Michelin

Regulamin promocji „Akcja Specjalna 2022”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Akcja Specjalna 2022”, zwanej dalej „Promocją” jest Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000873572, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym w wysokości 979.920.576,00 zł, która jest również fundatorem nagród w Promocji, zwana dalej „Michelin” lub „Organizatorem”.
 2. Program jest koordynowany przez Publicis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 510008834, o kapitale zakładowym 101.483,20 zł (zwana dalej „Koordynatorem”). Koordynator działa na zlecenie, tj. w imieniu i na rzecz Organizatora wyłącznie w związku z techniczną obsługą Promocji obejmującą: obsługę techniczną strony internetowej, za pomocą której realizowana jest Promocja, koordynację procesu wydawania nagród, do których uprawnieni są uczestnicy – końcowi odbiorcy produktów Michelin, w tym wypłatę w imieniu i na rzecz Michelin środków pieniężnych takim uczestnikom, odbiór korespondencji od dealerów lub uczestników Programu, w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Polski.
 4. Promocja jest organizowana:
  • w przypadku określonym w pkt 2 a. Regulaminu w dwóch okresach:
  1. od 15 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 15 marca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. – dla okresu letniego Promocji, zwany dalej „AKCJĄ SPECJALNĄ LATO 2022”;
  2. od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 1 października 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. – dla okresu zimowego Promocji, zwany dalej „AKCJĄ SPECJALNĄ ZIMA 2022”;
  • zaś w przypadku określonym w pkt 2 b. Regulaminu od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 15 marca 2022 r. do 15 stycznia 2023 r., dla Promocji, w której biorą udział Salony Samochodowe, zwana dalej „AKCJĄ SPECJALNĄ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH”;

   lub w przypadku wyczerpania puli nagród w Promocji w okresach wskazanych powyżej, termin rejestracji w Promocji może zostać skrócony.
 1. Celem Promocji jest promocja opon marki Michelin:
  1. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 – letnich lub całorocznych w rozmiarze 16 cali i większych do samochodów osobowych i SUV lub w rozmiarze 15 cali i większych do samochodów dostawczych (rodzina opon marki Michelin Agilis);
  2. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 – zimowych lub całorocznych w rozmiarze 16 cali i większych do samochodów osobowych i SUV lub w rozmiarze 15 cali i większych do samochodów dostawczych (rodzina opon marki Michelin Agilis);
  3. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH – letnich, zimowych lub całorocznych określonych w ppkt a. i b. powyżej;

   łącznie zwane dalej: „Oponami Michelin”.
 2. Dla potrzeb Promocji określenie „1 komplet Opon Michelin” należy rozumieć jako:
  1. 4 sztuki Opon Michelin tego samego rodzaju i z tej samej serii lub
  2. 2 sztuki Opon Michelin w rozmiarze A i 2 sztuki Opon Michelin w rozmiarze B z tego samego rodzaju i z tej samej serii (np. 2 sztuki Opon Michelin Pilot Alpin 4 18” i 2 sztuki Opon Michelin Pilot Alpin 4 19”).

2. UCZESTNICY

 1. Promocja skierowana jest do:
  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które nabywają Opony Michelin i wykonują usługę montażu Opon Michelin wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w których dostępne są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski (zwane dalej „Punktami Sprzedaży”) we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
  2. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które nabywają samochód osobowy lub dostawczy lub SUV wraz z kompletem Opon Michelin i wykonują usługę montażu lub przechowania Opon Michelin wyłącznie w wybranych salonach samochodowych, w których oferowane są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu lub przechowania Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski i których lista została określona w załączniku nr 1 do Regulaminu (zwane dalej „Salonami Samochodowymi”) we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
  3. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będąc pracownikami lub przedstawicielami osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które nabywają Opony Michelin zgodnie z warunkami opisanymi w ppkt a. lub b. powyżej, w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej, na terytorium Polski.
 2. Organizator zastrzega, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Punktem Sprzedaży lub Salonem Samochodowym i osobą prawną, za osobę reprezentującą osobę prawną uważa się osobę podpisującą w imieniu kupującego fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, a jeżeli podpis kupującego nie został złożony na fakturze VAT, to osobę potwierdzającą odbiór zakupionych Opon Michelin.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Organizatora lub Koordynatora, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  2. przedsiębiorcy, którzy posiadają flotę samochodową i dokonują zakupu Opon Michelin na potrzeby tej floty – powyżej 20 sztuk Opon Michelin, tj. 5 kompletów.
 4. Aby wziąć udział w Promocji osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 1 musi w czasie trwania Promocji:
  1. jednorazowo zakupić w okresie trwania AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH w Punkcie Sprzedaży albo w Salonie Samochodowym co najmniej 4 sztuki Opon Michelin, tj. 1 komplet Opon Michelin, zgodnie z definicją określoną w § 1 pkt 6 Regulaminu;
  2. jednocześnie wraz z zakupem, o którym mowa w ppkt a. powyżej wykona usługę montażu zakupionych Opon Michelin w Punkcie Sprzedaży albo usługę montażu lub przechowania w Salonie Samochodowym, w którym został dokonany ten zakup;
  3. zarejestrować się w okresie trwania AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH lub do wyczerpania puli nagród w Promocji, jeżeli nastąpi przed tymi terminami, na stronie www.promo.michelin.pl (zwana dalej „Stroną www”);
  4. dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie faktury VAT lub paragonu (oraz zachować ich oryginał lub kopię do czasu zakończenia Promocji), potwierdzających zakup, o którym mowa w ppkt a) powyżej i usługę, o której mowa w ppkt b) powyżej, z których treści wynika, że przedmiotem zakupu był co najmniej 1 komplet Opon Michelin oraz usługa montażu lub przechowania zakupionego 1 kompletu Opon Michelin i że zakup oraz montaż lub przechowanie zostały dokonane w czasie trwania AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 albo AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH
  5. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie specyfikacji pojazdu, w ramach którego zakupu wykonano zakup Opon Michelin, o którym mowa w ppkt a) powyżej i usługę, o której mowa w ppkt b) powyżej, potwierdzającej powyższe okoliczności. W przypadku braku możliwości dodania specyfikacji pojazdu, Organizator zezwala na przedstawienie oświadczenia Salonu Samochodowego na papierze firmowym wraz z pieczątką, na którym Salon Samochodowy potwierdzi ilość i rodzaj zakupionych Opon Michelin, o którym mowa w ppkt a) powyżej oraz przedstawi informacje na temat usługi, o której mowa w ppkt b) powyżej.
 5. Do udziału w Promocji uprawnia tylko jednorazowy zakup 1 kompletu Opon Michelin i montaż lub przechowanie tych Opon Michelin, przy czym w rozumieniu Regulaminu jednorazowym zakupem i montażem lub przechowaniem jest zakup i montaż lub przechowanie potwierdzone jednym paragonem lub jedną fakturą VAT.
 6. Podczas rejestracji na Stronie www osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem”) zobowiązana jest:
  1. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji;
  3. podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko Uczestnika,
   2. adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika,
   3. nazwa prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy lub zatrudnionych lub reprezentujących przedsiębiorcę (pkt 2.1.c. Regulaminu);
   4. dane rachunku bankowego – a w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy lub zatrudnionych lub reprezentujących przedsiębiorcę (pkt 2.1.c. Regulaminu), dane rachunku bankowego firmowego (nazwa banku, numer rachunku w formacie IBAN, kod SWIFT);
  4. podać nazwę i dokładny adres Punktu Sprzedaży lub Salonu Samochodowego, w którym dokonany został zakup i usługa montażu lub przechowania Opon Michelin;
  5. przesłać za pomocą aplikacji na Stronie www skan faktury lub paragonu dokumentującego zakup i montaż lub przechowanie, o których mowa w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 6 Regulaminu. Organizator zaznacza, że aplikacja na Stronie www ma techniczną możliwość przyjęcia załącznika w formatach: JPG, PDF o objętości nie większej niż 5 MB. Załączniki o objętości większej niż 5 MB nie zostaną przyjęte przez aplikację;
  6. oświadczyć, poprzez zaznaczenie właściwego pola, że Uczestnik jest uprawniony do wprowadzenia numeru rachunku bankowego w związku z rejestracją w Promocji do celów wydania przez Organizatora Nagrody – Uczestnik jest właścicielem wprowadzonego rachunku bankowego lub jest uprawniony do jego reprezentacji lub działa na podstawie właściwego upoważnienia, a podany przez Uczestnika numer rachunku bankowego jest prawdziwy i prawidłowy, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub nieprawidłowości mogące w związku z niniejszym powstać, zaś w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy, oświadczyć, że podany numer rachunku bankowego jest rachunkiem firmowym.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 8. W związku z dokonaniem zakupu i wykonaniem usługi montażu lub przechowania, o których jest mowa w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 5, można wziąć udział w Promocji tyko jeden raz. W przypadku dokonania kolejnego zakupu Opon Michelin spełniającego warunki określone w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 5 Uczestnik nie może ponownie wziąć udziału w Promocji. Ponadto Organizator informuje, że Uczestnik może zarejestrować swoje zakupy w Promocji maksymalnie 5 (pięć) razy i tym samym otrzymać maksymalnie 5 (pięć) nagród, pomimo zgłoszenia więcej niż pięciu kompletów Opon Michelin.
 9. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 10. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Promocji w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do nagrody.
 11. W przypadku, jeżeli Organizator lub Koordynator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przesłanego paragonu lub faktury VAT, Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Promocji i traci prawo do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Organizator przewidział w ramach Programu łącznie 6600 (słownie: sześć tysięcy sześćset) nagród w postaci premii pieniężnej o wartości:
  1. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin do samochodów dostawczych w rozmiarze 15” – 100 zł (słownie: sto złotych);
  2. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów w rozmiarach 16” - 17” – 100 zł (słownie: sto złotych);
  3. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów w rozmiarze 18” lub większym – 200 zł (słownie: dwieście złotych);

   – zwane dalej „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”.
 2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy prawidłowo, zgodnie z § 2 pkt 4 c. i d. Regulaminu, zarejestrowali się na Stronie www albo do chwili wyczerpania liczby Nagród określonej w pkt 1 powyżej, jeżeli takie zdarzenie nastąpi przed upływem terminu rejestracji w Promocji.
 3. Osoby, które będą uprawnione do otrzymania Nagrody przez Organizatora, zostaną poinformowane o Nagrodzie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji, w terminie do 31 lipca 2022 r. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ LATO 2022 i w terminie do 31 stycznia 2023 r. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ ZIMA 2022 lub w terminie do 31 stycznia 2023 r. w przypadku AKCJI SPECJALNEJ 2022 DLA SALONÓW SAMOCHODOWYCH. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o Nagrodzie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 4. Jednocześnie, w terminie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Nagrody zostaną wydane Uczestnikom, tj. Premia zostanie wypłacona na rachunek bankowy Uczestnika wskazany podczas rejestracji w Promocji.
 5. Jeżeli osoby, które otrzymały Nagrody nie spełnią warunków określonych w Regulaminie, tracą prawo do Nagrody.
 6. Nagrody przewidziane w Promocji nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
 7. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 8. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Organizator informuje, że osoby fizyczne biorące udział w Promocji w charakterze konsumenta, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od Nagrody otrzymanej w Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji i Nagród mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Koordynatora w terminie do 14 dni od powstania przyczyny reklamacji, z dopiskiem „Akcja specjalna 2022 reklamacja” lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres michelin@publicis.pl z tytułem wiadomości „Akcja specjalna 2022 reklamacja”.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, rozpatrywane będą przez Koordynatora działającego w imieniu i na rzecz Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Promocji, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby poinformowania o otrzymaniu Nagród, do których Uczestnicy będą uprawnieni na zasadach określonych w Regulaminie, skontaktowania się, w tym telefonicznie, z Uczestnikiem w celu zweryfikowania zakupu i montażu Opon Michelin, skontaktowania się, w tym telefonicznie, w celu potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji w Promocji, koniecznych do wydania Nagród oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji i dokonania rozliczeń podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będą zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • nazwa prowadzonej działalności gospodarczej / firma – w przypadku Uczestników biorących udział w Promocji w charakterze przedsiębiorcy lub zatrudnionych lub reprezentujących przedsiębiorcę (pkt 2.1.c. Regulaminu)
  • pozostałe dane, które zostaną wskazane na paragonie lub fakturze VAT lub specyfikacji pojazdu (, które dokumentują zakup uprawniający do udziału w Promocji;
  • dane dotyczące rachunku bankowego.
 4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Promocji adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin.
 5. Administratorem danych osobowych jest Michelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 873572.
 6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są następujące: adres
  e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Promocji, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji Uczestników lub do chwili, kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili, kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 8. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Promocji, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do otrzymania Nagród, do których Uczestnik będzie uprawniony za zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym spółkom Grupy Michelin przy zachowaniu obowiązujących w Grupie Wiążących Reguł Korporacyjnych, których zapisy są przestrzegane przez wszystkie spółki Grupy Michelin. Dodatkowo Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania agencji marketingowej Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Domaniewska 42, 02-672 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku, jeżeli Uczestnik uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Promocji, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnika uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 2. Prawem właściwym dla Promocji oraz dla oceny praw i obowiązków jest prawo polskie.
 3. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, rozumianej jako okoliczności, których nie dało się przewidzieć i którym nie można było zapobiec, w szczególności wystąpienia zdarzeń losowych, Michelin zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany okresu trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że będą̨ respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż̇ na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie www.
 4. Zasady Promocji określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – Lista Salonów Samochodowych biorących udział w Promocji „Akcja Specjalna 2022”.
 6. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Promocji w siedzibie Koordynatora – Publicis Sp. z o.o. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, oraz u Organizatora – w Dyrekcji Handlowej Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie www.