIEGO 5 EŁK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
TRANS-AUTO SP. Z O.O. UL.LUKASIEWICZA 1 EŁK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
FIMOT ELK UL. PODMIEJSKA 1 EŁK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
ALTA FILIPKOWSCY SPOLKA JAWNA LUKASIEWICZA 1 D EŁK WARMIŃSKO-MAZURSKIE
AUTO MOTO EłK UL.EŁCKA 9A NOWA WIEŚ EŁCKA WARMIŃSKO-MAZURSKIE
CENTRUM POZNAN UL. JADWIGI WAJSOWNY  7 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
CENTRUM POZNAN JADWIGI WAJSOWNY 9 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
WESTMOTOR POZNAN UL. GLOGOWSKA 444 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
BEMO MOTORS UL. OPŁOTKI 19 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
AUTO CLUB UL. OPLOTKI 15 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
AUDI CENTRUM POZNAN LAWICA UL. BUKOWSKA 287 A POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
BEMO MOTORS O/VI BUKOWSKA BUKOWSKA 146 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
DUDA-CARS S.A. UL. PTASIA 4 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
DOMCAR POZNAN UL. POLSKA 112 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
PORSCHE OBORNICKA OBORNICKA 249 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
MERCEDES MOTO STYLE SW. MICHALA 20 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. UL. SW. MICHALA 20 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
PORSCHE CENTRUM POZNAN WARSZAWSKA 67 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z.O.O. KRANCOWA 44 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
PORSCHE KRANCOWA UL. KRANCOWA 40/42 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
BEMO MOTORS UL. MOGILENSKA 50 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
SZPOT POZNAN UL. KALISKA 2 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
MB MOTORS SP. Z O.O. UL. BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO 71 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
AUDI - PORSCHE POZNAN FRANOWO BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO 70 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
RZEPECKI-MROCZKOWSKI SP. Z O.O. UL. WIATRACZNA 5 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
TOYOTA-SERVICE ROMAN FIETZ UL. BOBRZAŃSKA 5 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
AHC KROTOSKI-CICHY SP.J. UL. ADAMA KREGLEWSKIEGO 2 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
CYGAN SP. Z O.O. SP. K. BOBRZANSKA 5 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
PORSCHE INTER AUTO POLSKA UL. ADAMA KREGLEWSKIEGO 2 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
CICHY-ZASADA UNII LUBELSKIEJ 5 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
BERDYCHOWSKI UL. OWSIANA 27 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
LEXUS POZNAN UL. LECHICKA 7 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
DUDA-CARS S.A. UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 21 GOLECZEWO WIELKOPOLSKIE
PORSCHE OBORNICKA UL. OBORNICKA 249 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
WESTMOTOR SUCHY LAS UL.OBORNICKA 125 POZNAŃ-SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
ASD TADEUSZ UKLEJA UL. OBORNICKA 132 SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
AUTO WATIN UL. OBORNICKA 4, JELONEK K/POZNANIA SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA OBORNICA 132 SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
POL-CAR OBORNICKA 150 SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
BEMO MOTORS O/ JELONEK PG240 UL. OBORNICKA 4 SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
AUTO CLUB ZLOTNIKI K/POZNANIA  UL.OBORNICKA 4 SUCHY LAS WIELKOPOLSKIE
SZPOT SWARZEDZ UL. WRZESINSKA 191, JASIN SWARZĘDZ WIELKOPOLSKIE
MB POZNAN SP. Z O.O. UL. RABOWICKA 6 SWARZĘDZ-JASIN WIELKOPOLSKIE
BONKOWSCY AUTO SPOLKA Z O.O., PLATYNOWA 2 KOMORNIKI WIELKOPOLSKIE
MB POZNAN SP. Z O.O. UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 5 KOMORNIKI K. POZNANIA WIELKOPOLSKIE
BONKOWSCY AUTO SPOLKA Z O.O., UL. POZNANSKA 10 SADY WIELKOPOLSKIE
CICHY-ZASADA UL. POZNANSKA 33 PRZEŹMIEROWO WIELKOPOLSKIE
GRUPA KARLIK SPOLKA JAWNA UL. POZNANSKA 22 PRZEŹMIEROWO WIELKOPOLSKIE
TOR POZNAN (VOLKSWAGEN - PORSCHE) WYSCIGOWA 3 PRZEŹMIEROWO WIELKOPOLSKIE
KROTOSKI-CICHY UL. SKORZEWSKA 8 WYSOGOTOWO WIELKOPOLSKIE
ELGAS MOTORS UL.POZNAŃSKA 104 GNIEZNO WIELKOPOLSKIE
BAJER-POL UL.WAŁ TAREJWY KONIN WIELKOPOLSKIE
CARDOM UL. SPOLDZIELCOW 5 KONIN WIELKOPOLSKIE
DOMCAR KONIN UL. SPOLDZIELCOW 9 A KONIN WIELKOPOLSKIE
LM AUTO SP. Z O.O. UL. POZNANSKA  43 A KONIN WIELKOPOLSKIE
AUTO KAMINSKI SP Z O.O. SPOLDZIELCOW 15 KONIN WIELKOPOLSKIE
IGNASZAK MODLA KOLONIA 5 E STARE MIASTO WIELKOPOLSKIE
DOMCAR KALISZ POZNANSKA 24 KALISZ WIELKOPOLSKIE
SZTUKOWSKI UL. WROCLAWSKA 27 KALISZ WIELKOPOLSKIE
IGNASZAK AL. WOJSKA POLSKIEGO 5 KALISZ WIELKOPOLSKIE
TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. STANCZUKOWSKIEGO 25-27 KALISZ WIELKOPOLSKIE
AUTO GRUPA LIS. UL. ROGATKA 20 C OPATÓWEK WIELKOPOLSKIE
MROCZKOWSKI UL.PRZEDLUZENIE NIEDZIALKOWSKIEGO 37 KIJEWO WIELKOPOLSKIE
MUSIELAK UL.CECHOWA 2 ŚRODA WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKIE
MROCZKOWSKI SP.J. UL. NIEDZIALKOWSKIEGO 37 ŚRODA WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKIE
SPOCHACZ UL. WRZESINSKA 27/30 ŚRODA WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKIE
AUTO SALON PLESZEW KORZKWY 30 PLESZEW WIELKOPOLSKIE
PHU SZTUKOWSKI SP. Z O.O. TOPOLA MALA,UL. ODOLANOWSKA 136-138 OSTROW WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKIE
PM POLMOZBYT SP. Z O.O. WROCLAWSKA 113 OSTROW WIELKOPOLSKI WIELKOPOLSKIE
AUTO PARTNER JAN GARCAREK I UL. OSTROWSKA 6 NOWE SKALMIERZYCE WIELKOPOLSKIE
B&B LESZNO UL. POZNANSKA 27 LESZNO WIELKOPOLSKIE
SUPER CARS AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13 LESZNO WIELKOPOLSKIE
CIESIOLKA AUTO GROUP SP.J. AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13 LESZNO WIELKOPOLSKIE
CIESIOLKA AUTO GROUP AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13 LESZNO WIELKOPOLSKIE
LEXUS LESZNO AL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 4 LESZNO WIELKOPOLSKIE
DUDA-CARS S.A. UL. BALONOWA 55 LESZNO WIELKOPOLSKIE
TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. AL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 4 LESZNO WIELKOPOLSKIE
BłA©EJCZAK UL.SKRZYDLATA 3, STRZYŻEWICE LESZNO WIELKOPOLSKIE
AUTO-MROZ UL. BALONOWA 57 LESZNO-STRZYŻEWICE WIELKOPOLSKIE
104902 FRąCZAK SP. Z O.O. UL. BALONOWA 55 LESZNO-STRZYŻEWICE WIELKOPOLSKIE
RAKOWSCY DABCZE 136 RYDZYNA WIELKOPOLSKIE
STASZAK UL. SZAMOTULSKA 21 DUSZNIKI WLKP. WIELKOPOLSKIE
AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA PILSKA 45 UJŚCIE WIELKOPOLSKIE
LEXUS POZNAN PILSKA 45 UJŚCIE WIELKOPOLSKIE
AUTO KAMAG UL. KOSSAKA 76 PIŁA WIELKOPOLSKIE
AUTO-PARK Z.SZCZESNIAK UL. SIEMIRADZKIEGO 23 PIŁA WIELKOPOLSKIE
KODAM UL. SIEMIRADZKIEGO 27 PIŁA WIELKOPOLSKIE
CICHY-ZASADA AL. POWSTANCOW WLKP. 203 PIŁA WIELKOPOLSKIE
BEMO-MOTORS UL. USTOWO 56 SZCZECIN USTOWO ZACHODNIOPOMORSKIE
KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA MIESZKA I 25B SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
LEXUS SZCZECIN MIESZKA I 25 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
LOPINSKI SP. J. UL. MADALINSKIEGO 7 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
DREWNIKOWSKI UL. BAGIENNA 36D SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
DREWNIKOWSKI UL. ANDRE CITROEN 1 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA UL.STRUGA 17 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA UL. STRUGA 31B SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
CICHY-ZASADA ANDRZEJA STRUGA 1A SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
BEMO MOTORS O/SZCZECIN UL. POMORSKA 115B SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
MOJSIUK SP. Z O.O. SP. K. UL. POMORSKA 88 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
GEZET GORZOW WLKP USTOWO 57 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
CICHY-ZASADA UL. POLUDNIOWA 6 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
AUDI SZCZECIN POLUDNIOWA 6 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
CICHY-ZASADA POLUDNIOWA 6 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
DDB AUTO SP. Z O.O. SP.K. UL. MIESZKA I 30 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
PEHAMOT SP. Z O.O. ZIELONOGORSKA 32 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
LOWKIS-LOZOWSKI MODRA 85 SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
NAD ODRą UL.LUBIESZYŃSKA 57 MIERZYN ZACHODNIOPOMORSKIE
DREWNIKOWSKI GOLENIOW UL. RZEMIESLNICZA 12 GOLENIÓW ZACHODNIOPOMORSKIE
TOYOTA NOWOGARD MK SP. Z O.O. (164) UL. 3 MAJA 27B NOWOGARD ZACHODNIOPOMORSKIE
KOZLOWSKI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA 3-GO MAJA 27B NOWOGARD ZACHODNIOPOMORSKIE
BENEPOL UL. SZCZECINSKA 117 RADZISZEWO ZACHODNIOPOMORSKIE
DOWBUSZ UL. LNIANA 3 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
WIKARSKI UL.SZARYCH SZEREGÓW 3/6 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
ULMAN AUTO SERWIS WOJCIECH ULMAN PIASTOWSKA 1 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
JANKOWSKI DIAMENTOWA 2 KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
CICHY-ZASADA UL. GNIEZNIENSKA 43A KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
BEMO MOTORS SP. Z O.O. STARE BIELICE UL. KOSZALINSKA 26 BIESIEKIERZ ZACHODNIOPOMORSKIE
MOJSIUK SP. Z O.O. SP. K. STARE BIELICE 128 BIESIEKIERZ ZACHODNIOPOMORSKIE
SERWIS ERCS GRUPA MOJSIUK UL. KOSZALINSKA 89 STARE BIELICE ZACHODNIOPOMORSKIE