Michelin

Regulamin promocji

„AKCJA SPECJALNA LATO 2024”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Akcja Specjalna LATO 2024”, zwana dalej „Promocją” jest Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000873572, NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym w wysokości 979.920.576,00 zł, która jest również fundatorem nagród w Promocji, zwana dalej „Michelin” lub „Organizatorem”.

 2. Program jest koordynowany przez Artegence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463597, NIP 521-364-80-06, REGON 146656210, o kapitale zakładowym 153.000 zł (zwana dalej „Koordynatorem”). Koordynator działa na zlecenie, tj. w imieniu i na rzecz Organizatora wyłącznie w związku z techniczną obsługą Promocji obejmującą: obsługę techniczną strony internetowej, za pomocą której realizowana jest Promocja, koordynację procesu wydawania nagród, do których uprawnieni są uczestnicy – końcowi odbiorcy produktów Michelin, odbiór korespondencji od uczestników Programu, w szczególności zgłoszeń reklamacyjnych.

 3. Promocja organizowana jest na terytorium Polski.

 4. Promocja jest organizowana od 15 marca 2024 r. do 15 czerwca 2024 r., przy czym rejestracja w Promocji trwa od 15 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 5. Celem Promocji jest promocja opon marki Michelin letnich lub całorocznych w rozmiarze 17 cali i większych do samochodów osobowych i SUV oraz w rozmiarze 15 cali i większych do samochodów dostawczych (rodzina opon Agilis), łącznie zwane dalej: „Oponami Michelin”.

 6. Dla potrzeb Promocji określenie „1 komplet Opon Michelin” należy rozumieć jako: a. 4 sztuki Opon Michelin tego samego rodzaju i z tej samej serii lub b. 2 sztuki Opon Michelin w rozmiarze A i 2 sztuki Opon Michelin w rozmiarze B z tego samego rodzaju i z tej samej serii (np. 2 sztuki Opon MICHELIN Pilot Sport 4 18” i 2 sztuki Opon MICHELIN Pilot Sport 4 19”) lub c. 4 sztuki Opon Michelin wskazane w specyfikacji pojazdu, w związku z zakupem którego Uczestnik nabył Opony Michelin.

§ 2. UCZESTNICY

 1. Promocja skierowana jest do: a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które nabywają Opony Michelin i wykonują usługę montażu Opon Michelin w stacjonarnych sklepach w których dostępne są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski (zwane dalej „Punktami Sprzedaży”); z zastrzeżeniem że zakup Opon Michelin i usługa montażu muszą być wykonane w tym samym Punkcie Sprzedaży, we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;

  b. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które nabywają samochód osobowy lub dostawczy lub 4x4 (SUV) wraz z kompletem Opon Michelin i wykonują usługę montażu lub przechowania Opon Michelin w salonach samochodowych, w których oferowane są Opony Michelin i w których wykonywana jest usługa montażu lub przechowania Opon Michelin, znajdujących się na terytorium Polski, których lista została określona w załączniku nr 1 do Regulaminu (zwane dalej „Salonami Samochodowymi”) z zastrzeżeniem że zakup Opon Michelin i usługa montażu lub przechowania muszą być wykonane w tym samym Salonie Samochodowym, we własnym imieniu oraz na własny rachunek – niezależnie od tego, czy dana osoba dokonuje zakupu w charakterze konsumenta, czy też w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;

  c. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które będąc pracownikami lub przedstawicielami osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających na mocy ustawy zdolność prawną, mających siedzibę na terytorium Polski, które nabywają Opony Michelin zgodnie z warunkami opisanymi w ppkt a. lub b. powyżej, w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej, na terytorium Polski.

 2. Organizator zastrzega, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Punktem Sprzedaży lub Salonem Samochodowym i osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną, za osobę reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną uważa się osobę podpisującą w imieniu kupującego fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, a jeżeli podpis kupującego nie został złożony na fakturze VAT, to osobę potwierdzającą odbiór zakupionych Opon Michelin.

 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Organizatora lub Koordynatora lub Punktów Sprzedaży lub Salonów Samochodowych, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 4. Aby wziąć udział w Promocji osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 1 musi w czasie trwania Promocji:

  a. jednorazowo zakupić w okresie trwania Promocji w Punkcie Sprzedaży albo w Salonie Samochodowym co najmniej 4 sztuki Opon Michelin, tj. 1 komplet Opon Michelin zgodnie z definicją określoną w § 1 pkt 6 Regulaminu;

  b. jednocześnie wraz z zakupem, o którym mowa w ppkt a. powyżej nabyć usługę montażu zakupionych Opon Michelin w Punkcie Sprzedaży albo wykonać usługę montażu lub nabyć usługę przechowania w Salonie Samochodowym, w którym został wykonany ten zakup;

  c. zarejestrować się w okresie trwania Promocji lub do wyczerpania puli nagród w Promocji, jeżeli nastąpi wcześniej, na stronie www.promo.michelin.pl (zwana dalej „Stroną www”);

  d. dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie faktury VAT lub paragonu (oraz zachować ich oryginał lub kopię do czasu zakończenia Promocji), potwierdzających zakup, o którym mowa w ppkt a. powyżej i usługę, o której mowa w ppkt b. powyżej, z których treści wynika, że przedmiotem zakupu i montażu lub przechowania był co najmniej 1 komplet Opon Michelin i że zakup i montaż lub przechowanie zostały dokonany w czasie trwania Promocji (zwane dalej „Dowodem zakupu”) - Organizator zastrzega, że w czasie rejestracji można dołączyć tylko 1 (jeden) Dowód zakupu, a w przypadku jeżeli Uczestnik dołączy więcej niż 1 Dowód zakupu Organizator zaakceptuje tylko 1 Dowód Zakupu, z tytułu którego Uczestnik otrzymałby najbardziej korzystną premię pieniężną;

  e. w przypadku zakupu Opon Michelin w Salonie Samochodowym dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie specyfikacji pojazdu, w ramach którego zakupu wykonano zakup Opon Michelin, o którym mowa w ppkt a. powyżej, potwierdzającej powyższe okoliczności. W przypadku braku możliwości dodania specyfikacji pojazdu, Organizator zezwala na przedstawienie oświadczenia Salonu Samochodowego na papierze firmowym wraz z pieczątką, na którym Salon Samochodowy potwierdzi liczbę i rodzaj zakupionych Opon Michelin, o którym mowa w ppkt a. powyżej.

 5. Do udziału w Promocji uprawnia tylko jednorazowy zakup 1 kompletu Opon Michelin i montaż lub przechowanie tych Opon Michelin, przy czym w rozumieniu Regulaminu jednorazowym zakupem i montażem lub przechowaniem jest zakup i właściwa usługa potwierdzone jednym Dowodem zakupu – paragonem lub jedną fakturą VAT – wystawionym przez jeden Punkt Sprzedaży albo Salon Samochodowy.

 6. Organizator zastrzega, że oryginał Dowodu zakupu potwierdza zakup Produktu i wykonanie właściwej usługi w rozumieniu Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

  a. Dowód zakupu jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży albo Salon Samochodowy, którego dane znajdują się na Dowodzie zakupu, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

  b. Dowód zakupu nie jest uszkodzony, tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści oraz ich autentyczności, w szczególności Dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;

  c. w przypadku faktury VAT, na Dowodzie zakupu znajdują się dane prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które Uczestnik podał podczas rejestracji w Promocji.

 7. Podczas rejestracji na Stronie www osoba biorąca udział w Promocji (zwana dalej „Uczestnikiem”) zobowiązana jest:

  a. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu;

  b. zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb przeprowadzenia Promocji;

  c. podać następujące dane: rodzaj Punktu Sprzedaży w którym dokonano zakupu (stacjonarny Punkt Sprzedaży lub Salon Samochodowy) wraz z usługą montażu lub przechowania, imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail i numer telefonu komórkowego Uczestnika zarejestrowany w Polsce;

  d. udzielić odpowiedzi na następujące pytania: i. czy zakup Opon Michelin miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą? ii. Ile Opon Michelin zostaje zarejestrowanych w Promocji? e. przesłać za pomocą aplikacji na Stronie www skan 1 (jednej) faktury lub 1 (jednego) paragonu dokumentującego zakup i usługę montażu lub przechowania, o których mowa w § 2 pkt 4 a. i b. Regulaminu. Organizator zaznacza, że aplikacja na Stronie www ma techniczną możliwość przyjęcia załącznika w formatach: JPG, PNG, PDF o objętości nie większej niż 5 MB. Załączniki o objętości większej niż 5 MB nie zostaną przyjęte przez aplikację;

  f. podać unikalny kod weryfikacyjny wysłany w trakcie rejestracji przez Organizatora na numer telefonu podany przez Uczestnika. Organizator zastrzega, że podanie kodu jest warunkiem koniecznym dokonania rejestracji w Promocji;

  g. jeżeli podczas rejestracji na Stronie www pojawi się reCaptcha, zaznaczyć właściwe pola z reCaptchy poprzez wybranie właściwego zdjęcia/zdjęć, a następnie kliknąć „Przejdź dalej”.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.

 9. W związku z dokonaniem zakupu wraz z usługą montażu lub przechowania, o których jest mowa w § 2 pkt 4 a. i b. oraz § 2 pkt 5, można wziąć udział w Promocji tyko jeden raz. Ponadto Organizator informuje, że Uczestnik może zarejestrować swoje zakupy w Promocji, tj. przesłać w ramach rejestracji w Promocji Dowód zakupu, maksymalnie 4 (cztery) razy i tym samym otrzymać maksymalnie 4 (cztery) Nagrody, pomimo zgłoszenia więcej niż czterech kompletów Opon Michelin. Próby rejestracji w Promocji powyżej limitu określonego w niniejszym punkcie będą automatycznie odrzucane przez Organizatora. O ważności kolejnej rejestracji pochodzącej od tego samego Uczestnika decyduje kolejność rejestracji – data i godzina.

 10. Organizator zastrzega, iż̇ jeden Uczestnik przystępując do Promocji może korzystać́ wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. Ten sam numer telefonu lub adres e-mail nie może być́ użyty przez więcej niż̇ jednego Uczestnika. Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się̨ wyłącznie ten numer telefonu oraz adres e-mail, który został podany podczas rejestracji w Promocji. Każdy numer telefonu oraz adres e-mail rozumiane są jako odrębny Uczestnik.
  Zarejestrowanie się̨ w Promocji przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub adresu e-mail, a także zarejestrowanie się w Promocji przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Promocji i pozbawienia go prawa do nagrody.
  W przypadku, gdy podczas rejestracji w Promocji podano numer telefonu, który już wcześniej był zarejestrowany w Promocji, jednakże razem z innym adresem e-mail lub podano adres e-mail, który już̇ wcześniej był podany podczas rejestracji w Promocji jednakże razem z innym numerem telefonu, taka próba rejestracji podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony jest komunikat informujący Uczestnika, że taki numer telefonu lub adres e-mail zostały już̇ zarejestrowane w Promocji.

 11. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 12. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Promocji w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do Nagrody.

 13. W przypadku, jeżeli Organizator lub Koordynator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przesłanego paragonu lub faktury VAT, Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Promocji i traci prawo do nagrody.

§ 3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Organizator przewidział w Promocji 2 200 Nagród w postaci premii pieniężnej o wartości:

  a. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin wraz z usługą montażu lub przechowania do samochodów dostawczych (gama Agilis) w rozmiarze 15”-17’’ – 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);

  b. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin wraz z usługą montażu lub przechowania do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów w rozmiarach 17”-18’’ – 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);

  c. w przypadku zakupu 1 kompletu Opon Michelin wraz z usługą montażu lub przechowania do samochodów osobowych, dostawczych i SUV-ów w rozmiarze 19” lub większym – 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych),

  – zwane dalej **„Nagrodą”**lub łącznie „Nagrodami”.

 2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy prawidłowo, zgodnie z § 2 pkt 4 c., d. i e. oraz pkt 7 Regulaminu, zarejestrowali się na Stronie www albo do chwili wyczerpania liczby Nagród określonej w pkt 1 powyżej, jeżeli takie zdarzenie nastąpi przed upływem terminu rejestracji w Promocji.

 3. Osoby, które będą uprawnione do otrzymania Nagrody przez Organizatora, zostaną poinformowane o Nagrodzie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji w terminie do 15 lipca 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o Nagrodzie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Promocji nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.

 4. Jednocześnie, w terminie, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Nagrody zostaną wydane Uczestnikom, tj. Premia zostanie przekazana w postaci kodów (voucherów) do sieci sklepów EURO RTV AGD albo SEPHORA albo DECATHLON albo Zalando.

 5. Kod (voucher) uprawniający do dokonania płatności w sieci sklepów EURO RTV AGD albo Sephora albo DECATHLON albo Zalando – według wyboru Uczestnika, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 6 poniżej – można wykorzystać zgodnie z następującymi zasadami:

  a. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z kodu po jego aktywacji i w okresie jego ważności określonej każdorazowo na kodzie i zgodnie z zasadami określonymi przez wydawcę kodów;

  b. kod nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego;

  c. kod posiada numer zabezpieczający przed jego nieautoryzowanym użyciem (PIN);

  d. Użytkownik może korzystać z kodu wielokrotnie, do wysokości wartości kodu;

  e. w przypadku, gdy kod nie byłyby wystarczający do zapłacenia ceny Uczestnik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny różnicy innym sposobem płatności akceptowanym przez wydawcę kodu.

  Szczegóły dotyczące korzystania z kodów zostały określone przez wydawcę kodów, tj.:

  a. w przypadku kodu EURO RTV AGD: „Euro-net” Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP 5270005984, w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.euro.com.pl/kartapodarunkowa;

  b. w przypadku kodu Sephora: SEPHORA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030761, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-19-92-751, kapitał zakładowy w wysokości 50.000.000 PLN; w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:https://www.sephora.pl/on/demandware.static/-/Library-Sites-SephoraV2/pl_PL/v2cef7386b4f5b8c70b4f266d4f28485271972070/7_ANIMACJA/W24/Sephora_Regulamin_Kart%20Upominkowych.pdf ;

  c. w przypadku kodu DECATHLON: Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000007163, nr NIP: 9511855233, w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem https://www.decathlon.pl/karta-podarunkowa_lp-43WHXV .

  d. w przypadku kodu Zalando: Zalando Payments GmbH, w regulaminie dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.zalando.pl/karta-upominkowa-regulamin

 6. Uczestnicy uprawnieni są do wyboru kodu (vouchera) do danej sieci sklepów, tj. EURO RTV AGD albo SEPHORA albo DECATHLON albo Zalando, z zastrzeżeniem, że Organizator zastrzega sobie prawo do wydania innego kodu (vouchera), w zależności od dostępności.

 7. Jeżeli osoby, które otrzymały Nagrody nie spełnią warunków określonych w Regulaminie, tracą prawo do Nagrody.

 8. Nagrody przewidziane w Promocji nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.

 9. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 10. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 11. Organizator informuje, że osoby fizyczne biorące udział w Promocji w charakterze konsumenta, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od Nagrody o wartości nie większej niż 2000 zł otrzymanej w Promocji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 12. Ponadto Uczestnicy Programu, dla których świadczenie otrzymane w Programie stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom, o których mowa, jakiejkolwiek informacji podatkowej.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji i Nagród mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Koordynatora w terminie do 14 dni od powstania przyczyny reklamacji, z dopiskiem „Akcja specjalna 2024 reklamacja” lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres michelin@artegence.com z tytułem wiadomości „Akcja specjalna 2024 reklamacja”.

 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, rozpatrywane będą przez Koordynatora działającego w imieniu i na rzecz Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Koordynatorowi.

 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Promocji, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby i w celu przeprowadzenia Promocji, w tym na potrzeby poinformowania o otrzymaniu Nagród, do których Uczestnicy będą uprawnieni na zasadach określonych w Regulaminie, skontaktowania się, w tym telefonicznie, z Uczestnikiem w celu zweryfikowania zakupu i montażu Opon Michelin, skontaktowania się, w tym telefonicznie, w celu potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji w Promocji, koniecznych do wydania Nagród oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji i dokonania rozliczeń podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).

 3. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będą zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych: a. imię i nazwisko; b. adres e-mail; c. numer telefonu; d. pozostałe dane, które zostaną wskazane na paragonie lub fakturze VAT lub specyfikacji pojazdu (które dokumentują zakup uprawniający do udziału w Promocji); e. dane zawarte w reklamacji.

 4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Promocji adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin.

 5. Administratorem danych osobowych jest Michelin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 873572.

 6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych są następujące: adres e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com.

 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Promocji, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji Uczestników lub do chwili, kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących.

 8. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Promocji, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do otrzymania Nagród, do których Uczestnik będzie uprawniony za zasadach określonych w Regulaminie.

 9. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione innym spółkom Grupy Michelin przy zachowaniu obowiązujących w Grupie Wiążących Reguł Korporacyjnych, których zapisy są przestrzegane przez wszystkie spółki Grupy Michelin. Dodatkowo Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania agencji marketingowej Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Wołoska 9a, 02-583 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 11. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:

  a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; c. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane; d. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku, jeżeli Uczestnik uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu; e. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Promocji, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe; f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; g. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (wysyłka informacji handlowych) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl) lub innego właściwego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy Uczestnika uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

 13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

 2. Prawem właściwym dla Promocji oraz dla oceny praw i obowiązków jest prawo polskie.

 3. W przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, rozumianej jako okoliczności, których nie dało się przewidzieć i którym nie można było zapobiec, w szczególności wystąpienia zdarzeń losowych, Michelin zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany okresu trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników, informując o tym nie później niż̇ na 3 dni przed wejściem w życie zmian na Stronie www.

 4. Zasady Promocji określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

 5. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – Lista Salonów Samochodowych biorących udział w Promocji „Akcja Specjalna Lato 2024”.

 6. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Promocji w siedzibie Koordynatora – Artegencesp. z o.o. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, u Organizatora – w Dyrekcji Handlowej Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie www.

Załącznik nr 1 – Lista dealerów samochodowych

Marka Nazwa pełna Adres Kod pocztowy Miejscowość Województwo
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Plac Trzech Krzyży 10/14 00-001 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Chodzen Sp. z o.o. Sp. K Czerniakowska 102 00-454 Warszawa MAZOWIECKIE
SEAT Dynamica Sp. z o.o. Al. Solidarności 171 00-877 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Bemo Service ul. Ostroroga 20 22 A B 01-163 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Carolina Car Company Spolka Al. Prymasa Tysiaclecia 54 01-242 Warszawa MAZOWIECKIE
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Warszawie Bemowo Audi Porsche ul. Połczyńska 109 01-303 Warszawa MAZOWIECKIE
Porsche Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Warszawie Bemowo Audi Porsche ul. Połczyńska 107 01-303 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Połczyńska 125 01-303 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Warszawie Bemowo VW ul. Połczyńska 118A 01-304 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Warszawie Bemowo VW ul. Połczyńska 118A 01-304 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Lexus Wola Ul Polczynska 32 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Auto Wola ul. Połczyńska 33 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Avanti Sp. z o.o. ul. Połczyńska 33 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Carserwis Sp. z o.o. ul. Połczyńska 33 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Carserwis Sp. z o.o. Połczyńska 33 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Lexus Warszawa Wola ul. Połczyńska 32 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot Avanti Sp. z o.o. ul. Połczyńska 33 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot Carserwis Sp. z o.o. ul. Połczyńska 33 01-377 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Cygan Sp. z o.o. Sp. K. Gorczewska 228 01-460 Warszawa MAZOWIECKIE
SEAT Auto Service Maran ul. Wrocławska 2 01-493 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Toyota Bielany Autoryzowany Dealer Klaudyny 1 01-684 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Skaczkowski Marek Skaczkowski Oczapowskiego 3 01-843 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Auto Żoliborz Warszawa ul. Rudnickiego 3 01-858 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot At Garage Sp. z o.o. ul. Gen. K. Rudnickiego 3 01-858 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel A.J. Miniewski ul. K.O.R. 30A 02-148 Warszawa MAZOWIECKIE
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Sekundowa 1 02-178 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Sekundowa 1 02-178 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Sekundowa 1 02-178 Warszawa MAZOWIECKIE
Porsche Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Sekundowa 1 02-178 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. w Warszawie Bemowo VW ul. Sekundowa 1 02-178 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Bemo Motors O/ Warszawa ul. Krakowska 169 02-180 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Stellantis & You Polska Al..Krakowska 206 02-219 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Prestige Auto Sp. z o.o. Al. Krakowska 204 02-219 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot "Citroen Polska" Sp. z o.o. o. Warszawa Al. Krakowska 206 02-219 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot "Peugeot Polska" Sp. z o.o. o. Warszawa Al. Krakowska 206 02-219 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Stellantis & You Krakowska Al.Krakowska 206 02-219 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Carsed Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 72 02-232 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Carsed Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 72 02-232 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Carsed Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 72 02-232 Warszawa MAZOWIECKIE
SEAT Carsed Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 72 02-232 Warszawa MAZOWIECKIE
Mercedes Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa MAZOWIECKIE
Mercedes Mercedes-Benz Polska Gottlieba Daimlera 1 02-460 Warszawa MAZOWIECKIE
Mercedes Autoreduta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ojcowska 2 02-460 Warszawa MAZOWIECKIE
Mercedes Magazyn Driving Academy M-B ul. Transportowcow 16 02-460 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Auto Plaza (Summit Motors) ul. Popularna 70 02-473 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Toyota Motor Poland ul. Konstruktorska 5 02-673 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Ford Polska Sp. z o.o. ul. Ta¡Mowa 7 02-677 Warszawa MAZOWIECKIE
Mercedes Zbigniew Nowakowski ul. Romera 12 02-784 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Ursyn Car ul. Romera 14 02-784 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Auto Wimar Sp. z o.o. o. Ursynów ul. Gruchacza 39 02-814 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Stellantis & You Polska ul. Puławska 338 02-819 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Stellantis & You Puławska ul.Puławska 338 02-819 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto-Blak Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25A 02-862 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Auto-Blak Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25A 02-862 Warszawa MAZOWIECKIE
SEAT Auto-Blak Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25A 02-862 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Lexus Pulawska Ul Pulawska 562 02-884 Warszawa MAZOWIECKIE
Lexus Warszawa Puławska ul. Puławska 562 02-884 Warszawa MAZOWIECKIE
Audi Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Łukasza Drewny 24 02-968 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Viggen Sp. z o.o. Modlińska 206 03-110 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Auto Wimar Sp. z o.o. ul. Modlińska 224 03-119 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Chylińscy Sp. z o.o. ul. Sąsiedzka 4 03-168 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Uni - Truck Sp. z o.o. Spedycyjna 11 03-191 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Nexteam ul. Modlińska 57 A 03-199 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Car Droom Sp. z o.o. Sp.K. ul.Wysockiego 67 03-202 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Euromobil (Grupa Pgd Sp. z o.o.) Uczniowska 34 03-212 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel St Motors Grupa Pgd ul. Krasnobrodzka 5 03-214 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Euromobil (Grupa Pgd Sp. z o.o.) Krasnobrodzka 5 03-214 Warszawa MAZOWIECKIE
SEAT Grupa Pgd Sp. z o.o. Sp. K. ul. Krasnobrodzka 5 03-214 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Df Grupa Pgd Omc Hurtownia Ford Krasnobrodzka 5 03-214 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Pgd O/Omc Motors ul. Osiedlowa 11 03-279 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Cygan Sp. z o.o. Sp. K. Jagiellonska 84 03-303 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Lexus Zeran Ul Jagielonska 84 03-303 Warszawa MAZOWIECKIE
Lexus Warszawa Żerań ul. Jagiellońska 84 03-303 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot Aso Wysockiego R.Cabaj E.Cabaj Sp. J. ul. Wysockiego 27 03-371 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Abcar Artur Bieranowski Myszyniecka 5/7 03-374 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Stellantis & You Warszawa Radzymińska Salon Ac ul. Radzymińska 112 03-574 Warszawa MAZOWIECKIE
Citroen Peugeot Polska Sp. z o.o. o. w Warszawie ul. Radzymińska 112 03-574 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot "Peugeot Polska" Sp. z o.o. o. w Warszawie ul. Radzymińska 112/114 03-574 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Auto Micha¬Owski (Pg 199) ul.RadzymińSka 158 03-575 Warszawa MAZOWIECKIE
Audi Krotoski Sp. z o.o. ul. Radzymińska 267 03-643 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Krotoski Sp. z o.o. ul. Radzymińska 78 03-752 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Krotoski Sp. z o.o. ul. Radzymińska 78 03-752 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Krotoski Sp. z o.o. ul. Radzymińska 78 03-752 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Mm Cars Warszawa ul. Bronowska 23 03-995 Warszawa MAZOWIECKIE
Audi Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Grochowska 163 04-111 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Grochowska 163 04-111 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Grochowska 163 04-111 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Grochowska 163 04-111 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Ziółkowski S.C. Zagójska 5 04-160 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Dukiewicz Sp. J. Jubilerska 6 04-190 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Ostrobramska Z.Skrzynecki G. Skrzynecki R. Jaksola Sp. J. ul. Ostrobramska 38 Lok. A 04-193 Warszawa MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Edmark Auto - Edward Markowski I Wspólnicy Sp.J. Grochowska 168A 04-357 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot Motocars Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 255 04-458 Warszawa MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Dynamica Sp. z o.o. ul. Płowiecka 17 04-501 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Dynamica Sp. z o.o. ul. Płowiecka 17 04-501 Warszawa MAZOWIECKIE
SEAT Dynamica Sp. z o.o. ul. Płowiecka 17 04-501 Warszawa MAZOWIECKIE
Ford Auto Nobile Sp. z o.o. ul. P¬Owiecka 62 04-501 Warszawa MAZOWIECKIE
Mercedes Autotrade Sp. z o.o. ul. Mrowcza 218 04-697 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Toyota Radosc Sp.J Autoryzowany Sp. K. 29/ ul. Patriotow 271 04-767 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Lexus Radosc ul. Patriotow 271 A 04-767 Warszawa MAZOWIECKIE
Lexus Warszawa Radość ul. Patriotów 271 A 04-767 Warszawa MAZOWIECKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Heliotropów 23 04-769 Warszawa MAZOWIECKIE
Opel Auto Point ul. Heliotropów 23 04-796 Warszawa MAZOWIECKIE
Peugeot Auto Niedziółka S.C. Marcin Adamczuk Justyna Adamczuk ul. Opacka 6 04-956 Warszawa MAZOWIECKIE
Toyota Carolina Car Company Spolka Jawna Trakt Brzeski 170 05-070 Sulejówek MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Centrum Napraw Samochodów Tadeusz Szuba Sasankowa 22 05-070 Sulejówek MAZOWIECKIE
Toyota W&J Wisniewski Sp. z o.o. 3Go Maja 40 05-080 Izabelin / Mościska MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Bohemia Motors Sp. z o.o. Al. Krakowska 5/A 05-090 Falenty MAZOWIECKIE
Skoda Bohemia Motors Sp. z o.o. Al. Krakowska 5/A 05-090 Falenty MAZOWIECKIE
Mercedes Mb Motors Sp. z o.o. Al. Krakowska 5B 05-090 Falenty MAZOWIECKIE
Mercedes Mb Motors 93030 Aleja Krakowska 5C 05-090 Falenty MAZOWIECKIE
Opel Dixi-Car Raszyn Al. Krakowska 24 A 05-090 Raszyn k/Warszawy MAZOWIECKIE
Peugeot Aso Peugeot Blacharstwo Lakiernictwo Zygmunt Mrukiewiczc Al..Krakowska 16 05-090 Sękocin Nowy MAZOWIECKIE
Mercedes Auto Idea Sp. z o.o. ul. Brukowa 46 05-092 Łomianki MAZOWIECKIE
Citroen Autoryzowana Stacja Obsługi Citroen Z.Włodarski Zbigniew Włodarski ul.Warszawska 34 05-092 Łomianki MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Autoryzowana Stacja Obsługi I Sprzedaży Samochodów Andrzej Duch Wojska Polskiego 1A 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Górka Auto Letnia 9 05-250 Radzymin MAZOWIECKIE
Toyota Cygan Sp. z o.o. Sp. K. Al. J.Pilsudskiego 2B 05-270 MARKI MAZOWIECKIE
Mercedes Autotrade 44010 Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 05-270 MARKI MAZOWIECKIE
Skoda Carsed Sp. z o.o. Sp.K. ul. Warszawska 84 05-300 Stojadła MAZOWIECKIE
Peugeot Peugeot Janczak Wiesław Janczak Choszczówka Stojecka 33 05-300 Mińsk Mazowiecki MAZOWIECKIE
Citroen Auto Żelazo Sp.J. ul.Warszawska 71A Stojadła 05-300 Mińsk Mazowiecki MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Sp. J. ul. Armii Krajowej 22 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Sp. J. ul. Armii Krajowej 22 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Armii Krajowej 22 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Toyota Chodzen Sp. z o.o. Sp. K. Pulawska 52 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Mercedes Mb Motors Sp. z o.o. ul. Pulawska 34 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Ford Ursyn Car O/Piaseczno ul. Żeromskiego 36 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Opel Auto-Żoliborz Piaseczno Generała Leopolda Okulickiego 6 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
SEAT Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Armii Krajowej 22 05-500 Piaseczno MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto Wimar Centrum Spółka Z O.O. Al. Jerozolimskie 249B 05-816 Opacz Kolonia MAZOWIECKIE
Skoda Auto Wimar Centrum Spółka Z O.O. Al. Jerozolimskie 249B 05-816 Opacz Kolonia MAZOWIECKIE
Skoda Auto Wimar Centrum Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 249B 05-816 Opacz Kolonia MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Krotoski Sp. z o.o. Al. Katowicka 83 05-830 Nadarzyn MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Krotoski Sp. z o.o. Al. Katowicka 83 05-830 Nadarzyn MAZOWIECKIE
Audi Krotoski Sp. z o.o. Al. Katowicka 43 05-830 Wolica MAZOWIECKIE
Skoda Krotoski Sp. z o.o. Al. Katowicka 83 05-830 Nadarzyn MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Uni - Truck Sp. z o.o. Katowicka 70 05-830 Nadarzyn MAZOWIECKIE
Mercedes Ewt Automotive Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 343 05-850 Ożarów Mazowiecki MAZOWIECKIE
Mercedes Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. Elc Oltarzew ul. Poznańska 345 05-850 Ożarów Mazowiecki MAZOWIECKIE
Mercedes Ewt Automotive Polska 54030 Oltarzew ul. Poznańska 472 Koprki 05-850 Ożarów Mazowiecki MAZOWIECKIE
Ford Cat Polska Sp. z o.o. ul. O©Arowska 40/42 05-850 DUCHNICE MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Benepol Sp. z o.o. ul. Zaborowska 1 05-860 Płochocin MAZOWIECKIE
Mercedes Prologis Park Blonie Kopytow 44B 05-870 Błonie MAZOWIECKIE
Citroen Auto-Drobot Sp. z o.o. Sp.K. ul.Nasielska 9 06-100 Pułtusk MAZOWIECKIE
Skoda Jarzyński - Auto Serwis Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 5 06-400 Ciechanów MAZOWIECKIE
Volkswagen Jarzyński Auto Serwis Sp. Z O.O ul. Kasprzaka 5 06-400 Ciechanów MAZOWIECKIE
Toyota Carolina Car Company Spolka Jawna Warszawska 36 07-400 Ostrołęka MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Oscar Sp. z o.o. Traugutta 59 07-400 Ostrołęka MAZOWIECKIE
Opel Oscar ul. Traugutta 59 07-400 Ostrołęka MAZOWIECKIE
Ford Oldar ul. I Armii Wojska Polskiego 7B 07-401 Ostrołęka MAZOWIECKIE
Peugeot Oscar Sp. z o.o. ul. Traugutta 59 07-410 Ostrołęka MAZOWIECKIE
Skoda Auto-Park Sp. z o.o. ul. Warszawska 45 07-415 Grabowo MAZOWIECKIE
Citroen Auto-Park Sp. z o.o. Grabowo ul. Warszawska 45 07-415 Olszewo - Borki MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Carsed Sp. z o.o. ul. Brzeska 181A 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Carsed Sp. z o.o. ul. Brzeska 181A 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Skoda Carsed Sp. z o.o. ul. Brzeska 181 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Toyota Auto Podlasie Sp. z o.o. Terespolska 14 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Opel Jastrzębski ul. Targowa 20 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Ford Planet Car ul. Brzeska 196 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Peugeot M. Pielech Sp. Jawna ul. Brzeska 161 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Bls Krzysztof Wyszomirski Terespolska 7 08-110 Siedlce MAZOWIECKIE
Peugeot Auto Sereja Spółka Jawna ul.Kościuszki 80 08-400 Garwolin MAZOWIECKIE
Ford Michalski Motors ul. Mazowiecka 6A 09-100 Płońsk MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Phu Auto-Jankowski Armii Krajowej 41 09-100 Płońsk MAZOWIECKIE
Ford Michalski Motors ul. Wyszogrodzka 134 09-400 PŁOCK MAZOWIECKIE
Opel Budmat Auto ul.Bielska 55 09-400 Płock MAZOWIECKIE
Peugeot Budmat Auto Sp. z o.o. ul. Bielska 67 09-400 Płock MAZOWIECKIE
Toyota Aso Toyota Andrzej Kompinski Kutnowska 20 09-401 Płock MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto Forum Sp. z o.o. ul. Wyszogrodzka 154 09-410 Płock MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Auto Forum Sp. z o.o. ul. Wyszogrodzka 154 09-410 Płock MAZOWIECKIE
Audi "Fortis Auto" Jacek Myśliński Sp.K. ul. Wyszogrodzka 144 09-410 Płock MAZOWIECKIE
Skoda Auto Forum 2 Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 11 09-410 Płock MAZOWIECKIE
Mercedes Auto Forum 2 ul. Skrzetuskiego 11 09-410 Płock MAZOWIECKIE
Opel Resma ul. Jagiellończyka 41 C 10-062 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Toyota Autoryzowana Stacja Dealerska Al. Obroncow Tobruku 11 10-092 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Resma Sp. z o.o. Al. Obronców Tobruku 5 10-092 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Citroen Resma Sp. z o.o. Al.. Obrońców Tobruku 5 10-092 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Audi Polbis Auto Sp. z o.o. ul. Rataja 15 10-203 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Polbis Auto Sp. z o.o. ul. Rataja 15 10-203 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Polbis Auto Sp. z o.o. ul. Rataja 15 10-203 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Mercedes Auto Idea Sp. z o.o. ul. Towarowa 11 10-416 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ford Jd Kulej Olsztyn Pg238 Budowlana 7 10-424 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ford Jd Kulej - Ford Budowlana 7 10-424 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Skoda Polbis Auto Sp. z o.o. ul. Partyzantów 26 10-526 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Nord Auto Sp. Z O. O. Al. Warszawska 117 D 10-701 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Nord Auto Sp. Z O. O. Al. Warszawska 117 D 10-701 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Peugeot Polski Związek Motorowy O.Z.D.G Sp Z O.O ul. Sielska 5 10-801 Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Opel Pindur Al. 1-Go Maja 17 11-500 Giżycko WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto-Serwis S.C. 1-Maja 21 11-500 Giżycko WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Skoda Fimot Filipkowscy S.J. ul. Warszawska 47A 12-200 Pisz WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Resma Sp. z o.o. Grunwaldzka 13 14-203 Iława WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Opel Asw Wojciula ul. Gen. Władysława Andersa 71 15-113 Białystok PODLASKIE
Citroen Asw Wojciula Sp. z o.o. ul.Gen.Wł.Andersa 71 15-113 Białystok PODLASKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Sieńko I Syn Sp. z o.o. ul. Wysockiego 65 15-168 Białystok PODLASKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Sieńko I Syn Sp. z o.o. ul. Wysockiego 65 15-168 Białystok PODLASKIE
Ford Auto Hobby Sp. z o.o. ul. Skladowa 5A 15-399 Białystok PODLASKIE
Skoda Biacomex S.A. ul. Elewatorska 39 15-620 Białystok PODLASKIE
SEAT Biacomex S.A. ul. Elewatorska 39 15-620 Białystok PODLASKIE
Toyota Auto Park Sp. z o.o. Sp. K. Elewatorska 60 15-620 Białystok PODLASKIE
Ford Biacomex ul. Elewatorska 39 15-620 Białystok PODLASKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Top Auto Andrzej Arefiew ul. Krupniki 25 15-641 Białystok PODLASKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Top Auto Andrzej Arefiew ul. Krupniki 25 15-641 Białystok PODLASKIE
Skoda Top Auto Andrzej Arefiew ul. Krupniki 25 15-641 Białystok PODLASKIE
Opel Top Auto Krupniki Krupniki 25 15-641 Białystok PODLASKIE
Mercedes Auto Idea Sp. z o.o. ul. Narodowych Sil Zbrojnych 9 15-690 Białystok PODLASKIE
Skoda Crh Żagiel Auto Sp. z o.o. ul. Gen.St.Maczka 68 15-697 Białystok PODLASKIE
Opel Top Auto Białystok Gen. St. Maczka 66 15-697 Białystok PODLASKIE
Peugeot Asw Wojciula Sp. z o.o. ul. Gen St. Maczka 51 15-697 Białystok PODLASKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Konrys Konstanty I Krzysztof Świerzbińscy Sp. J. Zwycięstwa 8F 15-703 Białystok PODLASKIE
Audi Sieńko I Syn Sp. z o.o. Porosły-Kolonia 2C 16-070 Porosły-Kolonia PODLASKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Fus Group Sp. z o.o. Kolonia Porosły 1K. 16-070 Choroszcz PODLASKIE
Toyota Alta Filipkowscy Spolka Jawna Wojska Polskiego 42 16-400 Suwałki PODLASKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Puhm Motozbyt Sp. z o.o. Wojska Polskiego 98 16-400 Suwałki PODLASKIE
Skoda Fimot Filipkowscy S.J. ul. Podmiejska 1 19-300 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Toyota Alta Filipkowscy Spolka Jawna Lukasiewicza 1 D 19-300 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Puhm Motozbyt Sp. z o.o. Suwalska 77 19-300 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ford Autosalon Eucar ul. Kilińskiego 5 19-300 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Peugeot Trans-Auto Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1 19-300 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Citroen Trans-Auto Sp. z o.o. ul.Łukasiewicza 1 19-300 Ełk WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Polski Związek Motorowy O.Z.D.G. Sp. z o.o. B. Prusa 8 20-064 Lublin LUBELSKIE
Mercedes Nobile Motors Al. Spoldzielczosci Pracy 84 20-147 Lublin LUBELSKIE
Opel Automobile Torino ul. Mełgiewska 10 20-209 Lublin LUBELSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Automobile Torino Mełgiewska 10 20-209 Lublin LUBELSKIE
Citroen Auto Broker Sp. z o.o. ul.Mełgiewska 10 20-209 Lublin LUBELSKIE
Ford Carrara (Pg 204) ul. Turystyczna 45 20-230 Lublin LUBELSKIE
Skoda Crh Żagiel Auto Sp. Z O. O. ul. Roztocze 4 20-722 Lublin LUBELSKIE
Mercedes Nobile Motors Sp. z o.o. Leonow 21 21-025 Niemce k. Lublina LUBELSKIE
Citroen Fix Forum Lider Sp. z o.o. Konopnica 164E 21-030 Motycz LUBELSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe G&G Auto Lublin Sp. z o.o. ul. Piasecka 18 21-040 Świdnik LUBELSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze G&G Auto Lublin Sp. z o.o. ul. Piasecka 18 21-040 Świdnik LUBELSKIE
Audi G&G Auto Lublin Sp. z o.o. ul. Piasecka 12 21-040 Świdnik LUBELSKIE
Skoda G&G Auto Lublin Sp. z o.o. ul. Piasecka 20 A 21-040 Świdnik LUBELSKIE
SEAT G&G Auto Lublin Sp. z o.o. ul. Piasecka 20 A 21-040 Świdnik LUBELSKIE
Toyota Auto Park Spolka Z Ograniczona Komandytowa / Kalinowka 18 21-040 Kalinówka LUBELSKIE
Opel Energozam Lublin Kalinówka 17A 21-040 Świdnik LUBELSKIE
Peugeot M. I R. Prasek Sp. J. Monika Prasek I Robert Prasek Al.. Tysiąclecia 6 21-040 Świdnik LUBELSKIE
Lexus Lublin Kalinówka 18 21-040 Kalinówka LUBELSKIE
Skoda Carsed Sp. z o.o. ul. Janowska 71 21-500 Biała Podlaska LUBELSKIE
Toyota Auto Podlasie Sp. z o.o. Pilsudskiego 35 21-500 Biała Podlaska LUBELSKIE
Opel Energozam Zamość ul. Starowiejska 4 22-400 Zamość LUBELSKIE
Citroen P.W."Kdl" Sp.J. ul.Tartaczna 2 22-400 Zamość LUBELSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Pzmot (Polski Związek Motorowy Ozdg Sp. z o.o.) Krakowska 32 25-023 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Mercedes Rita Motors Sp. z o.o. Al. Solidarnosci 14 25-323 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Toyota Aso Mr Sp. z o.o. Sp.K Radomska 168 25-451 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Ford Auto Skar ul. Radomska 164 25-451 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Citroen Fix Forum Lider Sp. z o.o. ul.1 Maja 191 25-655 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Zakładowa 18 25-670 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Zakładowa 18 25-670 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Opel Ck Motors ul. Transportowców 9 25-671 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Peugeot Folwark Samochodowy Sp. z o.o. ul. Transportowców 9 25-671 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Audi Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Transportowców 22 25-672 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Mercedes Nobile Motors 70020 ul. Transportowcow 9A 25-672 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Skoda Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Krakowska 283 25-801 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
SEAT Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Krakowska 283 25-801 Kielce ŚWIĘTOKRZYSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Solo Holding Sp. z o.o. Dabrowa 346B 26-001 Masłów ŚWIĘTOKRZYSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Ster Sp. z o.o. . ul. Warszawska 222 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Ster Sp. z o.o. . ul. Warszawska 222 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Skoda Amd Auto Centrum Sp. z o.o. ul. Wernera 59 26-600 Radom MAZOWIECKIE
SEAT Ster Sp. z o.o. ul. Warszawska 222 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Audi Ster Sp. z o.o. ul. Warszawska 222 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Toyota Aso Mr Sp. z o.o. Sp.K Kielecka 68/70 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Opel Dixi-Car Radom ul. Czarnieckiego 108 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Mercedes Zeszuta Sp. z o.o. ul. Garbarska 79 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Ford Rad Motors Sp Zoo Orkana 1 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Peugeot M. I R. Prasek Sp. J. Monika Prasek I Robert Prasek ul.Kozienicka 1 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Citroen Optimal Sp. z o.o. ul.Czarnieckiego 25/27 26-600 Radom MAZOWIECKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Firma Handlowo Usługowa "Radcar" Krakowska 13 28-230 Połaniec ŚWIĘTOKRZYSKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive ul. Armii Krajowej 17 30-150 Kraków MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.K. Armii Krajowej 21 30-150 Kraków MAŁOPOLSKIE
Cupra Dynamica Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3 30-347 Kraków MAŁOPOLSKIE
Peugeot Auto Centrum Golemo Spółka Jawna ul. Grota Roweckiego 6 30-348 Kraków MAŁOPOLSKIE
Porsche Auto Premium Kus Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasnogórska 109 30-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive 33120 ul. Tyniecka 118 A 30-376 Kraków MAŁOPOLSKIE
Skoda Hardek Car Serwis + Sp. z o.o. ul. Kazimierza Waltera 8 30-399 Kraków MAŁOPOLSKIE
Toyota Lexus Krakow ul. Zakopianska 68 30-418 Kraków MAŁOPOLSKIE
Toyota Aso Mr Sp. z o.o. Sp.K ul. Zakopianska 68 30-418 Kraków MAŁOPOLSKIE
Ford Wikar O/Kraków ul. Zakopiańska 58 B 30-418 Kraków MAŁOPOLSKIE
Lexus Lexus Kraków Zakopiańska ul. Zakopiańska 68 30-418 Kraków MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Inter Car Nowak Sp. z o.o. Zakopiańska 167 30-435 Kraków MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Inter Car Nowak Sp. z o.o. Zakopiańska 167 30-435 Kraków MAŁOPOLSKIE
Skoda Inter Auto Sp. z o.o. Sp.K. ul. Zakopiańska 94 30-435 Kraków MAŁOPOLSKIE
SEAT Inter Car Nowak Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 167 30-435 Kraków MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Automobile Torino Kraków Sp. z o.o. Zakopiańska 288 30-435 Kraków MAŁOPOLSKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive ul. Zawila 3 30-442 Kraków MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Góra Libertowska 10 30-444 Libertów MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Góra Libertowska 10 30-444 Libertów MAŁOPOLSKIE
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Góra Libertowska 10 30-444 Libertów MAŁOPOLSKIE
Opel Marimex Kraków ul. Góra Libertowska 12 30-444 Libertów MAŁOPOLSKIE
Citroen Wielicka Sp. z o.o. ul.Wielicka 119 30-552 Kraków MAŁOPOLSKIE
Opel Auto-Center ul. Wodna 2 30-556 Kraków MAŁOPOLSKIE
Ford Pgd O/Eurocar ul. Powstańców Śląskich 22 30-570 Kraków MAŁOPOLSKIE
Skoda Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta ul. Wielicka 193 30-663 Kraków MAŁOPOLSKIE
Citroen Auto Centrum Golemo Sp.J. ul.Opolska 9 31-275 Kraków MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Krak Jan Wójcik Radzikowskiego 160 31-342 Kraków MAŁOPOLSKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Oddział W Krakowie Skoda ul. Josepha Conrada 10 31-357 Kraków MAŁOPOLSKIE
Ford Nh Motors Sp. z o.o. ul. Gen. Leopolda Okulickiego 43 31-357 Kraków MAŁOPOLSKIE
SEAT Grupa Pgd Sp. Z O. O. Sp. K. ul. Jasnogórska 60 31-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Toyota Toyota Inter Car 2 Jasnogorska 4 31-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Opel Inter Auto ul. Jasnogórska 60A 31-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Opel Auto Krak ul. Jasnogórska 105 31-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Ford Pgd O/Partner ul. Jasnogórska 60 31-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Peugeot Interauto Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasnogórska 62 31-358 Kraków MAŁOPOLSKIE
Toyota Anwa Sp. Z O.O Pokoju 57 31-564 Kraków MAŁOPOLSKIE
Lexus Lexus Kraków Aleja Pokoju 63A 31-564 Kraków MAŁOPOLSKIE
Mercedes Jan Kosmowski ul. Ofiar Dabia 2 31-566 Kraków MAŁOPOLSKIE
Skoda Inter Auto Sp. z o.o. Sp.K. ul. Kocmyrzowska 1C 31-831 Kraków MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto Group Luzar Sp. z o.o. Krakowska 33 32-020 Wieliczka MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Auto Group Luzar Sp. z o.o. Krakowska 33 32-020 Wieliczka MAŁOPOLSKIE
Skoda Auto Group Luzar Sp. z o.o. ul. Krakowska 33 32-020 Wieliczka MAŁOPOLSKIE
Peugeot Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp.K. ul. Czarnochowska 19 32-020 Wieliczka MAŁOPOLSKIE
Audi Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Prof. A. Rożańskiego 28-30 32-085 Modlniczka MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Prof. A. Rożańskiego 28-30 32-085 Modlniczka MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Prof. A. Rożańskiego 28-30 32-085 Modlniczka MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Prima Auto Sp. z o.o. Racławicka 26 32-200 Miechów MAŁOPOLSKIE
Skoda Dynamica Sp. z o.o. Jawornik 525 32-400 Myślenice MAŁOPOLSKIE
SEAT Dynamica Sp. z o.o. Jawornik 525 32-400 Myślenice MAŁOPOLSKIE
Opel Marimex Myślenice ul. Sobieskiego 44 32-400 Myślenice MAŁOPOLSKIE
Mercedes Polimerc Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6 32-410 Dobczyce k. Krakowa MAŁOPOLSKIE
Opel Mw Auto Oświęcim ul. Krakowska 21 32-600 Oświęcim MAŁOPOLSKIE
Skoda Auto Bączek Sp. Z O. O. Sp. K. ul. Gumniska 36A 33-100 Tarnów MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Auto Bączek Sp. z o.o. Sp. K ul. Gumniska 36A 33-100 Tarnów MAŁOPOLSKIE
Opel Auto-Ring ul. Lwowska 187 33-100 Tarnów MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Spektrum 2 Sp. z o.o. Krakowska 197 33-100 Tarnów MAŁOPOLSKIE
Toyota Kobos Sp. Jawna Krakowska 44 33-113 Zgłobice MAŁOPOLSKIE
Ford Auto Motive ul. Krakowska 13 Zbylitowska Góra 33-113 Zgłobice MAŁOPOLSKIE
Citroen Józef Sowa Lider Sp. z o.o. Mikołajowice 198 33-121 Bogumiłowice MAŁOPOLSKIE
Peugeot Józef Sowa "Lider" Sp. z o.o. Mikołajowice 198 33-121 Bogumiłowice MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Sp. J. ul. Tarnowska 159 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością Sp. J. ul. Tarnowska 159 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Skoda Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta ul. Wiśniowieckiego 123 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Toyota Kobos Sp. Jawna Tarnowska 130 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive ul. Tarnowska 159A 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Opel Lider ul. Myśliwska 3 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Ford Wikar ul. Wêgierska 168 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Citroen Józef Sowa Lider Sp. z o.o. ul. Myśliwska 3 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Peugeot Józef Sowa "Lider" Sp. z o.o. ul. Myśliwska 3 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.K. Tarnowska 159A 33-300 Nowy Sącz MAŁOPOLSKIE
Opel Auto-Complex Wielogłowy Wielogłowy 188 33-311 Wielogłowy MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Moto Sowa Wielopole 140 33-311 Wielogłowy MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta ul. Szaflarska 170 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta ul. Szaflarska 170 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Skoda Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta ul. Szaflarska 170 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Opel Marimex Nowy Targ ul. Krakowska 7 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto-Servis Michał Boroń ul. Krakowska 3 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Ford Wikar Nowy Targ S.C. ul. Podtatrzańska 3 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Peugeot Auto Centrum Golemo Spółka Jawna ul. Podtatrzańska 3 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Citroen Auto Centrum Golemo Sp.J. O/Nowy Targ ul.Podtatrzańska 3 34-400 Nowy Targ MAŁOPOLSKIE
Skoda Autoremo Spółka Jawna Andrzej I Edward Kuchta ul. Kościuszki 183 34-530 Bukowina Tatrzańska MAŁOPOLSKIE
Mercedes Danuta I Ryszard Czach Sp. z o.o. ul. Krakowska 32 35-111 Rzeszów PODKARPACKIE
Mercedes 103500 Czach Magazyn Centralny Polam ul. Warszawska 139 35-205 Rzeszów PODKARPACKIE
Audi G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 50E/50C 35-233 Rzeszów PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Osobowe G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 50E/50C 35-233 Rzeszów PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 50E/50C 35-233 Rzeszów PODKARPACKIE
Skoda G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 50E/50C 35-233 Rzeszów PODKARPACKIE
SEAT G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 50E/50C 35-233 Rzeszów PODKARPACKIE
Ford Bemo Motors O/Rzeszow Al. Armii Krajowej 50 35-307 Rzeszów PODKARPACKIE
Peugeot Król & Knapik Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 60 35-307 Rzeszów PODKARPACKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive Al. Mjr. Waclawa Kopisto 3 35-309 Rzeszów PODKARPACKIE
Skoda Inter Auto Sp. z o.o. Sp.K. Krasne 7 36-007 Krasne k/Rzeszowa PODKARPACKIE
Opel Auto-Styl Krasne 7A 36-007 Krasne k/Rzeszowa PODKARPACKIE
Opel Fix Forum Lider Rzeszów Krasne 7A 36-007 Krasne k/Rzeszowa PODKARPACKIE
Citroen Fix Forum Lider Sp. z o.o. Krasne 7A 36-007 Krasne k/Rzeszowa PODKARPACKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto - Res Sp. z o.o. Głogów Małopolski 36-062 Rudna Mała PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Rex Auto Sp. z o.o. Świlcza 147 Z 36-072 Świlcza PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Rex Auto Sp. z o.o. Świlcza 147 Z 36-072 Świlcza PODKARPACKIE
Skoda Rex Auto Sp. z o.o. Świlcza 147 Z 36-072 Świlcza PODKARPACKIE
Toyota Dakar Toyota Rzeszów Sp. z o.o. Swilcza 146T 36-072 Świlcza PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 49 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Autorud Stalowa Wola Sp. z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 49 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Toyota Sacar J.Cerna Z. Cerny Sp. Jawna Al. Jana Pawla Ii 51 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Ford Pg221 Mh Motors L. Koczwara Sp.J. Niezlomnych 29 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Ford Ford Mh Motors L. Koczwara Niezlomnych 29 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Opel Samko ul. Niezłomnych 29 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Polserwis" Sp. z o.o. Ofiar Katynia 32 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Citroen P.U.H. Polserwis Sp. z o.o. ul.Ofiar Katynia 32 37-450 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Skoda Phu Edward Buława ul. Dębowa 2 37-464 Stalowa Wola PODKARPACKIE
Toyota Auto Podlasie Sp. z o.o. Produkcyjna 5 38-200 JASLO PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Firma Handlowo-Usługowa "Gabło" Sp. J. ul. Lwowska 39 38-400 Krosno PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Firma Handlowo-Usługowa "Gabło" Sp. J. ul. Lwowska 39 38-400 Krosno PODKARPACKIE
Skoda Firma Handlowo-Usługowa "Gabło" Sp. J. ul. Lwowska 39 38-400 Krosno PODKARPACKIE
Ford Glob Cars Service Sp. z o.o. Podkarpacka 32 38-400 Krosno PODKARPACKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Puh Auto - Service M.Limberger E. Markowicz E. Zagórski Sp. J. Podkarpacka 11A 38-400 Krosno PODKARPACKIE
Ford Glob Cars Service Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 32 38-401 Krosno PODKARPACKIE
Opel Glob Cars ul. Podkarpacka 32 38-401 Krosno PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Puh "Mkt Serwis" Maziarz - Sp. J. Wola Mielecka 592 39-300 Mielec PODKARPACKIE
Skoda Puh "Mkt Serwis" Maziarz - Sp. J. Wola Mielecka 592 39-300 Mielec PODKARPACKIE
Opel Reg Benz ul. Legionów 80 39-300 Mielec PODKARPACKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Pw "Bibmot" Bik- Sp.J. Przemysłowa 61 39-300 Mielec PODKARPACKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Puh Mkt Serwis Maziarz Sp.J. Wola Mielecka 592 39-300 Mielec PODKARPACKIE
Ford Tares Motors Sp. z o.o. Warszawska 227 A 39-400 Tarnobrzeg PODKARPACKIE
Peugeot Firma Handlowa "Ria" Sp. z o.o. Sp.K. Jamnica 160 39-410 Grębów PODKARPACKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Noma 2 Sp. z o.o. Al. Roździeńskiego 188E 40-203 Katowice ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Noma 2 Sp. z o.o. Al. Roździeńskiego 188E 40-203 Katowice ŚLĄSKIE
Skoda Ganinex Adam Gazda Al. Roździeńskiego 182 40-203 Katowice ŚLĄSKIE
SEAT Ganinex Adam Gazda Al. Roździeńskiego 182 40-203 Katowice ŚLĄSKIE
Ford Pgd / Oddzia¬ Multexim ul. Roździeńskiego 190 40-203 Katowice ŚLĄSKIE
Citroen Auto-Gazda Sp. z o.o. Sp.K. O/Katowice Al.Roździeńskiego 170 40-203 Katowice ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Gazda Group Katowice 07 Sp. z o.o. ul. Murckowska 5A 40-266 Katowice ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Gazda Group Katowice 07 Sp. z o.o. ul. Murckowska 5A 40-266 Katowice ŚLĄSKIE
Opel Mm Cars Katowice ul. Lotnisko 81 40-271 Katowice ŚLĄSKIE
Peugeot Mm Cars Sp. z o.o. ul. Lotnisko 81 40-271 Katowice ŚLĄSKIE
Ford Pgd Sp. z o.o. (Pg 206) ul. Siemianowicka 52 C 40-301 Katowice ŚLĄSKIE
Toyota Lexus Katowice Rozdzielninskiego 208A 40-315 Katowice ŚLĄSKIE
Lexus Lexus Katowice Aleja Roździeńskiego 208A 40-315 Katowice ŚLĄSKIE
Ford City Car Katowice ul. 73 Pu¬Ku Piechoty 1 40-474 Katowice ŚLĄSKIE
Skoda Przedsiębiorstwo Handlowe Maria Śliwka ul. Kościuszki 94 40-519 Katowice ŚLĄSKIE
SEAT Jkk Moto Kwiatkowski Sp.K. ul. Kościuszki 215 A 40-600 Katowice ŚLĄSKIE
Peugeot Lion Motors Sp. z o.o. ul. Rozdzieńskiego 204 40-600 Katowice ŚLĄSKIE
Toyota Toyota Katowice Sp. z o.o. Kolejowa 54 40-606 Katowice ŚLĄSKIE
Audi Lellek Katowice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 328 40-608 Katowice ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Partner J. Pączyński W. Puczka Sp. J. Kościuszki 261 40-690 Katowice ŚLĄSKIE
Opel Auto Dealer ul. Feliksa Bocheńskiego 100 40-816 Katowice ŚLĄSKIE
Porsche Lellek Sp. z o.o. ul. Kochłowicka 103 40-818 Katowice ŚLĄSKIE
Skoda Przedsiębiorstwo Handlowe Maria Śliwka ul. 3 Maja 60 41-200 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Toyota Konsek Janusz Konsek Ewa P.P.H.U. Dlugosza 55 41-200 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Mercedes Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. ul. Gottlieba Daimlera 1 41-209 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Sosnowcu VW Audi ul. Jabłoniowa 2A 41-214 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Sosnowcu VW Audi ul. Jabłoniowa 2A 41-214 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Sosnowcu VW Audi ul. Jabłoniowa 2A 41-214 Sosnowec ŚLĄSKIE
Ford Transit Centrum Silesia Stawowa 2 41-214 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep "Auto-Moto-Szatan" S.C. Marek Szatan, Ewa Bieniek Dobrzańskiego 2 41-218 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Opel Mw Auto Oddział Sosnowiec Al. Zagłębia Dąbrowskiego 19 41-219 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Peugeot Tandem Trucks Sp.Z O.O. ul. Zuzanny 36 41-219 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Ford Szumilas At Al. Zagłębia Dąbrowskiego 25 41-219 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Citroen Tandem Trucks Sp. z o.o. ul. Zuzanny 36 41-219 Sosnowiec ŚLĄSKIE
Skoda L'emir Sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 10A 41-300 Dąbrowa Górnicza ŚLĄSKIE
Toyota Czajka-Auto Sp. z o.o. ul. Drogowa Trasa Srednicowa 55 41-500 Chorzów ŚLĄSKIE
Opel Delta Plus Al. Wojska Polskiego 18 41-500 Chorzów ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Motoryzacja Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 20 41-500 Chorzów ŚLĄSKIE
Toyota Czajka-Auto Toyota Chorzow ul. Drogowa Trasa Srednicowa 55 41-506 Chorzów ŚLĄSKIE
Ford Auto-Boss O/Chorzów ul. Drogowa Trasa ¡Rednicowa 51 41-506 Chorzów ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Świętochłowicach VW ul. Drogowa Trasa Średnicowa 2 41-600 Świętochłowice ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Świętochłowicach VW ul. Drogowa Trasa Średnicowa 2 41-600 Świętochłowice ŚLĄSKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Rudzie Śląskiej Skoda ul. Drogowa Trasa Średnicowa 2 41-600 Świętochłowice ŚLĄSKIE
Mercedes Inter Car Ii Sp. z o.o. ul. Szyb Barbary 3 41-709 Ruda Śląska ŚLĄSKIE
Opel Kanclerz Ruda Śl. ul. Obrońców Westerplatte 26 41-710 Ruda Śląska ŚLĄSKIE
Skoda Przedsiębiorstwo Handlowe Maria Śliwka ul. Plutonowego Szkubacza 4 41-800 Zabrze ŚLĄSKIE
Toyota Toyota Ja-Now-An Sp. z o.o. Knurowska 8 41-800 Zabrze ŚLĄSKIE
Toyota Czajka-Auto Sp. z o.o. Strzelcow Bytomskich 66 D 41-902 Bytom ŚLĄSKIE
Toyota Mostva Weglowa 2D 41-902 Bytom ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep P.W. Mototechnika Bytom Sp.J. M.Pamuła K. Pamuła Prosta 4 41-909 Bytom ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Tur Sp. J. Stepaniak&Stepaniak Swiętochłowicka 1A 1 C 41-909 Bytom ŚLĄSKIE
Ford Frank Cars ul. Jagiellońska 147/151 42-200 Częstochowa ŚLĄSKIE
Toyota Toyota Katowice Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 68/76 42-200 Częstochowa ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Odyssey Sp. z o.o. Bugajska 6/8 42-200 Częstochowa ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Sobczyk (Kombat Sp.Z O.O. Sp. K.) Al. Wojska Polskiego 42 42-208 Częstochowa ŚLĄSKIE
Audi Krotoski Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 78/80 42-209 Częstochowa ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Krotoski Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 74/76 42-209 Częstochowa ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Krotoski Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 74/76 42-209 Częstochowa ŚLĄSKIE
Skoda Krotoski Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 74/76 42-209 Częstochowa ŚLĄSKIE
SEAT Krotoski Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 74/76 42-209 Częstochowa ŚLĄSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Spadowa 4 42-262 Poczesna ŚLĄSKIE
Citroen Klimczak Sp. z o.o. ul.Katowicka 75 42-263 Wrzosowa ŚLĄSKIE
Peugeot Car Club Sp. z o.o. ul. Katowicka 75 42-263 Wrzosowa ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Phu "Auto-Dar" Dariusz Rychter Konwaliowa 159 42-280 Częstochowa ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Szczęsny - Zjawiony Sp.Z O.O. Wojska Polskiego 48A 42-400 Zawiercie ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Lellek Sp. z o.o. ul. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry ŚLĄSKIE
Skoda Lellek Sp. z o.o. ul. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry ŚLĄSKIE
Opel Asko ul. Gliwicka 65 42-600 Tarnowskie Góry ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Tychach VW ul. Beskidzka 105 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Tychach VW ul. Beskidzka 105 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Skoda Auto - Centrum M. Z. Kierat Sp. J. ul. Begonii 12 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Tychach VW ul. Beskidzka 105 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Toyota Toyota Jancar Tychy Beskidzka 10 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Toyota Toyota Katowice Sp. z o.o. Beskidzka 10 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Ford Ford Mirai Auto Zacisze 65 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Opel Mw Auto Oddział Tychy ul. Beskidzka 51 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Peugeot Śląskie Centrum Mario Car R.J.Wypich Spółka Jawna ul. Katowicka 20 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto-Centrum M.Z. Kierat Sp.J. ul. Begonii 12 43-100 Tychy ŚLĄSKIE
Opel Mw Auto Oddział Mikołów ul. Katowicka 59 43-190 Mikołów ŚLĄSKIE
Citroen Auto-Gazda Sp. z o.o. Sp.K. ul.Bielska 31D 43-200 Pszczyna ŚLĄSKIE
Audi Inter-Welm Sp. z o.o. ul. Sarni Stok 1 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Inter-Welm Sp. z o.o. ul. Sarni Stok 1 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Inter-Welm Sp. z o.o. ul. Sarni Stok 1 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Skoda Inter-Welm Sp. z o.o. ul. Sarni Stok 1 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Skoda Korczyk Sp. z o.o. Sp.K. Al. Gen. Władysława Andersa 586 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Ford F.H.U. Auto Boss ul. Warszawska 299 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Instytut Badań I Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. Sarni Stok 93 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Opel Mw Auto Bielsko-Biała ul. Warszawska 158 43-300 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive ul. Karpacka 90 43-316 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.K. Karpacka 90 43-316 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe P.H.U. Auto-Gazda Michał Gazda ul. Warszawska 330 43-319 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Phu Auto Gazda Michał Gazda ul. Warszawska 330 43-319 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
SEAT Phu Auto-Gazda Michał Gazda ul. Warszawska 330 43-319 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Citroen Auto-Gazda Sp. z o.o. Sp.K. O/Bielsko-Biała ul.Warszawska 328 43-319 Bielsko-Biała ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Phu Auto-Alex Ormaniec Aleksander Krakowska 48 43-340 Kozy ŚLĄSKIE
Peugeot Magurka Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 380 43-392 Międzyrzecze Górne ŚLĄSKIE
Toyota Carolina Car Company Spolka Jawna Swierkowicka 26 43-502 Czechowice-Dziedzice ŚLĄSKIE
Audi Lellek Gliwice Sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Lellek Gliwice Sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Lellek Gliwice Sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Skoda Lellek Gliwice Sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
SEAT Lellek Gliwice Sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Ford City Car ul. D#Browskiego 26 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Peugeot Przedsiębiorstwo "Euro-Kas" Spółka Akcyjna ul. Pszczyńska 186 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Citroen Auto-Gazda Sp. z o.o. Sp.K. ul.Toszecka 137A 44-100 Gliwice ŚLĄSKIE
Opel Mw Auto Gliwice ul. Tarnogórska 118A 44-105 Gliwice ŚLĄSKIE
Opel Kanclerz Przyszowice ul. Gliwicka 9 44-178 Przyszowice ŚLĄSKIE
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Rybniku VW Audi Skoda ul. Brzezińska 47 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Rybniku VW Audi Skoda ul. Brzezińska 47 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Rybniku VW Audi Skoda ul. Brzezińska 47 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Rybniku VW Audi Skoda ul. Brzezińska 47 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Skoda P.H.U. Auto-Gazda Michał Gazda ul. Żorska 11A 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Toyota Konsek Janusz Konsek Ewa P.P.H.U. Prosta 100 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Opel Fijałkowski Rybnik ul. Żorska 75 44-203 Rybnik ŚLĄSKIE
Ford Ren Car Rybnik ul. Gliwicka 190 44-207 Rybnik ŚLĄSKIE
Skoda "Auto Salon Margo- Szczotok" Sp. J. ul. Wodzisławska 201 44-218 Rybnik ŚLĄSKIE
SEAT "Auto Salon Margo- Szczotok" Sp. J. ul. Wodzisławska 201 44-218 Rybnik ŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Zuh Euromot Sp. z o.o. Kościuszki 79 44-240 Żory ŚLĄSKIE
Mercedes Inter-Car Ii Sp. z o.o. ul. Zorska 39 44-266 Świerk ŚLĄSKIE
Citroen Uliarczyk Sp. z o.o. ul. Żwirowa 2 44-274 Rybnik ŚLĄSKIE
Peugeot Uliarczyk Sp. z o.o. ul. Żwirowa 2 44-274 Rybnik ŚLĄSKIE
Opel Fijałkowski Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 70 44-335 Jastrzębie Zdrój ŚLĄSKIE
Citroen Wiw Sp. z o.o. ul.Dubois 6 45-070 Opole OPOLSKIE
Peugeot Wiw Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 8 45-071 Opole OPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Tim Janeczko Sp. z o.o. Oleska 152 45-239 Opole OPOLSKIE
Opel J&R Auto-Salon ul. Wrocławska 137 45-836 Opole OPOLSKIE
Toyota P.H.U. Import-Export Szic Andrzej Wroclawska 119 45-837 Opole OPOLSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Wroclawska 145 45-837 Opole OPOLSKIE
Ford Bch Bogdan Chwaliński A.Osieckiej 1 45-886 Opole OPOLSKIE
Audi Lellek Sp. z o.o. ul. Opolska 2C 45-960 Opole OPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Lellek Sp. z o.o. ul. Opolska 2C 45-960 Opole OPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Lellek Sp. z o.o. ul. Opolska 2C 45-960 Opole OPOLSKIE
Skoda Lellek Sp. z o.o. ul. Opolska 2C 45-960 Opole OPOLSKIE
SEAT Lellek Sp. z o.o. ul. Opolska 2C 45-960 Opole OPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Kurc S.C. M. Curie Skłodowskiej 17 46-200 Kluczbork OPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Lellek Koźle Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn -Kożle OPOLSKIE
Skoda Lellek Koźle Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn -Kożle OPOLSKIE
Ford Bustan ul. Ujejskiego 17/19 48-300 Nysa OPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Ph-U Gp Grochalski-Pięt Sp.J. Zwycięstwa 2 48-300 Nysa OPOLSKIE
Peugeot Auto Dealer Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 100 48-816 Katowice ŚLĄSKIE
Peugeot "Kim" Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 13 50-512 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Gall-Icm M. I I.Majcher Spółka Jawna ul. Armii Krajowej 46 50-541 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Gall-Icm M. I I.Majcher Spółka Jawna ul. Armii Krajowej 46 50-541 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Opel Hornet Al. Jana Iii Sobieskiego 1 51-301 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto Group Polska Sp. z o.o. o. We Wrocławiu Centrum Wrocław Al. Aleksandra Brucknera 54 51-411 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Auto Group Polska Sp. z o.o. o. We Wrocławiu Centrum Wrocław Al. Aleksandra Brucknera 54 51-411 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Audi Auto Group Polska Sp. z o.o. Al. Aleksandra Brucknera 38 51-411 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Auto Group Polska Sp. z o.o. o. We Wrocławiu Centrum Wrocław Al. Aleksandra Brucknera 40-46 51-411 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
SEAT Auto Group Polska Sp. z o.o. o. We Wrocławiu Centrum Wrocław Al. Aleksandra Brucknera 40-46 51-411 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes Duda-Cars S.A. ul. Olsztynska 1 51-423 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Motorpol Wrocław Sp. z o.o. ul. Karkonoska 81 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Motorpol Wrocław Sp. z o.o. ul. Karkonoska 81 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Audi Auto Group Polska Sp. z o.o. o. We Wrocławiu Audi Centrum Wrocław ul. Karkonoska 47 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Porsche Lellek Sp. z o.o. ul. Karkonoska 54 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Motorpol Wrocław Sp. z o.o. ul. Karkonoska 81 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
SEAT Motorpol Wrocław Sp. z o.o. ul. Karkonoska 81 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Citroen Mm Cars Sp. z o.o. ul. Karkonoska 50 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Peugeot D & D Sp. z o.o. ul. Karkonoska 45 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Peugeot Mm Cars Sp. z o.o. ul. Karkonoska 50 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Adf Auto Sp. z o.o. Karkonoska 45 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Opel Mm Cars Wrocław ul. Karkonoska 50 53-015 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Toyota Alan Auto Legnicka 60B 54-204 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Toyota & Lexus Centrum Wroclaw Sp. Z Legnicka 164-168 54-206 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Lexus Wroclaw Ul Legnicka 164 54-206 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Lexus Warszawa Wrocław ul. Legnicka 164 54-206 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Centrum Tmt Spółka Jawna Tadeusz Kwiędacz Tomasz Kwiędacz ul. Horbaczewskiego 75 54-215 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes 105000 Miros¬Aw Wróbel Sp. z o.o. ul. Klecińska 155 54-411 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Opel Car Center ul. Muchoborska 7 54-424 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Ford D.S. Germaz ul. Strzegomska 139 54-428 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Peugeot Wrobud Sp. z o.o. ul. Szczecińska 7 54-517 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Citroen Wrobud Sp. z o.o. ul. Szczecińska 7 54-517 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Graniczna 4A 54-610 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o. ul. Czekoladowa 10 (Kobierzyce) 55-040 Bielany Wrocławskie DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes 105003 Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 32 55-080 Pietrzykowice DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes 105003 Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Fabryczna 34 55-080 Pietrzykowice DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Dobrygowski Sp. z o.o. ul. Wroclawska 54 (Dlugoleka) 55-095 Mirków DOLNOŚLĄSKIE
Citroen Biela & Biela Sp. z o.o. ul. Wrocławska 34A 55-095 Mirków (Długołęka) DOLNOŚLĄSKIE
Peugeot Auto Matunin Sp. z o.o. ul. Wrocławska 23 55-220 Jelcz Laskowice DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep "Mdf Auto" Mariusz Łącz ul. Partyzantów 1 57-200 Ząbkowice Śląskie DOLNOŚLĄSKIE
Audi Firma Wielobranżowa Jodko-Schiewe Sp. J. ul. K. Odnowiciela 1 58-100 Świdnica DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Firma Wielobranżowa Jodko-Schiewe Sp. J. ul. K. Odnowiciela 1 58-100 Świdnica DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Firma Wielobranżowa Jodko-Schiewe Sp. J. ul. K. Odnowiciela 1 58-100 Świdnica DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Jata Sp. z o.o. ul. Kolejowa 20 58-100 Świdnica DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Toyota Jan Nowakowski ul. Strzegomska 18A 58-160 Śiwebodzice DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Centrum Tmt Spółka Jawna Tadeusz Kwiędacz Tomasz Kwiędacz ul. Świdnicka 151 58-200 Dzierżoniów DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep "Bogusz" Sc Phu Tadeusz Bogusz I Alicja Bogusz-Smolak Armii Krajowej 9 58-200 Dzierżoniów DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Auto Sudety Sp. z o.o. ul. Wrocławska 159 58-306 Wałbrzych DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Toyota Walbrzych Nowakowski Sp Z.O.O ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych DOLNOŚLĄSKIE
Citroen Vega-Car Marek Chojwa Jarosław Kowalski Sp.J. ul.Wrocławska 89 58-306 Wałbrzych DOLNOŚLĄSKIE
Opel Ligęza ul. Wincentego Pola 28 58-500 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Slowackiego 3 58-500 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Jel - Car Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 38 58-500 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Toyota Walbrzych Nowakowski Sp Z.O.O Batalionow Chlopskich 1A 58-508 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
Ford Centrum Motoryzacyjne Grabarow Spzoo Batalionow Chlopskich 1A 58-508 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Ultima Sp. z o.o. ul. Cieplicka 106 58-560 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
SEAT Ultima Sp. z o.o. ul. Fałata 1 58-560 Jelenia Góra DOLNOŚLĄSKIE
Peugeot "Auto Salon Dejon & Dąbrowski" Sp. z o.o. ul. Poznańska 53 59-220 Legnica DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Uni - Truck Sp. z o.o. Jaworzyńska 264 59-220 Legnica DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Re-Wo Volumis Motors Sp. Z O. O. ul. Hutnicza 2 A 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Dobrygowski Sp. z o.o. ul. Przemyslowa 1E 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Toyota Lexus Lubin 214 ul. Przemyslowa 1E 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Legnicka 67 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Ford Rewo Ford ul. Hutnicza 2 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Opel Mm Cars Lubin ul. Legnicka 65 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Lexus Lubin ul. Przemysłowa 1E 59-300 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Audi Auto Salon Świtoń - Paczkowski Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 97D 59-301 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto Salon Świtoń - Paczkowski Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 97D 59-301 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Auto Salon Świtoń - Paczkowski Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 97D 59-301 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
SEAT Auto Salon Świtoń - Paczkowski Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej Curie 97D 59-301 Lubin DOLNOŚLĄSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Bertman Sp.J. Robert Regula Roman Kowalski ul. Wróblewskiego 13 59-700 Bolesławiec DOLNOŚLĄSKIE
Skoda Ultima Sp. z o.o. ul. Lubańska 13A 59-900 Zgorzelec DOLNOŚLĄSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Jadwigi Wajsówny 7-9 60-002 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Jadwigi Wajsówny 7-9 60-002 Poznań WIELKOPOLSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Jadwigi Wajsówny 7-9 60-002 Poznań WIELKOPOLSKIE
SEAT Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Jadwigi Wajsówny 7-9 60-002 Poznań WIELKOPOLSKIE
Opel Westmotor Poznań ul. Głogowska 444 60-004 Poznań WIELKOPOLSKIE
Ford Bemo Motors ul. Op¬Otki 19 60-012 Poznań WIELKOPOLSKIE
Citroen Auto Club Sp.Z O.O. ul. Opłotki 15 60-012 Poznań WIELKOPOLSKIE
Peugeot Auto Club Sp. Z.O.O. ul. Opłotki 15 60-012 Poznań WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Trans-Poz S.A. W Restrukturyzacji ul Wieruszowska 2/8 60-166 Poznań WIELKOPOLSKIE
Audi Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Bukowska 287 A 60-189 Poznań WIELKOPOLSKIE
Ford Bemo Motors O/Vi Bukowska ul. Bukowska 146 60-189 Poznań WIELKOPOLSKIE
Lexus Poznań - Ławica ul. Bukowska 237 60-189 Poznań WIELKOPOLSKIE
Mercedes Duda-Cars S.A. ul. Ptasia 4 60-319 Poznań WIELKOPOLSKIE
Opel Domcar Poznań ul. Polska 112 60-401 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Poznaniu VW ul. Obornicka 249 60-693 Poznań WIELKOPOLSKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. W Poznaniu Skoda ul. Obornicka 249 60-693 Poznań WIELKOPOLSKIE
Mercedes Mercedes Moto Style Sw. Michala 20 61-023 Poznań WIELKOPOLSKIE
Mercedes Voyager Group Z. Grabski ul. Sw. Michala 20 61-023 Poznań WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Voyager Group Service Sp. z o.o. ul. Św. Michała 20 61-023 Poznań WIELKOPOLSKIE
Porsche Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. w Poznaniu Porsche ul. Warszawska 67 61-031 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. w Poznaniu VW Audi Bentley ul. Krańcowa 40/42 61-037 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. o. w Poznaniu VW Audi Bentley ul. Krańcowa 40/42 61-037 Poznań WIELKOPOLSKIE
Skoda Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Krańcowa 40/42 61-037 Poznań WIELKOPOLSKIE
Ford Bemo Motors ul. Mogileńska 50 61-044 Poznań WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Pm Pol-Car Sp. z o.o. Gorzysława 9 61-057 Poznań WIELKOPOLSKIE
Opel Szpot Poznań ul. Kaliska 2 61-131 Poznań WIELKOPOLSKIE
Mercedes Mb Motors Sp. z o.o. ul. Boleslawa Krzywoustego 71 61-144 Poznań WIELKOPOLSKIE
Audi Rzepecki Mroczkowski Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 5 61-242 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Rzepecki-Mroczkowski Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 5 61-242 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Rzepecki-Mroczkowski Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 5 61-242 Poznań WIELKOPOLSKIE
Skoda Rzepecki-Mroczkowski Sp. z o.o. ul. Wiatraczna 5 61-242 Poznań WIELKOPOLSKIE
Audi Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ul. Adama Kręglewskiego 2 61-248 Poznań WIELKOPOLSKIE
Toyota Cygan Sp. z o.o. Sp. K. Bobrzanska 5 61-248 Poznań WIELKOPOLSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Unii Lubelskiej 5 61-249 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Berdychowski Sp. J. ul. Owsiana 27 61-666 Poznań WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Berdychowski Sp. J. ul. Owsiana 27 61-666 Poznań WIELKOPOLSKIE
Lexus Lexus Poznań ul. Lechicka 7 61-691 Poznań WIELKOPOLSKIE
Mercedes Duda-Cars S.A. ul. Gottlieba Daimlera 21 62-001 Goleczewo WIELKOPOLSKIE
SEAT Przedsiebiorstwo Motoryzacyjne Pol - Car Sp. Z O. O. ul. Obornicka 150 62-002 Suchy Las WIELKOPOLSKIE
Toyota Autoryzowana Stacja Dealerska Obornica 132 62-002 Suchy Las WIELKOPOLSKIE
Ford Bemo Motors O/ Jelonek Pg240 ul. Obornicka 4 62-002 Suchy Las WIELKOPOLSKIE
Opel Westmotor Suchy Las ul. Obornicka 125 62-002 Suchy Las WIELKOPOLSKIE
Peugeot Auto Club Sp. Z.O.O. ul. Obornicka 4 Złotniki 62-002 Suchy Las WIELKOPOLSKIE
Citroen Auto Club Sp.Z O.O. Złotniki K/Poznańia ul.Obornicka 4 62-002 Suchy Las WIELKOPOLSKIE
Opel Szpot Swarzędz ul. Wrzesińska 191 Jasin 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKIE
Mercedes Mb Poznań Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz-Jasin WIELKOPOLSKIE
Citroen Szpot Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 191 62-020 Swarzędz-Jasin WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Aso Nagórscy Stanisław Nagórski Północna 33 62-051 Wiry-Łęczyca WIELKOPOLSKIE
Toyota Bonkowscy Auto Spolka Z O.O. Platynowa 2 62-052 Komorniki WIELKOPOLSKIE
Mercedes Mb Poznań Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 5 62-052 Komorniki k. Poznania WIELKOPOLSKIE
Toyota Bonkowscy Auto Sp. z o.o. ul. Poznańska 10 62-080 SADY WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Poznańska 33 62-081 Przeźmierowo WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Poznańska 33 62-081 Przeźmierowo WIELKOPOLSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Poznańska 33 62-081 Przeźmierowo WIELKOPOLSKIE
Peugeot Grupa Karlik Spółka Jawna ul. Poznańska 22 62-081 Przeźmierowo WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Delik Sp. J. ul. Składowa 17 62-081 Przeźmierowo WIELKOPOLSKIE
Skoda Green Auto Group Sp. z o.o. ul. Poznańska 43 A 62-510 Konin WIELKOPOLSKIE
Toyota Auto Kaminski Sp Z O.O. ul. Spoldziełców 15 62-510 Konin WIELKOPOLSKIE
Opel Domcar Konin ul. Spółdzielców 9 A 62-510 Konin WIELKOPOLSKIE
Citroen Cardom Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 5 62-510 Konin WIELKOPOLSKIE
Peugeot Cardom Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 5 62-510 Konin WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Automobile Torino Sp. z o.o. ul. Poznańska 72A 62-510 Konin WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Ignaszak Sp. z o.o. Spółka K. Modła Królewska ul. Bursztynowa 35 62-571 Stare Miasto WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Ignaszak Sp. z o.o. Sp. K. Modła Królewska ul. Bursztynowa 35 62-571 Stare Miasto WIELKOPOLSKIE
Audi Ignaszak Sp. z o.o. Sp. K. Al. Wojska Polskiego 5 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Ignaszak Sp. z o.o. Sp. K. Al. Wojska Polskiego 5 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Ignaszak Sp. z o.o. Sp. K. Al. Wojska Polskiego 5 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Skoda Ignaszak Sp. z o.o. Sp. K. Al. Wojska Polskiego 5 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
SEAT Ignaszak Sp. z o.o. Sp. K. Al. Wojska Polskiego 5 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Toyota Toyocar Sp. z o.o. Sp. K. Stanczukowskiego 25-27 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Opel Domcar Kalisz ul. Poznańska 24 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Trans-Poz S.A. W Restrukturyzacji Wrocławska 89 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Peugeot Phu Sztukowski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 27 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Citroen Phu Sztukowski Sp. z o.o. ul. Wrocławska 27-29 62-800 Kalisz WIELKOPOLSKIE
Ford Auto Grupa Lis. ul. Rogatka 20 C 62-860 Opatówek WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Mroczkowski Sp.J. ul. Kijewo 37 63-000 Środa Wielkopolska WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Mroczkowski Sp.J. ul. Kijewo 37 63-000 Środa Wielkopolska WIELKOPOLSKIE
Skoda Mroczkowski Sp.J. ul. Kijewo 37 63-000 Środa Wielkopolska WIELKOPOLSKIE
Peugeot Auto Salon Serwis Bogdan Spochacz ul. Wrzesińska 27/30 63-000 Środa Wielkopolska WIELKOPOLSKIE
Citroen Musielak Sp.J. ul.Cechowa 2 63-000 Środa Wielkopolska WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto-Dutkiewicz Jacek Dutkiewicz Wrocławska 225 63-200 Jarocin WIELKOPOLSKIE
Skoda Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Polmozbyt Sp. z o.o. ul. Wrocławska 113 63-400 Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Pm Pol-Car Sp. z o.o. Krotoszynska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKIE
Peugeot Phu Sztukowski Sp. z o.o. ul. Odolanowska 136/138 Topola Mała 63-400 Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKIE
Mercedes Auto Partner Jan Garcarek I ul. Ostrowska 6 63-460 Nowe Skalmierzyce WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Firma Biras S.C. M. B. Iwańscy Parkowa 1 63-520 Grabów n. Prosną WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Ciesiółka Auto Group Sp. J. Al. Konstytucji 3 Maja 13 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Ciesiółka Auto Group Sp. J. Al. Konstytucji 3 Maja 13 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Skoda Ciesiółka Auto Group Sp. J. Al. Konstytucji 3 Maja 13 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Toyota Lexus Leszno Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 4 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Toyota Toyocar Sp. z o.o. Sp. K. Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 4 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Mercedes Duda-Cars S.A. ul. Balonowa 55 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Ford Super Cars Al. Konstytucji 3 Maja 13 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Opel Auto-Mróz ul. Balonowa 57 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Peugeot Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "B&B" - Leszek Brzozowski Sp. J. ul. Poznańska 27 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Lexus Lexus Leszno Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 64-100 Leszno WIELKOPOLSKIE
Citroen Anna I Mariusz Rakowscy Sp.J. Dąbcze 136 64-130 Rydzyna WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Staszak Sp. J. ul. Szamotulska 21 64-550 Duszniki Wlkp. WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Staszak Sp. J. ul. Szamotulska 21 64-550 Duszniki Wlkp. WIELKOPOLSKIE
Toyota Autoryzowana Stacja Dealerska ul. Pilska 45 64-850 Ujście k.Piłu WIELKOPOLSKIE
Toyota Lexus Poznań ul. Pilska 45 64-850 Ujście k.Piłu WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. Al. Powstańców Wlkp. 203 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. Al. Powstańców Wlkp. 203 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Skoda Auto-Park Zofia Szcześniak ul. Siemiradzkiego 23 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Ford Auto Kamag ul. Kossaka 76 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Opel Mago Piła ul. Siemiradzkiego 27 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Gibas Service Center Sp. z o.o. ul. Wawelska 115 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Powstańców Wlkp. 203 64-920 Piła WIELKOPOLSKIE
Toyota J.P.J. Auto Sp. z o.o. ul. Jana Z Kolna 3 65-014 Zielona Góra LUBUSKIE
Citroen Wojciechowski Sp. z o.o. ul.Trasa Północna 12 65-119 Zielona Góra LUBUSKIE
Peugeot Wojciechowski Sp. z o.o. ul. Trasa Północna 12 65-119 Zielona Góra LUBUSKIE
Skoda Kim Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 6 65-127 Zielona Góra LUBUSKIE
Opel Fiałkowscy ul. Trasa Północna 12A 65-128 Zielona Góra LUBUSKIE
Audi Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 2B 65-142 Zielona Góra LUBUSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 2B 65-142 Zielona Góra LUBUSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 2B 65-142 Zielona Góra LUBUSKIE
SEAT Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 2B 65-142 Zielona Góra LUBUSKIE
Toyota J.P.J. Auto Sp. z o.o. ul. Wroclawska 65 C 65-218 Zielona Góra LUBUSKIE
Ford D.S. Germaz ul. Batorego 118A 65-735 Zielona Góra LUBUSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Przylep-Solidarnosci 86B 66-015 Zielona Góra LUBUSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Kim Sp. z o.o. ul. Zachodnia 82 66-200 Świebodzin LUBUSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Kim Sp. z o.o. ul. Myśliborska 33 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Kim Sp. z o.o. ul. Myśliborska 33 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Benepol Sp. z o.o. ul. Podmiejska 15A 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Skoda Kim Gorzów Sp. z o.o. ul. Olimpijska 46 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Mercedes Ddb Auto Sp. z o.o. Sp.K. ul. Kasprzaka 30 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Mercedes Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K. ul. Zlotego Smoka 16 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Ford Gezet(Pg212) ul. Kasprzaka 1 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Opel Gezet ul. Kasprzaka 6I 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Gezet Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kasprzaka 1A 66-400 Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE
Toyota Car System Toyota Autoryzowany ul. Parkowa 40 66-415 Wojcieszyce LUBUSKIE
Peugeot Rimex-Auto Sp. J. Jolanta Juniewicz Krzysztof Juniewicz ul. Skwierzyńska 1 66-446 Deszczno LUBUSKIE
Citroen Rimex-Auto Sp. J. J.Juniewicz K.Juniewicz Deszczno 1C 66-446 Deszczno LUBUSKIE
SEAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gama A.Jurek Sp.J Al. Kazimierza Wielkiego 6 67-200 Głogów DOLNOŚLĄSKIE
Opel Gezet Ustowo 57A 70-001 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Ford Bemo-Motors ul. Ustowo 56 70-001 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Toyota Kozlowski Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Mieszka I 25B 70-007 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Toyota Lexus Szczecin Mieszka I 25 70-007 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Spółka Jawna Pl. Brama Portowa 1 70-225 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Peugeot Drewnikowski Sp. z o.o. ul. Bagienna 36 D 70-772 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Citroen Drewnikowski Sp. z o.o. ul.Andre Citroena 1 70-772 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Toyota Kozlowski Sp. z o.o. Sp. K. ul.Struga 17 70-777 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Toyota Kozlowski Sp. z o.o. Sp. K. ul. Struga 31B 70-777 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Andrzeja Struga 1A 70-784 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Andrzeja Struga 1A 70-784 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Mercedes Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pomorska 88 70-812 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Ford Bemo Motors O/Szczecin ul. Pomorska 115B 70-812 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Audi Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Południowa 6 71-001 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Południowa 6 71-001 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Południowa 6 71-001 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
SEAT Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Południowa 6 71-001 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Lexus Lexus Szczecin ul. Mieszka 25 71-007 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Mercedes Ddb Auto Sp. z o.o. Sp.K. ul. Mieszka I 30 71-008 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Mercedes Ddb Auto Sp. z o.o. Sp.K. ul. Mieszka 45 71-011 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Aso Marek Mozga Wrocławska 40 71-034 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Skoda Pehamot Sp. z o.o. ul. Zielonogórska 32 71-084 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Citroen Łowkis-Łozowski Sp.J. ul.Modra 85 71-220 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Citroen Drewnikowski Sp. z o.o. O/Goleniów ul.Rzemielśnicza 12 72-100 Goleniów ZACHODNIOPOMORSKIE
Toyota Kozlowski Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 3-Go Maja 27B 72-200 Nowogard ZACHODNIOPOMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Benepol Sp. z o.o. ul. Szczecińska 117 74-107 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Benepol Sp. z o.o. ul. Szczecińska 117 74-107 Szczecin ZACHODNIOPOMORSKIE
Opel Dowbusz ul. Lniana 3 75-213 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Gnieźnieńska 43A 75-737 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Gnieźnieńska 43A 75-737 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Gnieźnieńska 43A 75-737 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE
SEAT Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Gnieźnieńska 43A 75-737 Koszalin ZACHODNIOPOMORSKIE
Mercedes Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. K. Stare Bielice 128 76-039 Biesiekierz ZACHODNIOPOMORSKIE
Ford Bemo Motors Sp. z o.o. Stare Bielice ul. Koszalinska 26 76-039 Biesiekierz ZACHODNIOPOMORSKIE
Opel Mojsiuk Motor ul. Koszalińska 89 76-039 Stare Bielice ZACHODNIOPOMORSKIE
Citroen Mojsiuk Motor Sp.J. ul.Koszalińska 89 76-039 Stare Bielice ZACHODNIOPOMORSKIE
Peugeot Mojsiuk Motor Spółka Jawna Stare Bielice 128 ul. Koszalińska 89 76-039 Biesiekierz ZACHODNIOPOMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Mojsiuk Motor Sp.Jawna ul. Koszalińska 89 76-039 Stare Bielice ZACHODNIOPOMORSKIE
Opel Auto Słupsk ul. Szczecińska 58 76-200 Słupsk POMORSKIE
Toyota Ams Anetta I Mariusz Staniuk Spolka Szczecinska 42 76-200 Słupsk POMORSKIE
Opel Auto Diug ul. Poznańska 74 76-200 Słupsk POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Diug Poznańska 74 76-200 Słupsk POMORSKIE
Citroen Continental Goebel Sp.J. ul.Szczecińska 40 76-200 Słupsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Sezamkowa 7 76-251 Bolesławice POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Sezamkowa 7 76-251 Bolesławice POMORSKIE
Skoda Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. J. ul. Sezamkowa 7 76-251 Bolesławice POMORSKIE
Mercedes Bmg Goworowski Sp. z o.o. ul. Słupska 6 76-251 Bolesławice POMORSKIE
Opel Odejewski Sieroczyn 4A 77-300 Człuchów POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Centrum Obsługi Samochodów Rafał Schewe Sp. J. Kartuska 424 80-125 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Benepol Sp. z o.o. ul. Lubowidzka 33 80-174 Gdańsk POMORSKIE
Audi Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Lubowidzka 42 80-174 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Lubowidzka 42 80-174 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Lubowidzka 42 80-174 Gdańsk POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Lubowidzka 46 80-174 Gdańsk POMORSKIE
SEAT Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Lubowidzka 40 80-174 Gdańsk POMORSKIE
Toyota Anro-Trade Sp.J. Export-Import Oliwska 58 80-209 CHWASZCZYNO POMORSKIE
Toyota Lexus Trojmiasto Oliwska 58 80-209 CHWASZCZYNO POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Centrum Motoryzacyjne Auto - Plus Sp. z o.o. Potokowa 15Ac 80-283 Gdańsk POMORSKIE
Citroen Auto-Service Sp. z o.o. ul.Jesienna 25 80-298 Gdańsk POMORSKIE
Opel Haller Gdańsk ul. Odyseusza 20 80-299 Gdańsk POMORSKIE
Audi Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 347 80-309 Gdańsk POMORSKIE
Audi Plichta Sp. z o.o. Sp. K. Al. Grunwaldzka 347 80-309 Gdańsk POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Grunwaldzka 339 80-309 Gdańsk POMORSKIE
Mercedes Witman Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 493 80-309 Gdańsk POMORSKIE
Opel Konocar Gdańsk ul. Grunwaldzka 303 80-314 Gdańsk POMORSKIE
Citroen Zdunek Sp. z o.o. Sp.K. Al. Grunwaldzka 295 80-314 Gdańsk POMORSKIE
Toyota Carter Sp. z o.o. Grunwaldzka 260 80-314 Gdańsk POMORSKIE
Toyota Lexus Trojmiasto Aleja Grunwaldzka 270 80-314 Gdańsk POMORSKIE
Peugeot Zdunek Sp. z o.o. Sp.K. Al. Grunwaldzka 295 80-314 Gdańsk POMORSKIE
Lexus Trójmiasto Al. Grunwaldzka 270 80-314 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Bohemia Motors Sp. z o.o. ul. Uczniowska 36 80-530 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Bohemia Motors Sp. z o.o. ul. Uczniowska 36 80-530 Gdańsk POMORSKIE
Skoda Bohemia Motors Sp. z o.o. ul. Uczniowska 36 80-530 Gdańsk POMORSKIE
Audi Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Marynarki Polskiej 90 80-557 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Marynarki Polskiej 92 80-557 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Marynarki Polskiej 92 80-557 Gdańsk POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Marynarki Polskiej 94 80-557 Gdańsk POMORSKIE
SEAT Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Marynarki Polskiej 92 80-557 Gdańsk POMORSKIE
SEAT Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Marynarki Polskiej 92 80-557 Gdańsk POMORSKIE
Opel Motor Centrum ul. Miałki Szlak 4/8 80-717 Gdańsk POMORSKIE
Peugeot Intervapo Sp. z o.o. ul. Elbląska 98 B 80-718 Gdańsk POMORSKIE
Mercedes Bmg Goworowski Sp. z o.o. ul. Elblaska 81 80-718 Gdańsk POMORSKIE
Ford Big Autohandel ul. Elbląska 79-81 80-718 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. ul. Zawodników 2 80-729 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Autoryzowany Serwis Samochodowy Auto Miras Sp. z o.o. ul. Zawodników 2 80-729 Gdańsk POMORSKIE
Skoda Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. ul. Zawodników 2 80-729 Gdańsk POMORSKIE
SEAT Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy Sp. z o.o. ul. Zawodników 2 80-729 Gdańsk POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morska 318 81-006 Gdynia POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morska 318 81-006 Gdynia POMORSKIE
SEAT Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morska 318 81-006 Gdynia POMORSKIE
Opel Haller Gdynia Morska 290A 81-006 Gdynia POMORSKIE
Ford Euro Car Gdynia ul. Owsiana 13 81-020 Gdynia POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Euro - Car Sp. z o.o. ul. Owsiana 13 81-020 Gdynia POMORSKIE
Ford Euro Car Gdynia O/Blacharnia ul. Pucka 127 81-154 Gdynia POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morska 80 81-225 Gdynia POMORSKIE
Audi Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Łużycka 3A 81-537 Gdynia POMORSKIE
Mercedes Bmg Goworowski Sp. z o.o. ul. Luzycka 9 81-537 Gdynia POMORSKIE
Peugeot Jd Kulej Sp. z o.o. ul.Chwaszczyńska 178 81-571 Gdynia POMORSKIE
Porsche Lellek Sp. z o.o. Al. Niepodległości 635-637 81-855 Sopot POMORSKIE
Peugeot Intervapo Sp. z o.o. Al. Niepodległości 635 81-855 Sopot POMORSKIE
Skoda P.H.U "Hadm" Mieczysław Gramatowski ul. Warszawska 87 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ford Go¬Êbiewski O/Elbl#G ul. ©U¬Awska 19 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Opel Haller Elbląg Rawska 2-4 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Citroen Hadm Ag Sp. z o.o. Sp.K. ul. Warszawska 87 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Peugeot Polski Związek Motorowy O.Z.D.G Sp Z O.O ul. Nowodworska 46A 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Toyota Knedler Sp. z o.o. Sp. K. Kazimierzowo 4B 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Polski Związek Motorowy Ozdg Sp. z o.o. Nowodworska 46 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Opel Hadm Ag ul. Warszawska 87 82-300 Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep PHU "Volant" S.C. Jerzy Kamecki Wojciech Opalski Polna 1H 82-500 Kwidzyn POMORSKIE
Mercedes Miroslaw Wrobel Sp. z o.o. ul. Starogardzka 24 83-010 Straszyn k. Gdańska POMORSKIE
Skoda Phu "Hadm" Mieczysław Gramatowski Rokocin 4G 83-200 Starogard Gdański POMORSKIE
Ford Go¬Êbiewski ul. Lubichowska 141 83-200 Starogard Gdański POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Gdańska 13C 84-200 Wejherowo POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Puh Auto - Mobil Sp. z o.o. Gdańska 17 84-200 Wejherowo POMORSKIE
Toyota Anro-Trade Sp.J. Export-Import Sobieskiego 28 84-230 Rumia POMORSKIE
Citroen Jd Kulej Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 18 84-230 Rumia POMORSKIE
Skoda Bieranowski Sp. z o.o. Sp.K. ul. Jana Pawła Ii 127 85-140 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Toyota Jaworski Auto Sp. z o.o. Al.Jana Pawla Ii 150 85-152 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Opel Mikołajczak Bydgoszcz Ak ul. Armii Krajowej 250 85-689 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Opel Mikołajczak Bydgoszcz Fordońska 59 85-689 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Citroen Mikołajczak A.Sp.K. Al.Armii Krajowej 250 85-689 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Peugeot Mikołajczak A Sp.K. Al. Armii Krajowej 250 85-689 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Citroen P.H.U. Polmozbyt Toruń Holding S.A. ul.Fordońska 38 85-719 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Bieranowski Sp. z o.o. ul. Kamienna 78 85-726 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Reiski Auto Sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85-766 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
SEAT Reiski Auto Sp. z o.o. ul. Fordońska 353 85-766 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Reiski Auto Sp. z o.o. Fordońska 353 85-766 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Fordońska 264 85-790 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Fordońska 264 85-790 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Fordońska 264 85-790 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Peugeot Novum Motors Sp. z o.o. ul. Fordońska 325 85-790 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Mercedes Auto Frelik Anna Frelik Spolka ul. Nowotorunska 27 85-839 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Ford Plichta Auto Sp. z o.o.. ul. Nowotoruńska 8 85-840 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Audi Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowotoruńska 15 85-854 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowotoruńska 15 85-854 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowotoruńska 15 85-854 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowotoruńska 15 85-854 Bydgoszcz KUJAWSKO-POMORSKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive Sp. Bydgoska 36A 86-061 Brzoza KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Przedsiębiorstwo "Solgrud" Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1 86-300 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE
Opel Dekarczyk ul. Dworcowa 11 86-300 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE
Peugeot Firma Handlowa "Ria" Sp. z o.o. Sp.K. ul. Paderewskiego 183A 86-300 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE
Toyota Anro-Trade Sp.J. Export-Import Porucznika Krzycha 2 86-300 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE
Citroen P.H.U. Polmozbyt Toruń Holding S.A. Stacja Obsługi Nr 01 O/Grudziądz ul.Paderewskiego 29 86-300 Grudziądz KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wschodnia 38 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wschodnia 38 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Audi "Fortis Auto" Jacek Myśliński Sp.K. ul. Sieradzka 4-8 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wschodnia 38 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Peugeot Novum Motors Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 138 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Peugeot Torital Sp. z o.o. ul. Poznańska 152 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Torital Sp. z o.o. Poznańska 152 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Toyota Bednarscy Sp.J. Marii Sklodowskiej Curie 1 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Mercedes Auto Frelik Anna Frelik Spolka ul. Szosa Chelminska 214 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Ford Auto Styl O Toruń (Pg 218) Gdańska 4 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Citroen P.H.U. Polmozbyt Toruń Holding S.A. Stacja Obsługi Nr 02 ul.Szosa Bydgoska 82 87-100 Toruń KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Toruńska 85 87-162 Lubicz Dolny KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Plichta Sp. z o.o. Sp. K. ul. Toruńska 85 87-162 Lubicz Dolny KUJAWSKO-POMORSKIE
SEAT Plichta Sp. z o.o. Sp.K. ul. Toruńska 85 87-162 Lubicz Dolny KUJAWSKO-POMORSKIE
Opel Auto Toruń ul. Toruńska 58 B 87-162 Lubicz Dolny KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Kamiński I Spółka ul. Olsztyńska 5 87-300 Brodnica KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Kamiński I Spółka ul. Olsztyńska 5 87-300 Brodnica KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Kamiński I Spółka ul. Olsztyńska 5 87-300 Brodnica KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Wątarski Sp. z o.o. ul. Toruńska 169 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Wątarski Sp. z o.o. ul. Toruńska 169 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Skoda Wątarski Sp. z o.o. ul. Toruńska 169 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Ford Auto Styl Sp. z o.o. ul. Toruńska 85 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Toyota Jaworski Auto Sp. z o.o. ul. Łódźka 69A 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Opel Domcar Włocławek ul. Toruńska 153 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Automobile Torino Sp. z o.o. Toruńska 121 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Citroen P.H.U. Polmozbyt Toruń Holding S.A. Stacja Obsługi Nr 03 ul.Toruńska 121 87-800 Włocławek KUJAWSKO-POMORSKIE
Ford Auto Styl ul. Dworcowa 37 88-100 Inowrocław KUJAWSKO-POMORSKIE
Opel Mikołajczak Inowrocław Staszica 69 88-100 Inowrocław KUJAWSKO-POMORSKIE
Peugeot Rozalski Spółka z o.o. Sp.K. ul. Poznańska 200 88-100 Inowrocław KUJAWSKO-POMORSKIE
Ford Auto Brzezinska Oddzial Auto Centrum Al. Wlokniarzy 144 91-034 Łódź ŁÓDZKIE
Citroen Syguła Sp.J. S.Syguła M.Syguła A.Syguła W.Syguła ul.B.Limanowskiego 156 91-034 Łódź ŁÓDZKIE
Mercedes Sobieslaw Zasada Automotive ul. Aleksandrowska 11 91-201 Łódź ŁÓDZKIE
Peugeot Jaszpol K.Jaroszewicz H.Szpruch-Spółka Jawna ul. Szparagowa 4 91-211 Łódź ŁÓDZKIE
Opel Jaszpol ul. Szparagowa 4 91-211 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Łódź Jtb Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szczecińska 38A 91-222 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Łódź Jtb Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szczecińska 38A 91-222 Łódź ŁÓDZKIE
Skoda Łódź Jtb Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szczecińska 38A 91-222 Łódź ŁÓDZKIE
SEAT Łódź Jtb Sp. z o.o. Sp.K. ul. Szczecińska 38A 91-222 Łódź ŁÓDZKIE
Toyota Lexus Łódź Pomorska 106A 91-402 Łódź ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Automobile Torino Sp. z o.o. Strykowska 131 91-527 Łódź ŁÓDZKIE
Skoda Auto Bz Sp. z o.o. Sp.K. ul. Brzezińska 17 92-103 Łódź ŁÓDZKIE
SEAT Auto Bz Sp. z o.o. Sp.K. ul. Brzezińska 17 92-103 Łódź ŁÓDZKIE
Toyota Auto Podlasie Sp. z o.o. Brzezinska 24A 92-103 Łódź ŁÓDZKIE
Ford Auto Brzezińska Sp. z o.o. ul. Brzezińska 26 92-103 Łódź ŁÓDZKIE
Mercedes Auto-Studio Sp. z o.o. ul. Rokicinska 78 92-302 Łódź ŁÓDZKIE
Audi Krotoski Sp. z o.o. ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Krotoski Sp. z o.o. ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Krotoski Sp. z o.o. ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź ŁÓDZKIE
Skoda Krotoski Sp. z o.o. ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź ŁÓDZKIE
Peugeot Nordyński Spółka Jawna ul. Snowalniana 3 92-340 Łódź ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Uni - Truck Sp. z o.o. Rokicińska 168 92-412 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Zimny Auto Sp. z o.o. ul. Rzgowska 142 93-311 Łódź ŁÓDZKIE
Skoda Zimny Auto Sp. z o.o. ul. Rzgowska 142 93-311 Łódź ŁÓDZKIE
Citroen Kubiak Sp.J. ul.Rzgowska 140 93-311 Łódź ŁÓDZKIE
Audi Krotoski Sp. z o.o. Al. Władysława Bartoszewskiego 13 93-341 Łódź ŁÓDZKIE
Porsche Krotoski Sp. z o.o. Al. Władysława Bartoszewskiego 15 93-341 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Phu Bursiak Sp. z o.o. ul. Pabianicka 119/131 93-490 Łódź ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Phu Bursiak Sp. z o.o. ul. Pabianicka 119/131 93-490 Łódź ŁÓDZKIE
Skoda Phu Bursiak Sp. z o.o. ul. Pabianicka 119/131 93-490 Łódź ŁÓDZKIE
Opel Bsp ul. Pabianicka 94/96 93-548 Łódź ŁÓDZKIE
Mercedes Ewt Automotive Polska Sp. Smolice 1L 95-010 Stryków ŁÓDZKIE
Toyota Amx S.J. Autoryzowany Dealer Toyota ul. Łódźka 69A 95-030 Rzgów ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.K. Graniczna 2 95-030 Starowa Góra ŁÓDZKIE
Lexus Lexus Łódź ul. Łódzka 69A 95-030 Rzgów ŁÓDZKIE
Skoda Dobroń Jtb Sp. z o.o. Sp.K. ul. Wrocławska 18 95-082 Dobroń ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep "Auto-Tos" Sp. J. Tamka 4 97-200 Tomaszów Mazowiecki ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Zimny Auto Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102 97-300 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Zimny Auto Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102 97-300 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE
Skoda Zimny Auto Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102 97-300 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE
Opel Bsp ul. Sikorskiego 50 97-300 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Elwa Car S.C. Elżbieta Jeż Waldemar Jeż Wojska Polskiego 172 97-300 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE
Citroen Mk Centrum K.Duliba M.Myczka Sp.J. ul.Wojska Polskiego 264 97-300 Piotrków Trybunalski ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Auto Seva Jana Pawła Ii 93 98-200 Sieradz ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Osobowe Autoweber Sp. z o.o. ul. Łódzka 27 98-220 Zduńska Wola ŁÓDZKIE
Volkswagen Samochody Dostawcze Autoweber Sp. z o.o. ul. Łódzka 27 98-220 Zduńska Wola ŁÓDZKIE
Toyota Aves Sp. z o.o. Czechy 262 98-220 Zduńska Wola ŁÓDZKIE
Skoda A. Machudera Sp. z o.o. Ozorkowskie Przedmieście 73 99-100 Łęczyca ŁÓDZKIE
Citroen Auto Nomia Sp. z o.o. Sp.K. ul.Józefów 26 99-300 Kutno ŁÓDZKIE
Fiat / Alfa Romeo / Jeep Mgt M. Tataj A. Dymek Spółka Jawna Bolimowska 75 99-400 Łowicz ŁÓDZKIE