Michelin

Wydawcą Witryny jest:

Michelin Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000873572 kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834 tel. +48 89 539 40 00, fax. +48 89 533 65 97

Hosting Witryny:

artegence Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 380 13 13

Wsparcie IT

artegence Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 380 13 13

Przed wejściem na stronę Michelin – Akcja Specjalna poświęconą oponom do samochodów osobowych (dalej „Witryna”) prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi informacjami prawnymi. Witryna jest przeznaczona dla użytkowników opon osobowych w Polsce. Aby przejść do strony odpowiedniego kraju, należy skorzystać z „Witryny Michelin”.

Spółki wchodzące w skład Grupy Michelin stanowią odrębne jednostki prawne, z których każda ma własną osobowość prawną. Jednakże w celu łatwiejszej prezentacji informacji na Witrynie stosuje się następujące określenia: „Michelin”, „Grupa”, „Grupa Michelin” oraz „my”; przy czym każde z nich wskazuje na ogół spółek grupy Michelin, prowadzących niezależną działalność gospodarczą.

ARTYKUŁ 1: CEL

Niniejszy dokument ma na celu określenie sposobów i warunków udostępniania Witryny przez Michelin, jak również określenie sposobów oraz warunków dostępu i korzystania z niej przez użytkowników. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej winno odbywać się zgodnie z zapisami niniejszej noty prawnej. Michelin zastrzega sobie prawo do modyfikowania i uaktualniania noty w dowolnym momencie. Dostęp i korzystanie z Witryny oznacza zgodę użytkownika na warunki określone przez niniejszą notę prawną oraz akceptację polityki prowadzonej przez Michelin w zakresie poufności i ochrony danych osobowych.

Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych warunków, prosimy o opuszczenie Witryny.

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO WITRYNY I JEJ TREŚCI I KORZYSTANIE Z NICH

2.1 Witryna: Dostęp i korzystanie

Michelin dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stały dostęp do Witryny, jednak nie ponosi w tej kwestii żadnych zobowiązań. W przypadku prac konserwacyjnych, wprowadzania aktualizacji i z każdej innej przyczyny, zwłaszcza technicznej lub prawnej, dostęp do Witryny może być niepełny lub niemożliwy. Firma Michelin w żadnym razie nie jest odpowiedzialna za tego rodzaju przerwy ani też za ich skutki, które mogą wyniknąć po stronie użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Witryny w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

2.2. Zawartość: Dostęp i korzystanie

Witryna jest udostępniona wszystkim jej użytkownikom i zawiera kilka pozycji, które przedstawiają między innymi doświadczenie Michelin w dziedzinie mobilności, innowacyjności w zakresie opon osobowych Michelin, katalog opon osobowych Michelin oraz narzędzie umożliwiające wybór odpowiednich opon lub znalezienie ich sprzedawcy.

Michelin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawiania, zawieszania i/lub usuwania treści zamieszczanych na Witrynie i/lub całej Witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Michelin przyznaje użytkownikom Witryny prawo do pobierania, drukowania i korzystania z zawartości na następujących warunkach: (I) o ile istnieje funkcja pobierania (II), do celów niekomercyjnych (III), w dobrej wierze (IV) i bez ingerencji w oznaczenia własności oraz w datę publikacji danego elementu treści. W żadnym wypadku nie należy interpretować tego prawa jako udzielenia licencji na użytkowanie znaków towarowych bądź logotypów.

Treści osób trzecich, zgodnie z definicją z Artykułu 3.2, podlegają właściwym warunkom stron trzecich.

2.3 Ograniczenia korzystania

O ile Michelin nie zastrzegł uprzednio w sposób wyraźny, zabrania się jakiegokolwiek powielania, przedstawiania i wykorzystywania zawartości Witryny w sposób inny niż opisano powyżej, w szczególności:

  • wszelkich adaptacji, udostępniania publiczności (na zamówienie lub w inny sposób), dystrybucji, retransmisji w jakiejkolwiek formie, networkingu, publicznej komunikacji całości lub części usług, a także wszystkich zamieszczonych na Witrynie dzieł, usług, znaków towarowych i wszystkich materiałów chronionych prawami autorskimi lub materiałów, które mogą być chronione prawem własności intelektualnej,
  • pobierania i wtórnego wykorzystywania, także na użytek prywatny, jakichkolwiek istotnych części zawartości (w zakresie ilościowym i/lub jakościowym) baz danych umieszczonych na Witrynie,
  • wszelkiego wielokrotnego i systematycznego pobierania i wtórnego wykorzystywania, także na użytek prywatny nawet najmniejszych części zawartości baz danych umieszczonych na Witrynie,
  • wszelkich łącz, dostępu, modyfikacji, dodawania, usuwania związanego z automatycznym systemem przetwarzania publikacji online i zmieniającego warunki publikacji lub politykę redakcyjną.

Użytkownicy naruszający postanowienia niniejszych warunków narażają się na odpowiedzialność cywilną lub karną, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich, naruszeniem praw o podobnym charakterze i/lub naruszeniem praw twórców baz danych i systemów automatycznego przetwarzania danych.

Użytkownikom Witryny przypomina się, że poniższe czynności są zabronione:

  • dostęp i pozostawanie w nieuczciwych zamiarach w systemie automatycznego przetwarzania danych,
  • usuwanie, modyfikowanie lub dodawanie w oszukańczych zamiarach danych do tego systemu,
  • blokowanie systemu.

Michelin może wszcząć postępowanie karne przeciwko użytkownikom, którzy nie zastosują się do powyższych postanowień.

ARTYKUŁ 3: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1. Postanowienia ogólne

Zawartość Witryny (która obejmuje między innymi informacje, teksty, pliki, wykresy, dane, oprogramowanie, bazy danych, interfejsy programistyczne aplikacji (API), ilustracje, fotografie, treści wizualne, audiowizualne i dźwiękowe, znaki towarowe i logotypy, a także formy, w jakich te elementy występują i samą Witrynę) jest chroniona prawem autorskim i/lub prawami własności intelektualnej. Zawartość Witryny jest wyłączną własnością jej wydawcy. Kopiowanie, odtwarzanie, przedstawianie, dostosowywanie, zmienianie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie w całości lub w części przy pomocy jakichkolwiek narzędzi któregokolwiek z elementów treści zawartych na Witrynie, należących do Michelin lub do stron trzecich jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych na mocy Artykułu 4 poniżej i/lub pojedynczej kopii wykorzystywanej wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Zawartość Witryny może podlegać modyfikacjom w dowolnym momencie i bez uprzedzenia i jest publikowana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie może być przedmiotem postępowania odszkodowawczego. Zawartość Witryny jest chroniona prawem autorskim Michelin lub prawem autorskim partnerów Michelin. Wszelkie logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Wszelkie dane dotyczące dilerów opon osobowych i dostawczych i/lub typów opon udostępnione użytkownikom Witryny w celach informacyjnych stanowią bazę danych, której licencjobiorcą lub twórcą i właścicielem jest Michelin. Zawartość bazy danych jest chroniona właściwym prawem autorskim, w tym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994r (t.j. Dz.U. z 2018. Poz. 1191).

3.2 Dodatkowe zasady związane z treściami osób trzecich

Niektóre „treści stron trzecich” (w tym między innymi wszystkie informacje, zawartość tekstowa, pliki, obrazy, grafiki, materiały wizualne, oprogramowanie, bazy danych, interfejsy programistyczne aplikacji (API), dane, ścieżki dźwiękowe, materiały wideo, fotografie, linki do stron internetowych, witryny stron trzecich, dane z sieci społecznościowych, kanały RSS z postów na blogach, a także biblioteki danych i słowniki oraz inne treści i materiały w dowolnej formie uzyskane lub pochodzące ze źródeł stron trzecich spoza Michelin) mogą być udostępniane/dostępne dla użytkowników poprzez Witrynę, na niej lub w związku z korzystaniem z niej.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i licencje na korzystanie z treści stron trzecich określają odpowiednie warunki stron trzecich.

ARTYKUŁ 4: KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

W celu skontaktowania się z Michelin za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wysłać wiadomość na podany na Witrynie adres e-mail. Odpowiedzi na wiadomości e-mail przesyłane przez Michelin, jak również dostęp do Witryny i jej zawartości nie mogą być postrzegane jako przedstawiające działalność reklamową, promocyjną lub handlową na terytorium kraju osoby korzystającej z Witryny ani stanowić dowodu na prowadzenie takowej działalności.

ARTYKUŁ 5: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką plików cookie Michelin.

Niniejsza Witryna może zawierać linki hipertekstowe do innych witryn internetowych.. Informujemy, że Michelin nie dzieli się danymi osobowymi użytkowników z tymi witrynami, z wyjątkiem przypadków używania wtyczek społecznościowych. Korzystając z linków do którejkolwiek z tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich odrębne polityki prywatności, a Michelin nie ponosi w związku z nimi żadnej odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 6: ZAKRES GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Ograniczenia ogólne

O ILE NIE JEST TO ZABRONIONE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WITRYNA ORAZ TREŚCI PUBLIKOWANE I/LUB DOSTĘPNE NA NIEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ PRZEDSTAWIANE „TAK JAK SĄ” BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, A MICHELIN W SPOSÓB WYRAŹNY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB CAŁĄ ZAWARTOŚĆ WITRYNY I/LUB NIĄ SAMĄ. GRUPA MICHELIN NIE MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU, GDYBY SPRZĘT KOMPUTEROWY UŻYTKOWNIKA ZOSTAŁ ZANIECZYSZCZONY WSKUTEK ZARAŻENIA WIRUSEM LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ INFEKCJĄ KOMPUTERA. UŻYTKOWNIK POWINIEN PODJĄĆ WSZELKIE STOSOWNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ JEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO.

W ŻADNYM PRZYPADKU GRUPA MICHELIN, JEJ KADRA ZARZĄDZAJĄCA, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY LUB PARTNERZY WSPOMNIANI NA WITRYNIE NIE BĘDĄ POCIĄGANI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWE BĄDŹ HANDLOWE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I/LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANEJ NA WITRYNIE LUB POPRZEZ NIĄ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, TREŚCI STRON TRZECICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ Z ART. 3.2).

6.2 Dodatkowe ograniczenia dotyczące treści stron trzecich i Witryny

WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ ZWYKŁE LUB GŁĘBOKIE LINKI HIPERTEKSTOWE ODSYŁAJĄCE DO TREŚCI STRON TRZECICH. W PRZYPADKU UMIESZCZANIA LINKÓW GŁĘBOKICH KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZEZWOLENIA TYCH STRON. FIRMA MICHELIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚCI STRON TRZECICH I NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH KONTROLOWANIA, MONITOROWANIA ANI POPRAWIANIA. PONADTO MICHELIN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH DOSTĘPNOŚĆ, WAŻNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ, TREŚCI REKLAMOWE, PRODUKTY I/LUB USŁUGI DOSTĘPNE W TYCH TREŚCIACH LUB NA WITRYNACH ZEWNĘTRZNYCH. DLATEGO MICHELIN NIE BĘDZIE PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNICH CZY POŚREDNICH SZKÓD, JAKIE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z KORZYSTANIA ZE STRON PARTNERSKICH, ANI TEŻ Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK NIEDOSTOSOWANIA ICH TREŚCI I USŁUG DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. MICHELIN MOŻE AKTUALIZOWAĆ, ZMIENIAĆ LUB MODYFIKOWAĆ WITRYNĘ W WYNIKU ZMIANY LUB NIEDOSTĘPNOŚCI TAKICH TREŚCI STRON TRZECICH LUB STRON INTERNETOWYCH. MICHELIN MOŻE RÓWNIEŻ ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA TREŚCI STRON TRZECICH LUB ICH STRON INTERNETOWYCH BEZ PONOSZENIA JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ICH UŻYTKOWNIKÓW.

ARTYKUŁ 7: PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory dotyczące Witryny lub niniejszego dokumentu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska). Spory będą regulowane i interpretowane według prawa polskiego niezależnie od przepisów dotyczących sprzecznej legislacji. Korzystanie z Witryny oznacza wyraźną zgodę użytkownika na stosowanie powyższej klauzuli dotyczącej jurysdykcji. W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów niniejszego dokumentu został z jakiegokolwiek powodu uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub nieobowiązujący, zostanie on wyłączony z warunków korzystania z Witryny i pozostanie bez wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych zapisów.

Nota prawna aktualna na dzień: 20 stycznia 2023 r.