Michelin

Regulamin Akcji specjalnej

Regulamin promocji „Akcja Specjalna – Zima 2019”
(zwany dalej „Regulaminem”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Akcja Specjalna – Zima 2019“, zwanej dalej „Promocją” jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019700, NIP 521-012-09-02, REGON 011005003, o kapitale zakładowym 101.483,20 zł, zwana dalej „Organizatorem".
 2. Promocja jest organizowana przez Organizatora na zlecenie Michelin Polska S.A., z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000163137, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym w wysokości 979.920.576,00 zł wpłaconym w całości, która jest również fundatorem nagród w Promocji (zwanej dalej „Michelin”).
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Polski i Litwy.
 4. Promocja jest organizowana od 1 października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r., rejestracja w Promocji trwa od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub wyczerpania nagród w Promocji.
 5. Celem Promocji jest promocja opon zimowych oraz całorocznych marki Michelin o rozmiarze 16 cali i większych do samochodów osobowych, dostawczych oraz do samochodów z napędem 4x4 (łącznie zwanych dalej: „Oponami Michelin”).
 6. Dla potrzeb Promocji określenie „1 komplet Opon Michelin” należy rozumieć jako 4 sztuki Opon Michelin tego samego rodzaju i z tej samej serii. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że 1 komplet Opon Michelin może zawierać Opony różnej wielkości.

2. UCZESTNICY

 1. Promocja skierowana jest do:
  1. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub Litwy, które nabywają Opony Michelin i wykonują usługę montażu Opon Michelin wyłącznie w sklepach stacjonarnych, w których dostępne są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski lub Litwy (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”) we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
  2. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będąc pracownikami lub przedstawicielami osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski lub Litwy nabywają Opony Michelin i wykonują usługę montażu Opon Michelin w Punktach Sprzedaży w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej, na terytorium Polski lub Litwy.
 2. Organizator zastrzega, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Punktem Sprzedaży i osobą prawną, za osobę reprezentującą osobę prawną uważa się osobę podpisującą w imieniu kupującego fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, a jeżeli podpis kupującego nie został złożony na fakturze VAT, to osobę potwierdzającą odbiór zakupionych Opon Michelin.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Organizatora lub Michelin, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  2. przedsiębiorcy, którzy posiadają flotę samochodową i dokonują zakupu Opon Michelin na potrzeby tej floty – powyżej 20 sztuk Opon Michelin, tj. 5 kompletów.
 4. Aby wziąć udział w Promocji osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 1 musi w czasie trwania Promocji:
  1. jednorazowo zakupić w okresie od 1 października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r., w Punkcie Sprzedaży co najmniej 4 sztuki Opon Michelin tego samego rodzaju, tj. 1 komplet Opon Michelin;
  2. jednocześnie wraz z zakupem, o którym mowa w ppkt a) powyżej wykonać usługę montażu zakupionych Opon Michelin w Punkcie Sprzedaży, w którym został wykonany ten zakup;
  3. zarejestrować się w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania nagród w Promocji na stronie promo.michelin.pl – dla Uczestników z Polski lub na stronie www.promo.michelin.lt – dla Uczestników z Litwy (zwanej dalej: „Stroną www”);
  4. dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie faktury VAT lub paragonu (oraz zachować ich oryginał lub kopię do czasu zakończenia Promocji), potwierdzających zakup, o którym mowa w ppkt a) powyżej i montaż, o którym mowa w ppkt b) powyżej, z których treści wynika, że przedmiotem zakupu był co najmniej 1 komplet Opon Michelin oraz usługa montażu zakupionego 1 kompletu Opon Michelin i że zakup oraz montaż zostały dokonane w okresie od 1 października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.
 5. Do udziału w Promocji uprawnia tylko jednorazowy zakup 1 kompletu Opon Michelin i montaż tych Opon Michelin, przy czym w rozumieniu Regulaminu jednorazowym zakupem i montażem jest zakup i montaż potwierdzony jednym paragonem lub jedną fakturą VAT.
 6. Podczas rejestracji na Stronie www osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem”) zobowiązana jest:
  1. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji;
  3. podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz nr telefonu komórkowego;
  4. podać nazwę i dokładny adres Punktu Sprzedaży, w którym dokonany został zakup i montaż Opon Michelin;
  5. przesłać za pomocą aplikacji na Stronie www skan faktury lub paragonu dokumentującego zakup i montaż, o których mowa w § 2 pkt 4 a) i b) oraz § 2 pkt 5. Organizator zaznacza, że aplikacja na Stronie www ma techniczną możliwość przyjęcia załącznika w formatach: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF o objętości nie większej niż 5 MB. Załączniki o objętości większej niż 5 MB nie zostaną przyjęte przez aplikację.
 7. Michelin i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Michelin i Organizator nie ponoszą również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 8. W związku z dokonaniem zakupu i wykonaniem montażu, o których jest mowa w § 2 pkt 4 a) i b) oraz § 2 pkt 5, można wziąć udział w Promocji tyko jeden raz. W przypadku dokonania kolejnego zakupu Opon Michelin spełniającego warunki określone w § 2 pkt 4 a) i b) oraz § 2 pkt 5 Uczestnik nie może ponownie wziąć udziału w Promocji. Ponadto Organizator informuje, że Uczestnik może zarejestrować swoje zakupy w Promocji maksymalnie 5 (pięć) razy i tym samym otrzymać maksymalnie 5 (pięć) nagród, pomimo zgłoszenia więcej niż pięciu zakupów Opon Michelin.
 9. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 10. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Promocji w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do nagrody.
 11. W przypadku jeżeli Organizator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przesłanego paragonu lub faktury VAT, Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Promocji i traci prawo do nagrody.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Organizator przewidział 5 000 (pięć tysięcy) nagród w postaci bezimiennej przedpłaconej karty typu Mastercard, będącej instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego, emitowanej przez Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie we współpracy z PrePay Technologies Limited, o wartości:
  1. 100 zł (sto złotych) / 25 eur (dwadzieścia pięć euro) w przypadku zakupu i montażu Opon Michelin o rozmiarze 16 cali i 17 cali;
  2. 200 zł (dwieście złotych) / 50 eur (pięćdziesiąt euro) w przypadku zakupu i montażu Opon Michelin o rozmiarze 18 cali i większych;
   – zwane dalej „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”, z zastrzeżeniem, że Nagroda dla Uczestników z Litwy zostanie zasilona w walucie polskiej i do jej wartości zostanie doliczona kwota w wysokości 2,5 % wartości Nagrody z tytułu kosztu jej przewalutowania na euro.
 2. Nagroda upoważnia do dokonania transakcji płatniczych na stacjach benzynowych, na których jest terminal płatniczy akceptujący transakcje kartami Mastercard z przypisanym kodem MCC jako stacja benzynowa. Warunki korzystania z Nagrody określa regulamin zawierający warunki użytkowania kart stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Organizator informuje o najważniejszych zasadach użytkowania Nagrody:
  1. termin ważności Nagród znajduje się na przodzie karty;
  2. kartą można dokonać płatności wyłącznie na stacjach benzynowych obsługiwanych przez pracowników stacji, co oznacza to, że płatność kartą na stacji samoobsługowej nie będzie zrealizowana;
  3. kartą można dokonać płatności wyłącznie na stacjach benzynowych wyposażonych w terminal płatniczy;
  4. kartą można dokonać płatności na dowolną kwotę, ale tylko do wysokości dostępnych środków na karcie;
  5. Jeśli kwota płatności jest większa niż saldo karty, należy poinformować kasjera jaką kwotę Uczestnik chce zapłacić kartą, resztę Uczestnik zobowiązany jest dopłacić gotówką.
 4. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy prawidłowo, zgodnie z § 2 pkt 4 c) i d) Regulaminu, zarejestrowali się na Stronie www – do wyczerpania liczby Nagród określonej w pkt 1 powyżej.
 5. Nagrody będą wydawane:
  1. bezpośrednio przez Punkty Sprzedaży, w których Uczestnicy dokonali zakupu i montażu Opon Michelin na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Nagroda nie będzie aktywna, tj. dopiero po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Uczestnika na Stronie www i zweryfikowaniu przez Organizatora czy Uczestnik spełnił warunki Promocji, Nagroda zostanie aktywowana przez Organizatora;
  2. przez Organizatora, który prześle na własny koszt Nagrodę na adres Uczestnika podany podczas rejestracji na Stronie www najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
 6. Osoby, które będą uprawnione do otrzymania i /lub aktywowania Nagrody przez Organizatora, zostaną poinformowane o Nagrodzie w formie informacji e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji, w terminie do 31 stycznia 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o aktywowaniu Nagrody, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji. Michelin i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Michelin i Organizator nie ponoszą również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 7. Jeżeli osoby, które otrzymały Nagrody nie spełnią warunków określonych w Regulaminie, tracą prawo do Nagrody.
 8. Nagrody przewidziane w Promocji nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
 9. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 10. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Organizator informuje, że osoby fizyczne biorące udział w Promocji w charakterze konsumenta, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od Nagrody otrzymanej w Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji i Nagród mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora do dnia 30 czerwca 2020 , z dopiskiem „Akcja specjalna Michalin – Zima 2019 – reklamacja” lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres michelin@publicis.pl z tytułem wiadomości „Akcja specjalna Michelin – Zima 2019”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamacje.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Promocji, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby poinformowania o aktywowaniu Nagród, do których Uczestnicy będą uprawnieni na zasadach określonych w Regulaminie, skontaktowania się, w tym telefonicznie, z Uczestnikiem w celu zweryfikowania zakupu i montażu Opon Michelin, skontaktowania się, w tym telefonicznie, w celu potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji w Promocji, koniecznych do aktywowania Nagród oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji i dokonania rozliczeń podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Promocji adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin, na podstawie 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych jest Michelin S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000163137.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są następujące: adres e-mail:KONTAKT_IODO@michelin.com.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Promocji, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji Uczestników lub do chwili kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 7. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Promocji, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do otrzymania Nagród, do których Uczestnik będzie uprawniony za zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania:
  1. Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej.
  2. pl Bartosz Siemaszko, Adam Zieliński spółka jawna z siedzibą w Warszawie (ul. Krochmalna 2/410, 00-864 Warszawa) w zakresie i w celu koniecznym do dystrybucji Nagród w Konkursie.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli Uczestnik uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Promocji, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnika uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 12. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail:KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 2. Prawem właściwym dla Promocji oraz dla oceny praw i obowiązków jest: dla Uczestników z Polski prawo polskie, dla Uczestników z Litwy prawo litewskie.
 3. Zasady Promocji określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest następujący załącznik: Regulamin określający warunki użytkowania przedpłaconej karty typu Mastercard wydawanej przez Edenred Polska Sp. z o.o.
 5. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Promocji w siedzibie Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska S.A. w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie www.

 

Załącznik nr 1 – Regulamin Edenred

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przed korzystaniem z Karty należy uważnie przeczytać Regulamin. Regulamin określa warunki użytkowania Karty. Korzystając z Karty Użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Użytkownik mający trudności ze zrozumieniem danego postanowienia lub niewyrażający na nie zgody, proszony jest o kontakt z Obsługą Klienta.

1. DEFINICJE

Akceptant oznacza punkt detaliczny, osobę lub firmę, która akceptuje Karty oznaczone Znakiem Akceptacji Mastercard;
Dostępne Saldo oznacza wartość środków doładowanych na Kartę i dostępnych do wykorzystania;
Edenred oznacza Edenred Polska Sp. z o. o., spółkę zarejestrowaną w Polsce o numerze KRS0000116438 z siedzibą pod adresem: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa, Polska;
Karta oznacza bezimienną przedpłaconą Kartę typu Mastercard wydaną przez PPT we współpracy z Edenred, będącą instrumentem dostępu do Pieniądza Elektronicznego;
Kod CVC oznacza kod weryfikacyjny związany z Kartą umieszczony na odwrocie Karty, służący do autoryzacji Transakcji w Internecie;
Kontrahent oznacza podmiot gospodarczy lub instytucję, która przekazała uprawnionemu Użytkownikowi Kartę otrzymaną od Edenred;
List Przewodni oznacza list przewodni dołączony do Karty;
Mastercard® oznacza Mastercard International Incorporated z siedzibą przy 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA;
Numer Karty oznacza 16-cyfrowy numer Karty umieszczony na jej przodzie;
Numer Seryjny Karty oznacza 10-cyfrowy numer Karty, umieszczony na jej odwrocie, nad paskiem magnetycznym;
Obsługa Klienta oznacza centrum kontaktowe zajmujące się zapytaniami, wnioskami i reklamacjami związanymi z usługami dotyczącymi Karty;
Pełna Kwota Potrącenia oznacza pełną kwotę Transakcji wraz ze związanymi z nią prowizjami, opłatami i podatkami, jeżeli dotyczą;
Pieniądz Elektroniczny oznacza Pieniądz Elektroniczny związany z Kartą;
PPT oznacza PrePay Technologies Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 04008083, z którą można kontaktować się pod adresem PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ;
Rachunek oznacza Rachunek Elektroniczny związany z Kartą;
Regulamin oznacza niniejszy Regulamin wraz z jego późniejszymi zmianami;
Strona Internetowa oznacza Stronę Internetową pod adresem myedenred.pl, która zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji dotyczących Karty i zawiera aktualną wersję Regulaminu;
Terminal POS oznacza elektroniczne urządzenie umożliwiające Użytkownikowi dokonywanie Transakcji płatniczych w punktach usługowo-handlowych;
Transakcja oznacza płatność z wykorzystaniem Terminala POS lub sieci Internet przy użyciu Karty;
Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która jest uznawana za uprawnioną przez Kontrahenta do korzystania z Karty;
Znak Akceptacji Mastercard oznacza oznakowanie Mastercard International Incorporated wskazujące na akceptację Karty w danym punkcie usługowo-handlowym.

2. REGULAMIN KARTY

2.1 Karta została wydana przez PPT zgodnie z licencją Mastercard International Incorporated. Karta jest instrumentem Pieniądza Elektronicznego. Pieniądz Elektroniczny związany z Kartą jest dostarczany przez PPT i jest denominowany w polskich złotych. Działalność PPT w zakresie wydawania Pieniądza Elektronicznego podlega regulacji brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA). Prawa i obowiązki Użytkownika dotyczące korzystania z Karty podlegają Regulaminowi; Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa wobec Mastercard International Incorporated ani jego podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli Użytkownik napotka na jakiekolwiek trudności przy korzystaniu z Karty, powinien skontaktować się z Obsługą Klienta lub z Kontrahentem, który przekazał mu Kartę. Edenred przyzna Użytkownikowi prawo do korzystania z Pieniądza Elektronicznego do wysokości Dostępnego Salda Karty. Wszelkie prawa, w tym tytuł prawny, związane z Pieniądzem Elektronicznym pozostają przy Edenred i nie przechodzą na Użytkownika. Karta pozostaje własnością PPT, który jest wydawcą kart.

3. WYDANIE I AKTYWACJA KARTY

3.1 Karta zostanie wydana uprawnionemu Użytkownikowi na polecenie Kontrahenta przez Edenred. Użytkownik Karty zostanie poinformowany o aktywacji Karty przez firmę, od której ją otrzymał.
3.2 Po otrzymaniu Karty Użytkownik musi ją niezwłocznie podpisać.
3.3 Użytkownik powinien zarejestrować Kartę na Stronie Internetowej myedenred.pl. Pozwoli to na korzystanie z usług online, w tym możliwość zablokowania zgubionej lub skradzionej Karty przez całą dobę 365 dni w roku.

4. KORZYSTANIE Z KARTY

4.1 Z Karty można korzystać u Akceptantów na całym świecie, którzy akceptują Karty i są oznaczeni Znakiem Akceptacji Mastercard, zgodnie z informacją o placówkach, w których Użytkownik może dokonać Transakcji, otrzymaną od Kontrahenta lub dostępną na Stronie Internetowej myedenred.pl.
4.2 Aby Transakcja mogła zostać uznana przez PPT za transakcję uprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest autoryzować każdą Transakcję za pomocą kodu CVC lub podpisu.
4.3 Użytkownik nie może zatrzymać Transakcji po tym jak została autoryzowana, gdyż w tym momencie uznaje się, że PPT otrzymał informację o Transakcji.
4.4 Karta jest Kartą przedpłaconą, co oznacza, że Dostępne Saldo Karty zostanie pomniejszone o Pełną Kwotę Potrącenia. Aby Transakcja mogła zostać autoryzowana, Pełna Kwota Potrącenia musi być niższa lub równa Dostępnemu Saldu na Karcie. Użytkownik nie powinien dokonywać Transakcji w przypadku, gdy Pełna Kwota Potrącenia przekracza Dostępne Saldo lub upłynął termin ważności Karty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Transakcja zostanie przetworzona na kwotę wyższą niż Dostępne Saldo na Karcie, Użytkownik musi zwrócić Edenred kwotę, o którą Pełna Kwota Potrącenia przekracza Dostępne Saldo w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. W przypadku, gdy Użytkownik nie spłaci tej kwoty, Edenred ma prawo podjąć wszelkie konieczne kroki, łącznie z krokami prawnymi, celem odzyskania nieuregulowanych kwot.
4.5 Użytkownik może sprawdzić Dostępne Saldo w dowolnym czasie dzwoniąc na automatyczny serwis telefoniczny pod numer 22 481 39 08 lub na Stronie Internetowej myedenred.pl lub w aplikacji mobilnej Twoja Karta.
4.6 W pewnych okolicznościach Akceptanci stawiają wymóg, aby Dostępne Saldo Użytkownika było wyższe niż wartość Transakcji, jakiej chce on dokonać. Użytkownik zostanie obciążony wyłącznie faktyczną i ostateczną wartością zawieranej Transakcji.
4.7 Korzystając z Karty przy zakupach na pokładzie samolotu, statku lub w pociągu, Akceptanci mogą nie być w stanie dokonać autoryzacji Transakcji, jeżeli nie będą mogli uzyskać od PPT autoryzacji w trybie online.
4.8 Karta nie może być wykorzystywana w kasach samoobsługowych i samoobsługowych stacjach paliw. Płatności można dokonać za pomocą Karty u kasjera.
4.9 Stosowany jest limit górny dla Transakcji w Terminalach POS w wysokości 10 000 PLN.
4.10 Dostępne Saldo Karty nie jest oprocentowane.

5. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY

5.1 Termin ważności Karty jest wydrukowany na przodzie Karty. Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Karty po jego upływie, jak również po upływie terminu ważności Karty nie będą przetwarzane żadne Transakcje.
5.2 Dostępne Saldo pozostające na Karcie po upływie terminu ważności Karty nie będzie zwracane Użytkownikowi.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTORYZACJA

6.1 PPT może ograniczyć lub odmówić autoryzacji korzystania z Karty, jeżeli korzystanie z Karty powoduje lub może powodować naruszenie Regulaminu lub, jeżeli PPT ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że Użytkownik lub osoba trzecia popełniła lub ma popełnić przestępstwo lub inne nadużycie w związku z Kartą.
6.2 Jeżeli wystąpi potrzeba zbadania Transakcji dokonanej za pomocą Karty, Użytkownik będzie miał obowiązek współpracowania z PPT lub innym uprawnionym organem, jeżeli będzie to wymagane.
6.3 Użytkownik nigdy nie powinien pozwalać korzystać z Karty innej osobie.
6.4 Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie Transakcje, które autoryzuje za pomocą podpisu lub kodu CVC.
6.5 Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania odpłatnie i/lub nieodpłatnie Karty osobom trzecim.
6.6 Użytkownik zwalnia PPT z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kroków prawnych powziętych w celu egzekwowania wykonania Regulaminu związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez Użytkownika niniejszych warunków lub nieuczciwego korzystania z Karty.
6.7 Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Karty do celów powiązanych z walutą wirtualną (typu Bitcoin) oraz nieprzekazywania jej osobom, o których wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że wykorzystują one karty płatnicze lub będą wykorzystywać do handlu walutą wirtualną. Karty, które będą używane dla celów powiązanych z handlem walutą wirtualną będą blokowane przez Edenred.

7. ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ LUB USZKODZENIE KARTY

7.1 W przypadku utraty, kradzieży, oszustwa lub innego ryzyka nieuprawnionego użycia Karty lub w przypadku, gdy Karta zostanie uszkodzona lub źle funkcjonuje, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Klienta. Użytkownik zostanie poproszony o podanie Numeru Karty oraz innych danych w celach identyfikacji. Ponadto, Użytkownik może również zablokować Kartę na Stronie Internetowej myedenred.pl lub w aplikacji mobilnej Twoja Karta.
7.2 W przypadku, gdy Użytkownik powiadomi Obsługę Klienta, że jego Karta została zagubiona lub skradziona, Użytkownik ponosi odpowiedzialność do kwoty 150 EUR wyrażonych w polskich złotych za operacje dokonane przed zgłoszeniem Obsłudze Klienta tego faktu.
7.3 Pod warunkiem dokonania zgłoszenia zgodnie z punktem 7.1, z wyłączeniem punktu 7.4, Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nastąpią po dacie zgłoszenia utraty lub kradzieży Karty do Obsługi Klienta. W przypadku, gdy na Karcie pozostaje Dostępne Saldo Użytkownik może zwrócić się do Edenred o wydanie duplikatu Karty, a PPT przekaże na nią ostatnie Dostępne Saldo, pomniejszone o opłatę za wydanie nowej Karty zgodnie z tabelą opłat (patrz punkt 9).
7.4 W przypadku, gdy istnieje przypuszczenie, że zgłoszony incydent został spowodowany przez naruszenie przez Użytkownika Regulaminu, rażące zaniedbanie lub jeżeli budzi on uzasadnione podejrzenie oszustwa lub niewłaściwego zachowania, Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody.

8. TRANSAKCJE DOKONYWANE W WALUTACH OBCYCH

8.1 Jeżeli Transakcja zostanie dokonana w walucie innej niż w polskich złotych, kwota potrącona z Rachunku Karty zostanie przeliczona na polskie złote w dniu otrzymania przez PPT szczegółów takiej Transakcji w walucie obcej. Do przeliczenia wykorzystany zostanie kurs ustalony przez Mastercard, który będzie dostępny w każdym dniu roboczym, od poniedziałku do piątku, a zmiany w kursie walut zostaną niezwłocznie zastosowane. Kursy wymiany mogą się wahać i mogą ulec zmianie pomiędzy momentem zawarcia Transakcji a momentem potrącenia jej z Dostępnego Salda. Z tytułu zawierania Transakcji w walutach obcych również mają zastosowanie opłaty (patrz poniższa tabela).

9. OPŁATY

9.1 Karty podlegają następującym opłatom.

Opłata za przewalutowanie 2,5%
Opłata za duplikat Karty 20,00 PLN

10. REKLAMACJE

10.1 Wszelkie reklamacje powinny być kierowane do Edenred, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa, Polska. Użytkownik może również skontaktować się z Obsługą Klienta w dni robocze, w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 22 2 927 927 lub wysyłając wiadomość elektronicznie na adres: kontakt-pl@edenred.com

11. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

11.1 Jeżeli Użytkownik ma powody podejrzewać, że Transakcja, do której została użyta Karta jest nieautoryzowana lub została błędnie zaksięgowana na Rachunku Karty, na jego wniosek zbadany zostanie Rachunek Karty i okoliczności Transakcji.
11.2 Jeżeli Edenred uzyska pewność, że Użytkownik nie autoryzował Transakcji, to zwróci on kwotę Transakcji wraz z ewentualnymi opłatami od takiej kwoty i nie będzie miał dalszych zobowiązań wobec Użytkownika. Użytkownik może zostać poproszony o skontaktowanie się z odpowiednimi organami w związku ze sporną Transakcją.
11.3 Do zakończenia dochodzenia sporna kwota nie będzie dostępna. We wszystkich przypadkach wartość spornej Transakcji może zostać później potrącona z Dostępnego Salda, jeżeli otrzymana przez PPT informacja potwierdzi, że Transakcja była prawdziwa.
11.4 PPT zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu Użytkownikowi kwot, jeżeli zdaniem PPT nie działał on zgodnie z Regulaminem oraz do zgłoszenia roszczeń noszących znamiona oszustwa właściwym organom.

12. ZMIANY REGULAMINU

12.1 PPT może zmienić warunki Regulaminu, w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu, zamieszczając zaktualizowaną wersję na Stronie Internetowej.
12.2 Jakakolwiek niezgodność Regulaminu z przepisami prawa będzie pomijana i traktowana tak, jakby faktycznie odzwierciedlała właściwe regulacje prawne.
12.3 Edenred powiadomi Użytkownika poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Poprzez kontynuację korzystania z Karty po wejściu w życie zmian Użytkownik zgadza się być związanym zmienionymi warunkami.

13. ZABLOKOWANIE KARTY

13.1 W wypadku poinformowania PPT przez Edenred, że Użytkownik przestał być uprawniony do korzystania z Karty z jakiegokolwiek powodu, Karta zostanie niezwłocznie zablokowana, a Dostępne Saldo przestanie być dostępne.
13.2 Karta może zostać zablokowana w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym (do momentu rozstrzygnięcia sporu), jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin lub zaistniało przypuszczenie, że Użytkownik korzystał lub miał zamiar korzystać z Karty w sposób niedbały, noszący znamiona oszustwa lub w celach niezgodnych z prawem lub jeśli PPT nie może przetwarzać Transakcji Użytkownika z powodu działania osób trzecich. W takich okolicznościach korzystanie z Dostępnego Salda będzie niemożliwe.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PPT

14.1 Odpowiedzialność PPT będzie podlegać następującym wyłączeniom i ograniczeniom:
14.1.1 za niewykonanie zobowiązań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z przyczyny leżącej poza kontrolą PPT, w tym awarii usług sieci komputerowych lub sieci telekomunikacyjnych oraz systemów przetwarzania danych;
14.1.2 w przypadku wadliwości Karty, odpowiedzialność będzie ograniczona do wymiany Karty;
14.1.3 za skutki wywołane niezawinionym przez PPT brakiem możliwości realizacji Transakcji przy użyciu Karty;
14.1.4 we wszystkich innych okolicznościach odpowiedzialność PPT będzie ograniczona do wysokości ostatniego Dostępnego Salda pozostałego na Karcie.

15. DANE UŻYTKOWNIKA

15.1 Akceptując regulamin Użytkownik wyraża zgodę Edenred na udostępnienie danych osobowych PPT, która będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Transakcji, na potrzeby badań statystycznych i analitycznych; Edenred może udostępnić dane podane przez Użytkownika, a w szczególności imię, nazwisko, adres, miejscowość, kraj, kod pocztowy, adres e-mail, telefon; wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi przetwarzania Danych Osobowych, w tym między innymi, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
15.2 O ile nie jest to wymagane przez prawo, dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane bez jego uprzedniej zgody osobom innym niż Edenred i jego dostawcom, w tym Mastercard International Incorporated i jego podmioty stowarzyszone, na potrzeby przetwarzania Transakcji oraz na potrzeby ich badań statystycznych i analitycznych.

16. POSTANOWIENIA OGÓLNE

16.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy i skuteczności.
16.2 O ile nie określono inaczej, żadna strona trzecia, która nie jest stroną Regulaminu nie ma prawa egzekwować wykonania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, przy czym Mastercard International Incorporated i jego podmioty stowarzyszone mogą egzekwować wykonanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
16.3 Regulamin podlega prawu polskiemu, a Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję polskich sądów.

17. KONTAKT Z OBSŁUGĄ KLIENTA

17.1 Użytkownik może uzyskać informacje o swojej Karcie (takie jak saldo Karty, historia Transakcji) oraz zgłosić utratę lub kradzież Karty na Stronie Internetowej myedenred.pl lub w aplikacji mobilnej Twoja Karta.
17.2 Automatyczny serwis telefoniczny jest dostępny przez całą dobę, 365 dni w roku pod numerem 22 481 39 08.
17.3 Użytkownik może również skontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem 22 2 927 927, w dni robocze, w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku. Koszt połączenia liczony jest według stawek operatora. Mastercard i znak Mastercard są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mastercard International Incorporated.

17.1 Użytkownik może uzyskać informacje o swojej Karcie (takie jak saldo Karty, historia Transakcji) oraz zgłosić utratę lub kradzież Karty na Stronie Internetowej myedenred.pl lub w aplikacji mobilnej Twoja Karta.
17.2 Automatyczny serwis telefoniczny jest dostępny przez całą dobę, 365 dni w roku pod numerem 22 481 39 08.
17.3 Użytkownik może również skontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem 22 2 927 927, w dni robocze, w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku. Koszt połączenia liczony jest według stawek operatora. Mastercard i znak Mastercard są zarejestrowanymi znakami towarowymi Mastercard International Incorporated.